EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäminen muuttuu vuodenvaihteessa 2019–2020

Katso-palvelu päättyy – tilalle Suomi.fi-palvelu

EURA 2014:n hakijan palveluihin on kirjauduttu palvelun alusta alkaen Väestörekisterikeskuksen (VRK) Katso-tunnistuspalvelun kautta. Katso-palvelu kuitenkin päättyy vaiheittain v. 2019–2020. Sen tilalle tulee VRK:n (v. 2020 alusta Digi- ja väestötietovirasto) Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.

Suomi.fi-tunnistus

EURA 2014 -asiointipalvelun käyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. EURA 2014:ään kirjaudutaan 2.1.2020 alkaen Suomi.fi-tunnistuksen avulla. Se on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu. Palvelu on käytössä valtion ja kuntien sähköisissä asiointipalveluissa, joissa käyttäjä pitää tunnistaa luotettavasti.

Suomi.fi-tunnistuksen tarjoamat vahvan tunnistuksen menetelmät, joilla EURA 2014 -palveluun voi kirjautua 2.1.2020 alkaen (vanhoilla Katso-tunnisteilla palvelun käyttö ei ole enää mahdollista v. 2020):

  • henkilökohtaiset pankkitunnukset
  • mobiilivarmenne
  • varmennekortti

Tunnistusmenetelmistä saa tietoa verkkopankkitunnusten osalta pankkien sivuilta ja mobiilivarmenteen osalta puhelinoperaattoreilta sekä osoitteesta https://mobiilivarmenne.fi/.

Varmennekortti voi olla kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti tai organisaatiovarmenteen sisältävä organisaatiokortti. Henkilökortteja myöntää poliisi, organisaatiokortit myöntää Digi- ja väestötietovirasto. Organisaatiokortista saa tietoa Digi- ja väestötietoviraston sivuilta: Varmenteet ja kortit organisaatioille. Kansalaisvarmenteen sisältävästä henkilökortista saa lisätietoa poliisin sivuilta osoitteesta https://www.poliisi.fi/henkilokortti/henkilokortin_kaytto.

Suomi.fi-valtuudet

EURA 2014 -asiointipalvelun käyttö edellyttää myös, että hankehakijan/-toteuttajan organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö myöntää hänelle valtuuden palvelun käyttöön Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Valtuudet otetaan käyttöön Suomi.fi:ssä vaiheittain riippuen siitä onko organisaatio kaupparekisterissä vai ei, sillä nimenkirjoitusoikeus tarkastetaan kaupparekisteristä.

Kaupparekisterissä olevien organisaatioiden (esim. yritykset) nimenkirjoitusoikeudellisten (esim. toimitusjohtaja) täytyy myöntää valtuus EURA 2014:n käyttöön loppuvuoden 2019 aikana, että EURA 2014 olisi käytettävissä heti v. 2020 alusta lukien.

Ne organisaatiot, joita ei ole kaupparekisterissä (esim. julkiset organisaatiot, kuten kunnat ja oppilaitokset), ovat voineet jatkaa käyttövaltuuksien, so. Katso-roolien, antamista vielä alkuvuonna 2020 Katso-palvelussa osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi/. Heille DVV ja Vero ovat toteuttaneet virkailijavaltuuttamispalvelun (otettu tuotantokäyttöön 11.6.2020), jonka avulla nämä organisaatiot voivat hakea asiointipalvelukohtaista valtuutusoikeutta jollekin työntekijälleen. Valtuutusoikeuden saanut työntekijä voi tämän jälkeen myöntää omassa organisaatiossaan EURA 2014 -asiointipalvelun edellyttämiä valtuuksia muille työntekijöille. Näiden kaupparekisteristä löytymättömien organisaatioiden on otettava Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa EURA 2014:n uudet valtuudet käyttöön v. 2020 aikana em. DVV:n virkailijavaltuuttamispalvelua käyttäen, koska Katso-palvelu päättyy v. 2020 lopussa kokonaan eikä kirjautuminen EURA 2014 -palveluun onnistu sen jälkeen ilman Suomi.fi-valtuuksia.

DVV:n Virkailijavaltuuttamispalvelu: https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen

Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa on kolme valtuutta, joita organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi myöntää organisaationsa EURA 2014 -käyttäjille:

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu

Tällä valtuudella voi täyttää kaikkia lomakkeita, mutta ei voi jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. Vastaa Katso-palvelussa ollutta käyttäjäroolia EURA 2014 -asiointi/valmistelija.

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen

Tällä valtuudella voi täyttää ja jättää kaikki lomakkeet viranomaiskäsittelyyn (vastaa allekirjoitusta). Vastaa Katso-palvelussa ollutta käyttäjäroolia EURA 2014 -asiointi/nimenkirjoittaja.

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi

Tällä valtuudella voi asettaa EURA 2014 -järjestelmään oman organisaationsa käyttäjille hakemuskohtaisen salasanavaatimuksen sekä ylläpitää hakemuskohtaisia salasanoja. Valtuus on tarpeen vain, mikäli organisaatiolla on useita hakemuksia/hankkeita ja halutaan rajoittaa näiden tietojen näkemistä oman organisaation sisällä.

Tämän valtuuden nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (esim. toimitusjohtaja) voi antaa jollekulle muulle organisaationsa henkilölle, mikäli ei itse voi tai halua ylläpitää salasanatoimintoja EURA 2014 -järjestelmässä. Katso-palvelussa tämä toimenpide voitiin tehdä Katso-pääkäyttäjäroolilla.

Näitä yllä mainittuja valtuuksia voi kaupparekisterissä olevan organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö myöntää organisaationsa EURA 2014 -järjestelmää käyttäville työntekijöille jo ennakkoon 27.11.2019 alkaen Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet/.

Kun käyttäjälle on annettu valtuus Suomi.fi-palvelussa, tunnistautuminen EURA 2014 -järjestelmään tapahtuu joko henkilökohtaisilla pankkitunnisteilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla 2.1.2020 alkaen. Itse EURA 2014 -järjestelmään tämä tunnistautumis- ja valtuusmuutos ei vaikuta, vaan järjestelmä toimii kuten aiemminkin.

Suomi.fi:n tarjoamat tunnistusmenetelmät EURA 2014:ään kirjautumisessa 1.1.2020 alkaen:

Lisätietoa EURA 2014 -asiointipalvelun tunnistuksen ja valtuuttamisen muutoksista saa rahoittavalta viranomaiselta sekä Suomi.fi-verkkosivuilta:

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta

https://www.suomi.fi/valtuudet

Tämä ohje https://www.rakennerahastot.fi/ohje-eura-2014-jarjestelman-kayttajille neuvoo, kuinka voidaan tarkastaa onko organisaatio kaupparekisterissä. Sen perusteella siis määrittyy aika, milloin organisaation on myönnettävä uudet valtuudet EURA 2014 -asiointipalvelua käyttävälle organisaation työntekijälle.