Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle

6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku, Ideahaku 13.08.2018-10.9.2018, varsinainen haku päättyy 19.11.2018

Alkaa: 13.8.2018
Päättyy: Ideavaihe 10.09.18, varsinainen haku 19.11.18

Sisältö:

Uudenmaan liitto avaa yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa 6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haun. Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 13.08.2018-10.9.2018, jossa hakijat toimittavat lyhyen kuvauksen hankeideastaan. Haun toisessa vaiheessa hankehakemukset jätetään EURA 2014 -järjestelmään 19.11.2018 mennessä.

Haku kohdistuu rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja sen erityistavoitteeseen 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Tällä hakukierroksella haetaan hankkeita, jotka kehittävät älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja ja/tai palveluja, joista yrityksille syntyy uutta liiketoimintaa, ja jotka edistävät kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita. Hankkeissa on tärkeää hyödyntää kaupunkeja kehitysympäristöinä ja ohjata kaupunkien ja kuntalaisten toimintaa kestävämpään suuntaan. Tärkeitä kehittämisen ja kokeilujen kohteita ovat matkailu, elämystalous, kiertotalous sekä liikkuminen ja logistiikka.

6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. Strategian tavoitteena on kehittää älykkäitä ja kestäviä palveluita. Kaikki hankkeet ovat yhteishankkeita, joissa tulee olla toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta. Hakijoina voivat olla rakennerahasto-ohjelmassa määritellyt tuensaajat.  

Haettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia. Hyvä hanke hyödyntää jo aiemmin 6Aika-strategian hankkeissa kehitettyjä tuloksia, malleja ja kokeiluja.

Jos sinulla on mielessäsi sopiva idea, ota ensin yhteyttä kuutoskaupunkien yhteyshenkilöihin. Yhteyshenkilöt auttavat kontaktien saamisessa muista kaupungeista ja antavat lisätietoa 6Aika-strategiasta sekä kaupunkien tarpeista.


Valintakriteerit:

Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintakriteerejä sekä 6Aika-spesifejä valintakriteerejä. Erityisille ja 6Aika-spesifeille valintakriteereille on määritelty painoarvot. Hankkeet arvioidaan sekä rakennerahasto-ohjelman erityistavoitekohtaisten valintakriteerien että johtoryhmän asettamien 6Aika-spesifien valintakriteerien pohjalta. Nämä kriteeristöt ovat painoarvoltaan samanarvoisia.

Erityistavoitteen 3.2 valintakriteerit; hankkeiden arviointi ja pisteytys (sulkeissa painoarvot):

 •  Hanke tukee uusiutuvaan energiaan liittyvää t&k-toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. (20 %)
 •  Hanke tukee energia- tai materiaalitehokkuuteen lisäämiseen liittyvää t&k-toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. (20%)
 • Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin. (5 %)
 • Hanke tukee yhdyskuntien (yritysten ja kansalaisten) vähähiilisiä, uusia ratkaisuja. (12 %)
 •  Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. (12 %)
 •  Hanke lisää yritysten vähähiilisyyttä. (5 %)
 •  Hanke tukee alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja yhteistyömuotoja. (15 %)
 • Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (2 %)
 •  Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (2 %)
 •  Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5 %)
 •  Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (2 %)

Hankkeiden arvioinnissa käytettävät 6Aika-spesifit valintakriteerit painoarvoineen:

 • Hanke toteuttaa 6Aika-strategiaa ratkaisemalla konkreettisesti keskeisiä kaupunkikehittämisen haasteita vaikuttavalla tavalla. (30%)
 •  Hanke synnyttää uutta liiketoimintaa, osaamista ja työpaikkoja. (30 %)
 •  Hankesuunnitelman toimenpiteet ja toteuttajakonsortio ovat tarkoituksenmukaisia, ja tulosten laajamittaisen käyttöönoton toimenpiteet on selkeästi esitetty. (30 %)
 • Hankkeella on potentiaalia edistää kansainvälisesti kilpaillun tki-rahoituksen saamista kuutoskaupunkeihin. (10%) 

Hakemusten toimitustapa:

Haun ensimmäisessä vaiheessa hankeideat jätetään Uudenmaan liittoon erillisellä idealomakkeella.  

Idealomake, word

Idealomake, pdf

Ideahakulomakkeen tulee olla organisaation virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittama. Allekirjoitettu ideahakulomake palautetaan 10.09.2018 klo 14.00 mennessä joko

 1. sähköpostin liitetiedostona TAI
 2. postitse.

Postitettaessa postileimauksen päiväys tulee olla viimeistään 10.09.2018.


Toimitusosoite:

Sähköpostin liitetiedosto toimitetaan allekirjoitettuna ja skannattuna osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Viestin aihe/otsikkokenttään merkitään "6Aika-ideahaku".

Postiosoite:
Uudenmaan liitto / kirjaamo
6Aika ideahaku
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

Kaikille haun ensimmäiseen vaiheeseen jätetyille ideoille annetaan kirjallinen palaute ja esitys jatkotoimenpiteiksi. Arviointien perusteella parhaiden ideoiden esittäjät kutsutaan sparraustilaisuuksiin, jotka järjestetään 22.-24.10. ja 29.-31.10. Helsingissä. Sparraustilaisuuteen osallistumisen edellytyksenä on siihen valmistautuminen annettujen ohjeiden mukaisesti. Sparrauksessa tullaan hyödyntämään 6Aika-vaikuttavuusmallia.  

Haun toisessa vaiheessa varsinaiset hakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Haun toisessa vaiheessa hakuaika päättyy 19.11.2018. Haun toisessa vaiheessa hanke on nimettävä EURA 2014 -järjestelmän hakemuslomakkeen kohdassa 3 niin, että nimen alussa on maininta 6AIKA. Esimerkiksi 6AIKA: Hankkeen työnimi.

 


Lisätiedot:

Hakijan oppaasta lisätietoa tuen hakemisesta: 

Hakijan opas

Tutustu hakuinfon 13.8.2018 aineistoihin: 

Materiaalipankki

6Aika-kaupunkikoordinaattorien yhteystiedot
6Aika-toimiston yhteyshenkilöt

Yhteystiedot Uudenmaan liitossa

Hanna Laaksonen, rakennerahastoasiantuntija 
+358 40 574 8930, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Tiina Huotari, ohjelmajohtaja 
+358 40 041 8029, tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi


Linkit:

Rakennerahastojen verkkopalvelu 
6Aika Uudenmaan liiton verkkosivuilla
6Aika-verkkosivut 
EURA 2014-järjestelmä