Tasa-arvon erityistavoitteessa hankkeet lieventävät työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymistä

Erityistavoitteen hankkeilla kehitetään ja tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja mentorointia sukupuolten välisiä koulutus- ja osaamiserojen vähentämiseksi. Hankkeilla tarjotaan ohjausta ja koulutusta työllistävillä aloille ja samalla lievennetään sukupuolen mukaista eriytymistä. Hankkeiden avulla tuetaan naisten johtajuutta ja yrittäjyyttä erityisesti työnantaja­yrittäjyyteen ja innovaatioiden hyödyntämisestä lähtevään yrittäjyyteen liittyen.

Naisten johtajuutta ja yrittäjyyttä tukevia hankkeita

fFactor-hanke

Oulun Ammattikorkeakoulun hankkeen päätavoitteena on edistää naisten tasa-arvoa johtamisessa ja yrittäjyydessä kehittämällä ja toteuttamalla neljä erilaista naisyrittäjille ja –johtajille suunnattua ohjelmakokonaisuutta startFactor, growthFactor, visionFactor ja plusFactor. startFactorin tavoitteena on tukea erityisesti yli 45-vuotiaita naisia perustamaan oma yritys. growthFactorin tavoitteena on naisten omistamien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen. fFactor-hankkeessa pilotoidaan myös korkeatasoinen vastuullisen johtamisen ohjelma, visionFactor. Lisäksi tavoitteena on kehittää tutkimuksellisin keinoin naisten johtajuuskoulutuksen arviointimalli. plusFactor-työhyvinvointivalmennuksen tavoitteena on vahvistaa naisten omistamien mikroyritysten tuloksellisuutta ja auttaa pidentämään yrittäjän ja työntekijöiden uria, lisätä työssä viihtymistä ja työnteon mielekkyyttä.

http://www.ffactor.fi/

Lapin yliopiston eMBA-koulutusohjelma naisjohtajille

Hankkeen tavoitteena edistää lappilaista elinkeinoelämää kehittämällä alueen naisjohtajien osaamista. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan naisjohtajille suunnattu 90 opintopisteen laajuinen, 2,5-vuotinen eMBA-johtamiskoulutusohjelma, jonka kautta pyritään lisäämään ja tukemaan naisyrittäjyyttä, kehittämään naisjohtajien osaamista sekä lieventämään työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaista horisontaalista ja vertikaalista eriytymistä. Lisäksi hankeen tavoitteena on verkostoida lappilaisia naisyrittäjiä ja -johtajia, minkä kautta saadaan aikaan uusia yhteistyömahdollisuuksia niin liiketoiminnassa (public-private, business to business) kuin henkilökohtaisessa kehittymisessä ja työssäjaksamisessa.

https://www.ulapland.fi/UUSI_FI/Yksikot/Koulutus--ja-kehittamispalvelut/Ammattiosaamisen-taydentaminen/LAY-Executive-eMBA

SMART LADIES IN DIGITAL WORLD – Naisten yrittäjyyden ja johtajuuden tukeminen digitaalisessa maailmassa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa siten, että vähennetään sukupuolenmukaista eriytymistä liittyen yrittäjyyteen ja tarjota ohjausta ja koulutusta edistämään naisyrittäjien strategista johtajuutta, joka liittyy digitaalisuuden ja työelämän haasteiden tuomien muutosten vaikutuksiin naisvaltaisilla aloilla.

Digitalisaatio muuttaa työmarkkinoita ja myös palvelualaa, jossa naiset toimivat usein yrittäjinä. Digitalisaation vaikutukset palvelusektoriin tulevat olemaan yhtä voimakkaat kuin teollisuuteen; se lisää tuottavuutta ja muuttaa kilpailuoloja digitaalisten palvelujen myötä. Digitalisaation aikaansaama muutos johtaa siihen, että koulutusorganisaatioiden tulisi olla etulinjassa tarjoamassa uutta osaamista erityisesti naisille, joiden palveluyritykset ja työtehtävät ovat vaarassa. Lisäksi muutos liittyy lisääntyvään yrittäjyyden vaatimukseen – yhä harvempi tulee työskentelemään perinteisessä työsuhteessa, jolloin omaehtoinen työllistyminen nousee keskiöön.

http://www.seamk.fi/fi/Tutkimus-amp;-kehittaminen/Projektit/Projektitietokanta?RepoProject=431026

Hyvinvointialan naisyrittäjyys - jatkohanke

Lapin yliopiston, Lapin korkeakoulun ja Pohjoisimman Lapin Leader ry:n yhteisessä hankkeessa luodaan naisyrittäjyyttä tukeva alueellinen palvelukokonaisuus, jossa naisyrittäjyyttä tuetaan ja edistetään koulutuksen, ohjauksen ja kehittämistoiminnan kautta.

Hankkeen toimenpiteillä pyritään lieventämään työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaista eriytymistä yrityskentällä ja edistämään naisyrittäjyyttä sekä naisyrittäjien liiketoimintamahdollisuuksien kasvua sekä uusien yritysmuotojen syntymistä ja yritystoiminnan laajentamista. Naisyritysten tuottavuutta edistetään muun muassa koulutuksen ja erityisesti naisyrittäjille suunnatun ohjauksen kautta. Hankkeen aikana luodaan verkostoja eri naisyrittäjien välille ja kehitetään yritysten välillä tapahtuvaa mentorointitoimintaa. Verkostoitumisen kautta edistetään erityisesti työhyvinvointia ja yritystoiminnan kehittämistä. Lisäksi luodaan toimivia yhteyksiä ja verkostoja yrittäjien ja kuntatoimijoiden välille, jolloin saadaan tuettua myös palvelutoiminnan kehittämistä hyvinvointialalla kunnissa. Hankkeessa tuetaan myös hyvinvointialalle yrittäjäksi aikovia naisia yritystoiminnan perustamisessa.

https://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Koulutus--ja-kehittamispalvelut/Koulutus-ja-kehittaminen/Yrityspalvelut/Hyvinvointialojen-naisyrittajyys-jatkohanke-(2015-2018)

Virtaa, voimaa ja verkostoja naisyrittäjyyteen

Hankkeen tavoitteena on edistää naisten työllistymistä ja yritystoimintaa tukemalla Päijät- ja Kanta-Hämeen alueen naisyrittäjien valmiuksia kehittää ja kasvattaa liiketoimintaansa. Hankkeen tavoitteena on edistää naisyrittäjyyden kasvua ja tukea naisten yrittäjyyden prosessia sekä kehittää naisten yritystoimintaa. Yritysten kasvun myötä puretaan nais- ja miesyrittäjien yrittäjyyden välisiä eroja ja yrittäjyydessä esiintyvää sukupuolten segregaatiota. Tavoitteena on tasa-arvoisempi yrityselämä. Hanke pyrkii siten osaltaan kaventamaan yrittäjyydessä vallitsevaa sukupuolten välistä kuilua ja edistämään työelämän sukupuolista tasa-arvoa.

Lahden ja Hämeen ammattikorkeakoulujen yhteinen hankkeessa pilotoidaan sosiaalisiin verkostoihin ja verkostotyöskentelyyn perustuvia toimintamalleja, jotka tukevat Kanta- ja Päijät-Hämeen naisvetoisten mikro- ja pk-yritysten kasvuhalukkuuden kehittymistä. Hankkeessa pilotoitavia toimintamalleja ovat naisten omistamille ja johtamille yrityksille suunnattu liiketoiminnan kehittämistä tukeva neuvonta- ja ohjauspalvelu ja teknologiapainotteinen kehittämis- ja valmennusprosessi kasvuhaluisille naisyrittäjille.

http://www.lamk.fi/projektit/virtaa-voimaa-ja-verkostoja-naisyrittajyyteen/Sivut/default.aspx

Ohjausta isähahmoille ja koulutusta työllistävillä aloille

Isämies elämässä

Pelastakaa lapset ry:n hankkeet tavoitteena on vahvistaa miehiä vanhempina ja vahvistaa turvallisten aikuisten miesten roolia lasten elämässä. Tähän pyritään kolmen osatavoitteen avulla: (1) isämies-toiminnan laajentaminen ja vakiinnuttaminen, (2) isä- ja miestyön osaamisen vahvistaminen ja työn sukupuolisensitiivisyyden lisääminen, ja (3) työelämän perhemyönteisyyden vahvistaminen.
Hankkeen kohderyhmänä ovat isämiehet. Isämiehellä tarkoitetaan isien lisäksi kaikkia miehiä, jotka täyttävät aikuisen miehen paikkaa lapsen elämässä (esim. eno, kummi, isoisä, tukiperheen isä, adoptioperheen isä). Kohderyhminä ovat myös miehiä työssään kohtaavat ammattilaiset ja viranomaiset sekä miesvaltaiset yritykset. Hanke toteutetaan Pohjois-Karjalassa.

http://joensuunperheentalo.yhdistysavain.fi/hankkeet/isamies-elamassa/

Rimentori – Rinnekotisäätiön työllisyyttä edistävä mentoriohjelma kehitysvamma-alalle

Hankkeen päätavoitteena on tarjota erityisesti työttömänä oleville miehille keinoja päästä kiinni työelämään sekä vähentää työttömyyttä mentorointiohjelman avulla. Hanke pyrkii saamaan miehiä kiinnostumaan sosiaali- ja terveysalasta sekä erityisesti kehitysvamma-alasta ja sen tukitöistä mentorointiohjelman avulla ja tarjoamaan työttömille henkilöille työkokemusta turvallisesti ohjatussa ja aidossa työympäristössä käytännön työtä tekemällä.

Hankkeen määrällisenä tavoitteena on tarjota työllistää vuosittain 20 henkilöä erilaisin työllisyyttä edistävin palveluin (työkokeilu keskeisenä). Määrä sisältää sekä alalle ohjattavat työttömät työnhakijat että työttömyysuhanalaiset henkilöt. Hanke suosii miespuolisia työttömiä työnhakijoita ja työttömyysuhanalaisia henkilöitä valitessaan ohjelmaan osallistuvia työnhakijoita. Tavoitteena on, että vähintään 70 % osallistujista on miehiä.

http://www.rinnekoti.fi/fi/kehittaminen/projektit/rimentori-2016-2017/

Naisten osallisuutta ja voimaantumista lisääviä hankkeita

Työelämän tulevaisuuskuvat nuorten naisten silmin

Hanke kartoittaa erityisryhmään kuuluvien nuorten naisten työelämävisioita sekä kokemuksellista tietoa. Hanke tuottaa tiedon lisäksi koulutusta sekä uusia näkemyksiä työelämän edustajille nuorten naisten koulutusvalinnoista sekä odotuksista työelämästä. Tarkoitus on lisätä viranomaisten ja työnantajien tietoutta nuorten naisten sopeutumiseen vaikuttavista mekanismeista ja käsityksistä työelämästä sekä selvittää luoko esimerkiksi erilainen kulttuuritausta esteitä työllistymiseen.

Hankkeen keskeisempänä tavoitteena on lisätä erityisten nuorten naisten työllistymistä ja työhön osallistumista sekä vaikuttaa heidän työuralla etenemiseensä, työssä viihtymiseensä ja jaksamiseensa. Hanke edistää nuorten naisten osallistumista ja toimintakykyä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä työelämässä. Nuorten naisten osallisuuden kehittämisellä vaikutetaan myös nuorten mahdollisuuksiin integroitua yhteiskuntaan. Tulevaisuusajattelun ja -ohjauksen avulla parannetaan elämäntaitoja ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä.

Ydintavoitteena on kehittää uusia menetelmiä ja toimintamalleja erityisryhmään kuuluvien nuorten naisten työllistymisen tueksi sekä nuorisotakuun toteutumista soveltamalla tulevaisuusajattelua ja -ohjausta. Erityisesti tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista erityisryhmän kohdalla. Hanke laajentaa kentällä toimivien tahojen verkostoitumista sekä yhteistyön muotoja lähentämällä toimijat ja nuoret naiset.

http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/hankkeet/koulutus/Sivut/omasi.aspx

Masto - Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen

Hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajanaisten osaamisen tunnistamista, täydentämistä ja hyödyntämistä suomalaisilla työmarkkinoilla sekä yrittäjyydessä. Hanke vahvistaa  maahanmuuttajanaisten voimaantumista, osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumista sekä kulttuurin tuntemusta ja siten ehkäistä maahanmuuttajien syrjäytymistä. Hankkeen avulla kehitetään tehokkaammat ja laadukkaammat maahanmuuttajien palveluprosessit kohdealueiden monialaisissa toimijaverkostoissa ja vahvistetaan toimijoiden yhteistyötä (päävastuullinen toteuttaja Socom). Hankkeen tavoitteen on helpottaa maahanmuuttajanaisten työelämään pääsyä valmentamalla heitä suomalaisiin toimintatapoihin ja erimuotoiseen, maahanmuuttajien omasta osaamisista nousevaan yrittäjyyteen (päävastuullinen toteuttaja Wirma).

Hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy yhteistyössä Wirma Lappeenranta Oy:n, Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kymeenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa.

http://www.socom.fi/masto/