Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Alkaa: 23.4.2020
Päättyy: 30.6.2020

Sisältö:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja Lapin maakunnassa toteutettavia ympäristö-EAKR -kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Hakemuksia otetaan vastaan ESR:n toimintalinjoille 3 ja 5 seuraaviin erityistavoitteisiin:

TOIMINTALINJA 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
Et 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Et 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Et 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

Hakemuksia toivotaan erityisesti alueen ajankohtaisiin työllisyyshaasteisiin sekä työmarkkinoiden rakennemuutokseen, yritysten ja työorganisaatioiden työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaamiseen, uudistumisen ja kilpailukyvyn tukemiseen sekä muutostilanteisiin sopeutumiseen liittyviin hankkeisiin. Lisäksi haetaan tasa-arvohankkeita erityisesti miesten syrjäytymisen ehkäisemiseen.

TOIMINTALINJA 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
Et 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Hakemuksia toivotaan varsinkin järjestöjen ja kuntien toteuttamiin sosiaalista osallisuutta ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin sekä päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja kuntoutumiseen liittyviin hankkeisiin. Painotuksena on etenkin nuorten ongelmien ehkäiseminen ja ongelmatilanteista selviytymisen edistäminen.

Lapin osalta otetaan hakemuksia vastaan EAKR:n toimintalinjalle 2 seuraaviin erityistavoitteisiin:

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet
Et 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Et 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Et 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Toimintalinjalla 2 haetaan ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee nousta elinkeinoelämän tarpeista.

Erityisesti toivotaan bio- ja kiertotaloutta sekä siirtymää vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan edistäviä hankkeita. Hankkeiden aiheet voivat liittyä esim. luonnonvarojen ja niiden hyödyntämisestä syntyvien sivuvirtojen paikalliseen jalostukseen, jätteen kierrätykseen ja sen määrän vähentämiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön tai kaupunkien ja kylien vähähiilisyyttä edistäviin selvityksiin ja toimenpiteisiin.

Sekä ESR- että EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn viimeistään 30.6.2020.


Valintakriteerit:

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate- tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.

Hankkeiden tukiprosentit ja hakemusten käsittely

Kehittämishankkeiden tuki eli ESR- / EAKR- ja valtio-osuus voi olla korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Toimintalinjan 2 kehittämishankkeisiin voi sisältyä investointiosio, jonka osuus voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiosion tuki on enintään 70 %.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. EURA 2014:n hakijan palveluihin kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistusta ja Suomi.fi-valtuuksia käyttäen. Lisätietoja tunnistautumisesta osoitteesta www.rakennerahastot.fi -> Sähköinen asiointi.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.


Toimitusosoite:

Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.

Yritysrahoitus:

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku.
Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (www.ely-keskus.fi > Asioi verkossa > Yritystukien sähköinen asiointi).


Lisätiedot:

Hakuohje

ESR, Pohjois-Pohjanmaa:
Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228

ESR, Lappi:
Liisa Irri, puh. 0295 037 052
Marja Kivekäs, puh. 0295 037 065
Paula Alho, puh. 0295 037 284

ESR, Kainuu:
Verna Mustonen (2.6.2020 saakka), puh. 0295 023 573
Annukka Koskelo (1.5.2020 alkaen), puh.  0295 023 691

EAKR, Lappi:
Paula Alho, puh. 0295 037 284

Kaikki alueet:
Riitta Ilola, rahoituspäällikkö, puh. 0295 038 224
 


Linkit:

www.rakennerahastot.fi > Ajankohtaista > Hakuajat

www.ely-keskus.fi (Valittu alue: Pohjois-Pohjanmaa/Lappi/Kainuu > Aiheet > EU-rahoitus)