ERKKERI-hanke (S10945)

ERKKERI-hanke oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ammatillisen opettajakorkeakoulun ajalla 1.9.2008-28.2.2013 toteuttama aikuisten ohjauskoulutushanke, jonka yhteistyökumppanina sekä koulutusten suunnittelussa että toteutuksessa on ollut Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian (ent.Työvoimaopisto) hallinnoima TE-ERKKERI-hanke.

ERKKERI  ja TE-ERKKERI muodostivat kokonaisuuden, joka tuotti osin samanlaisia ohjauksen koulutuksia ja konsultaatioita. Työ- ja elinkeinohallinnon asiantuntijuus oli Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmialla ja muun aikuisten ohjauskoulutuksen asiantuntijuus oli Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakouluilla sekä Jyväskylän yliopistossa. Koulutukset ja konsultaatiot toteutettiin osittain ERKKERIn  ja TE-ERKKERin yhteistyönä.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt. Hankken varsinaisena kohderyhmänä huomioitiin myös ruotsinkieliset aikuisten ohjauksen toimijat.

Hankkeen päämääränä oli yhteistyössä TE-ERKKERI -projektin kanssa lisätä aikuisten ohjausta ja neuvontaa tekevän henkilöstön ohjauksellista osaamista ja asiantuntijuutta sekä lisätä heidän valmiuksiaan moniammatilliseen ohjaukselliseen verkostotyöhön.

Hankkeen varsinaisten toimintavuosien aikana 2009–2012 yhteistyössä TE-ERKKERIN kanssa järjestettiin yhteensä 45 erilaista ERKKERI-koulutusta, joista ERKKERI järjesti 29 koulutusta. Koulutukset suunniteltiin yhdessä hankeosapuolten kanssa ja yhtenä taustamateriaalina käytettiin CEDEFOPin esittämiä aikuisten ohjaajien osaamisvaatimuksia. Lisäksi järjestettiin konsultaatioita eri tavoin ja eri kokoonpanoilla. Konsultaatiot kohdistettiin asiakkaiden toivomusten ja tarpeiden mukaisesti.

ERKKERI-hankkeen koulutuksiin osallistui vuosien 2009–2012 aikana yhteensä 584 henkilöä ja  vähintään päivän kestäviin konsultaatioihin osallistui lähes 100 henkilöä. Yhteensä molempien ERKKERI-hankkeiden toimenpiteisiin osallistui yli 1000 henkilöä. Henkilöluvussa on mukana sekä opintopistekoulutuksiin osallistuneet että lyhyisiin konsultaatiotilaisuuksiin osallistuneet. Hankkeen määrälliset tavoitteet ylitettiin.

Osallistujien osaamisen ja asiantuntijuuden lisääntymistä arvioitiin säännöllisillä palautekyselyillä ja pitempikestoisen 30 op koulutuksen merkitystä selvitettiin vaikuttavuuskyselyllä. Palautekyselyjen tulokset olivat myönteiset ja vaikuttavuuskyselyssä laadulliset tulokset olivat erinomaiset.

Hankkeen aikana toteutettiin viisi 60 op opinto-ohjaajakoulutusta. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä 71 henkilöä. Hankkeen aikana suunniteltiin aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön koulutuksia (laajuudeltaan 30 op ja 5 op)  sekä konsultaatioita. Lisäksi hankkeessa toteutettiin opinto-ohjaajakoulutuksia (laajuudeltaan 60 op).

Hankkeiden hyvä käytäntö on koulutusorganisaatioiden poikkihallinnollinen yhteistyö sekä moniammatilliset koulutusryhmät.

Hanke teki tiivistä yhteistyötä muiden kehittämisohjelman valtakunnallisten hankkeiden ja alueellisten Opin Ovi -hankkeiden kanssa ja tuotti arviointiaineistoa. ERKKERI-koulutusten toteuttaminen yhteistyössä alueellisten Opin Ovi -hankkeiden kanssa tuki näiden paikallisten hankkeiden onnistumista. ERKKERI-koulutusten avulla voitiin parantaa Opin Ovi -hankkeissa työskentelevien henkilöiden osaamista.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.