Etelä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Etelä-Suomen ESR-haku 22.2.-9.4.2021

Alkaa: 22.2.2021
Päättyy: 9.4.2021

Sisältö:

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haun Etelä-Suomen alueella. REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmamuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Kanta- ja Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan alueilla. Hankkeita voi myös toteuttaa ylialueellisina, jos vastaava haku on auki kaikilla suunnitellun toiminta-alueen rakennerahasto-ELY-keskuksilla.

Haettavien hankkeiden tavoitteena on Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistäminen. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.  

! Ohjelma-asiakirjan muutos on kesken. Tarkista erityistavoitteiden lopulliset hyväksytyt sisällöt ennen hakemuksen jättämistä valtioneuvoston hyväksymästä ohjelmanmuutoksesta (pdf).

Haussa etsitään hankkeita seuraaviin erityistavoitteisiin:

toimintalinja 9. React-EU (ESR)  

Erityistavoite 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen 

ELY-keskus etsii rahoitettavaksi hankkeita, joilla parannetaan hankkeisiin osallistuneiden ihmisten digitaalisia taitoja. Lisäksi tuetaan julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien ja kehittäjien mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia alustoja, autetaan tarjoamaan palveluja helpommin saavutettavaksi sekä kehittämään toimintaa kilpailukykyisemmäksi. 

Eriarvoisuuden lisääntymistä ja kilpailukyvyn heikkenemistä voidaan ehkäistä mm. monipuolisella digineuvonnalla, -tuella ja -koulutuksella. Hankkeissa tulee kiinnittää huomiota myös tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan.  

Hankkeiden kantavana teemana tulee olla digitaalisten taitojen edistäminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen, olipa sitten kyseessä perustaitojen hankkiminen, osaamisen laajentaminen uusille alueille tai korkean tason digiosaamisen hankkiminen. 

Kasvanut digitaalinen osaaminen tukee osallisuutta, työllistymistä sekä työssä ja opinnoissa pärjäämistä sekä kilpailukykyä. 

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä: 

 • Parannetaan digitaalista osaamista vastauksena yhteiskunnassa nopeasti tapahtumassa olevaan digiloikkaan  

 • kehitetään digitaalisia palveluita ja mm. digitaalisia oppimisympäristöjä  (Huom! ESR-varoilla ei rahoiteta investointeja)  

Kohderyhmät: työssä olevat, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, opiskelijat, nuoret, maahanmuuttajat, osatyökykyiset ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt; työllisyys-, koulutus-, sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tarjoajat, toiminnassa mukana olevat työnantajat ja itsensä työllistäjät 

Tuensaajat: kunnat; työllisyys-, koulutus-, sosiaali-, kuntoutus- ja kulttuuripalvelujen tarjoajat; tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kansalaisjärjestöt, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät järjestöt, säätiöt ja yritykset 

Erityistavoite 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen 

ELY-keskus etsii hankkeita, joilla parannetaan osallistuvien mikro- ja pk-yritysten ja niiden henkilökunnan kyvykkyyttä sopeutua sekä hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia nopeita muutoksia. Hankkeiden tavoitteena on lisätä osaamista, jolla vastataan yllättävän muutoksen aiheuttamaan kriisiin. Hankkeet suunnataan epidemiasta johtuvien haittojen korjaamiseen alueiden näkökulmasta tehokkaimmalla tavalla, huomioiden kohderyhmien tarpeet 

Epävarmat tilanteet ja suuret muutokset haastavat yrityksen johdon ja herättävät epävarmuutta henkilöstössä. Vastuullinen johtaminen ja työhyvinvointi nousevat keskiöön. Työntekijät ovat yrityksen tärkein menestystekijä myös kriiseissä.  

Erityistavoitteesta voidaan lisäksi rahoittaa hankkeita, jotka edistävät vihreää siirtymistä ja kestävää kehitystä parantamalla yritysten kykyä kehittää ja laittaa käytäntöön innovaatioita. 

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä: 

 • tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista (pl. digitaidot) ja muutoskyvykkyyttä nopeasti muuttuvan toimintaympäristön hyödyntämiseksi 

 • parannetaan yritysten johdon osaamista kriisitilanteiden vastuullisessa johtamisessa 

 • tarjotaan keinoja niin johtajien kuin henkilöstön, yksinyrittäjien ja itsensä työllistäjien työhyvinvointiin uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa 

 • tuetaan valmiuksia, joilla edistetään yritysten vihreää siirtymistä ja innovointia 

Kohderyhmät: mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, ml. yrittäjät ja itsensä työllistäjät sekä irtisanomisuhanalaiset; kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat;  

Tuensaajat: yritykset, työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat, kunnat, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät järjestöt ja säätiöt 

 

Haettavan toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelma-asiakirjan erityistavoitteen mukaisia. Ohjelma-asiakirjan muutos julkaistaan www.rakennerahastot.fi -sivustolla sen hyväksymisen jälkeen. 

Hankkeiden tulee vastata alueiden selviytymissuunnitelmissa nostettuihin teemoihin. Lisätietoa alueiden selviytymissuunnitelmista löytyy www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Kehittämisen painopisteet

Alueelliset painotukset: 

Päijät-Häme ja Kanta-Häme: Haetaan monipuolisesti hankkeita edistämään kaikkia React-EU ESR -tavoitteita 

Kymenlaakso ja Etelä-Karjala: Haetaan monipuolisesti hankkeita edistämään kaikkia React-EU ESR -tavoitteita. Erityisesti toivotaan hankkeita, joissa tavoitteena on yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen 

Uusimaa: Haetaan monipuolisesti hankkeita edistämään kaikkia React-EU ESR -tavoitteita. Erityisenä huomiona erityistavoitteessa 12.4. hankkeet, joilla parannetaan yksinyrittäjien ja mikroyritysten osaamista muuttuneessa markkinatilanteessa. Erityistavoitteessa 12.3. erityisenä huomiona hankkeet, joilla parannetaan digiosaamista ja digitaalisia palveluita, joissa on huomioitu myös maahanmuuttajakohderyhmä.

 

Lisätietoa hausta löytyy hakijan ohjeesta (pdf).


Valintakriteerit:

Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja siinä tulee ottaa huomioon maakuntien kehittämisen painopisteet. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä.

Hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintakriteerit

Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet nostavat esiin ne hankkeet, jotka vastaavat parhaiten ohjelma-asiakirjan painotuksiin.

! Ohjelma-asiakirjan muutos on kesken. Tarkista lopulliset hyväksytyt arviointikriteerit ennen hakemuksen jättämistä www.rakennerahastot.fi-sivustolta. 

 

Erityiset valintaperusteet erityistavoitteessa 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen (1-5 pistettä)

 • Hanke kohdistuu henkilöihin tai organisaatioihin, joiden tilanne koronapandemiasta seuranneen digiloikan vuoksi on muodostunut haasteelliseksi. 

 • Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti. 

 • Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. 

 • Hankkeessa parannetaan osallistujien digitaalisia taitoja heidän työmarkkina-asemansa parantamiseksi ja yhteiskunnan toimintaan osallistumisensa ja hyvinvointinsa edistämiseksi. 

 • Hanke vahvistaa kansalaistoimija- ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja. 

 • Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä.  

 • Hanke on do no significant harm -periaatteen mukainen ja tukee Suomen hiilineutraalius 2035 -tavoitteen toteumista. 

 • Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

 • Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 

 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 

 • Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 

 

Erityiset valintaperusteet erityistavoitteessa 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen (1-5 pistettä) 

 • Hanke kohdistuu yrityksiin ja niiden henkilöstöön, joihin koronapandemian seurauksen muuttunut toimintaympäristö on vaikuttanut haitallisesti. 

 • Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti. 

 • Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. 

 • Hanke edistää toimijoiden verkottumista ja/tai erilaisia yhteistyön muotoja. 

 • Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuottavuutta koronapandemiasta aiheutuneesta kriisistä selviytymiseksi. 

 • Hanke on do no significant harm -periaatteen mukainen ja tukee Suomen hiilineutraalius 2035 tavoitteen toteumista. 

 • Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

 • Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 

 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. 

 • Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. 

 

Hankkeet saavat lisäksi pisteitä maakunnan selviytymissuunnitelman mukaisuudesta (1-5) ja ajankohtaiseen epidemiatilanteeseen sekä maakuntien sisällöllisiin painotuksiin vastaamisesta (1-5). 


Hakemusten toimitustapa:

Hakemukset täytetään sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta.  Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.

Hakemukset osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle. 

Hankehakemukset jätetään viranomaiskäsittelyyn viimeistään 9.4.2021.  

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. 

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Digi- ja väestöviraston (DVV) Suomi.fi -tunnistuksen avulla. Tunnistautumisesta ja valtuutuksista lisätietoa osoitteesta https://www.suomi.fi sekä https://www.suomi.fi/valtuudet


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä


Lisätiedot:

Rahoitusasiantuntijat www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Yhteystiedot > ELY-keskus


Linkit:

EURA2014 -järjestelmä 
 
Suomi.fi -tunnistautuminen: https://www.suomi.fi