Etelä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Etelä-Suomen EAKR-haku, ideavaihe 29.10. - 30.11.2018, varsinaista hakuaikaa jatkettu 5.3.2019 saakka

Alkaa: 29.10.2018
Päättyy: 5.3.2019

Sisältö:

Etelä-Suomen EAKR -hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 29.10. - 30.11.2018, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä.

Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita:

    Toimintalinja 1: pk-yritysten kilpailukyky

    Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Tämän hakukierroksen alueelliset painotukset

Syksyn 2018 EAKR-haussa maakunnat ovat määritelleet alueellisia painopisteitä, joita he haluavat painottaa tällä hakukierroksella. Rahoitushakuun avoinna olevat toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain on kuvattu alla.

Syksyn 2018 EAKR-haussa Etelä-Suomessa maakuntien yhteisenä painopisteenä on alueiden älykkään erikoistumisen kärjet.

Haussa toivotaan saatavan runsaasti ylimaakunnallisia hankehakemuksia. Ylimaakunnallisia hankkeita toivotaan varsinkin erityistavoitteeseen 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen, mutta myös muut maakuntien hakuun avaamat sisällöt ja erityistavoitteet ovat käytettävissä.

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalassa rahoitamme hankkeita toimintalinja 2:sta.

Han­ke­ideoi­ta haetaan seuraavin painotuksin: EAKR-rahoituksella tuettavaksi haetaan Etelä-Karjalan in­no­vaa­tio­stra­te­giaa toteuttavia ideoita. Innovaatiostrategian kärkiä ovat puh­das energia ja ympäristö, uudet teolliset menetelmät ja materiaalit se­kä älykkäät palvelut, joiden kehitystä Etelä-Karjalassa halutaan tu­kea etenkin seuraavissa teemoissa:

1. Prototyyppi tai pilottivaiheessa olevan teknologian (tuote tai palvelu) kaupallistamisen vauhdittaminen

a) uusien kasvuyrityslähtöjen tukemiseksi sekä/tai

b) teollisten arvoketjujen uudistamiseksi

2. Pk-yritysten tarpeista lähtevät ja niiden innovaatio- ja kas­vu­ky­kyä vahvistavat hankkeet

3. Kuntalähtöiset vähähiilistä aluerakennetta ja toi­min­ta­ta­po­jen uudistamista sekä kestävää kuluttamista tukevat in­no­vaa­tio­hank­keet

Lisäksi läpileikkaavana teemana ovat monialaiset ke­hit­tä­mis­alus­toi­na toimivat kokeiluympäristöt, joihin alueella toimivat ja alueelle ha­keu­tu­vat yritykset voivat kiinnittyä.

http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-kehittaminen/aluekehittaminen/maakuntaohjelma-2018-2021/

http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-kehittaminen/aluekehittaminen/innovaatiostrategia-2018-2021/

Kanta-Häme

Kanta-Hämeessä avataan kaikki liiton rahoituksen piirissä olevat toimintalinjojen 1 ja 2 erityistavoitteet, eikä erityisiä painopisteitä aseteta. Hämeen liiton rahoitus kohdennetaan Häme-ohjelman 2018+ mukaisiin hankkeisiin, toteuttaen mahdollisuuksien mukaan myös maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa.

Toimintalinjassa 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky avataan erityistavoitteet:

1.1. Uuden liiketoiminnan luominen, jonka hankkeilla esim.

 • tuetaan uusien yritysten käynnistymistä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä (mukaan lukien esim. yrityskiihdyttämömallit)
 • tuetaan pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista sekä markkinoille pääsyä

2.1. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen, jonka hankkeilla esim.

 • vahvistetaan kasvuhakuisten, kansainvälistyvien sekä kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia
 • kehitetään yritysklustereita, yritysverkostoja ja muita yritysten yhteistyömuotoja

3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen, jonka hankkeilla esim.

 • tuetaan uusien vähähiilisyyttä edistävien yritysten käynnistymistä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä
 • tuetaan pk-yritysten vähähiilisten ja resurssiviisaiden ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista sekä markkinoille pääsyä
 • vahvistetaan vähähiilisten, kasvuhakuisten, kansainvälistyvien sekä kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia

Toimintalinjassa 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen avataan erityistavoitteet:

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten

 • vahvuuksien pohjalta, jonka hankkeilla esim.
 • luodaan ja kehitetään tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä kehittämällä t&k&i-ympäristöjä ja kehitysalustoja huomioiden alueiden osaamiskärjet
 • lisätään yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten t&k&i-yhteistyötä, myös kansainvälisellä tasolla

5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen, jonka hankkeilla esim.

 • tuetaan yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa, kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys huomioiden
 • kehitetään elinkeinoelämää tukevaa soveltavaa tutkimusta, selvityksiä ja kokeiluja sekä toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosesseja

3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen, jonka hankkeilla esim.

 • tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa, kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys sekä tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristökustannukset huomioiden
 • kehitetään vähähiilisiä liikennejärjestelmiä ja liikkumismuotoja
 • luodaan alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja sekä yhteistyömuotoja

http://hameenliitto.fi/sites/default/files/dokumentit/hame-ohjelma-2018-2021.pdf

Kymenlaakso

Kymenlaaksossa avataan haku toimintalinjojen 1 ja 2 kaikkiin erityistavoitteisiin rakennerahasto-ohjelmaa toteuttaville hankkeille. Hankkeiden tulee lisäksi toteuttaa Kymenlaakson maakuntaohjelmaa, joka hyväksyttiin joulukuussa 2017.

Hankkeissa tulee kiinnittää huomiota uusia työpaikkoja, erityisesti uusia t&k&i-työpaikkoja synnyttävän toiminnan aktivointiin. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää vähähiilisyystavoitteen saavuttamiseen.

https://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma/kymenlaakso-ohjelma-2018-2021

Päijät-Häme

Päijät-Hämeessä haetaan hankkeita ensisijaisesti toimintalinjan 2 kaikkiin erityistavoitteisiin. Toimintalinjassa 1 rahoitusta on enää niukasti jäljellä. Toiveena on saada niin ylimaakunnallisia kuin maakunnallisiakin hakemuksia. Tavoitteena on maakuntastrategian mukaisesti luoda uutta kasvua esimerkiksi uusia liiketoiminta-alueita tai toimintamalleja kokeilemalla.  

Hankkeiden on oltava Päijät-Hämeen maakuntaohjelman mukaisia (l. tukee jotakin seuraavista ylätavoitteista)

- Alueen vetovoiman lisääminen
- Jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan
- Uusien kasvualojen kokeileminen

http://www.paijat-hame.fi/tehtavat/liiton-tehtavat/maakuntaohjelma/

Uusimaa

Uudellamaalla hakuun avataan molemmat käytettävissä olevat toimintalinjat ja kaikki erityistavoitteet.

Toimintalinja 1 Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

- ET 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen
- ET 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
- ET 3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

- ET 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
- ET 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
- ET 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Uudellamaalla etsitään hankkeita, jotka ovat monialaisia ja luovat valmiuksia kansainväliselle yhteistyölle. Rahoitettavan hankkeen tulee toteuttaa jotakin Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian kärkiteemoista:

 • kaupunkien cleantech
 • terveys ja hyvinvointi
 • teollisuuden digitaalinen uudistuminen
 • ihmisten kaupunki

Lisäksi hakemuksissa tulee selkeästi esittää, miten hankkeet kohdistuvat Uusimaa-ohjelma 2.0 sekä Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian toteuttamiseen.

https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/uusimaa-ohjelma_2.0

https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/alykas_uusimaa

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/21304/Helsinki_Smart_Esite_suomi.pdf

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomessa avataan hakuun toimintalinja 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) ja sen kaikki erityistavoitteet

- Erityistavoite 3.2, uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen,

- Erityistavoite 4.1, tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta,

- Erityistavoite 5.1, yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Valinnassa painotetaan Varsinais-Suomen maakuntastrategian mukaisia, alueen älykkään erikoistumisen painopisteitä

 • Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi,
 • Innovatiiviset ruokaketjut,
 • Lääke- ja bioteknologia

tukevia innovatiivisia kehittämistoimia sekä vähähiilisiä kehittämistoimia.

https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/maakuntastrategia/maakuntaohjelma


Valintakriteerit:

Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa (Huom! Hakijan oppaan sivulla 12 on virheelliset päivämäärät. Oikeat päivämäärät ovat 29.10.-30.11.2018 ja 4.3.2019. Hakijan opas, johon on korjattu kyseisen sivun päivämäärät, löytyy täältä.)

Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä. Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä voi päättää alueellisista, täydentävistä valintaperusteista, jotka kerrotaan hakijan oppaassa.


Hakemusten toimitustapa:

Haun ensimmäisessä vaiheessa hankeideat jätetään Etelä-Suomen EAKR-rahoitusta koordinoivaan Uudenmaan liittoon 30.11.2018 mennessä erillisellä idealomakkeella.

Ideahakulomake, pdf

Sähköisen pdf-lomakkeen täyttö onnistuu, kun lataat tiedoston ensin koneellesi ja avaat sen Adobe Acrobat -ohjelmalla.

Ideahakulomake, doc

Word-lomake avautuu suoraan täytettävässä muodossa Microsoft Word –ohjelmalla

Haun toisessa vaiheessa varsinaiset viralliset hakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää 5.3.2019 mennessä.


Toimitusosoite:

Allekirjoitettu ideahakulomake palautetaan 30.11.2018 klo 14.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona tai postitse (Postitettaessa postileiman päiväys viimeistään 30.11.2018):

Sähköpostin liitetiedostona (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Viestin aihe/otsikkokenttään merkintä "EAKR-ideahaku"

tai postitse:

Uudenmaan liitto / kirjaamo
EAKR-ideahaku
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki


Lisätiedot:

Hakijan opas ohjeistaa tuen hakijoita. (Huom! Hakijan oppaan sivulla 12 on virheelliset päivämäärät. Oikeat päivämäärät ovat 29.10.-30.11.2018 ja 4.3.2019. Hakijan opas, johon on korjattu kyseisen sivun päivämäärät, löytyy täältä.)

Rahoituksesta kiinnostuneille järjestään infotilaisuuksia. Koko Etelä-Suomen infotilaisuus järjestetään Helsingissä 1.11. ja alueelliset infotilaisuudet marraskuun alussa. Katso tarkemmat tiedot tästä uutisesta.

Linkki Etelä-Suomen ja Uudenmaan EAKR-hakinfojen materiaaleihin.


Linkit: