Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku; Ideahaku 14.9.2017–27.10.2017, varsinainen haku päättyy 19.1.2018

Alkaa: 14.9.2017
Päättyy: Ideavaihe 27.10.2017, varsinainen haku 19.1.2018

Sisältö:


Kuutoskaupungit kutsuvat kumppaneita mukaan ideoimaan ja toteuttamaan kaupunkien yhteisiä 6Aika-hankkeita. Kaupungit toivovat hankeideoita kestävän kehityksen, hyvinvoinnin ja yrityspalvelukokonaisuuksien aihealueilta.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 14.9.–27.10.2017, jossa hakijat toimittavat lyhyen kuvauksen hankeideastaan. Haun toisessa vaiheessa hankehakemukset jätetään EURA 2014 -järjestelmään 19.1.2018 mennessä.

Kaikille haun ensimmäiseen vaiheeseen jätetyille ideoille annetaan kirjallinen palaute ja esitys jatkotoimenpiteiksi. Arviointien perusteella parhaiden ideoiden esittäjät kutsutaan sparraustilaisuuksiin, jotka järjestetään 5.12., 13.12. ja 15.12. Helsingissä. Sparraustilaisuuteen osallistumisen edellytyksenä on siihen valmistautuminen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos sinulla on mielessäsi sopiva idea, ota ensin yhteyttä kuutoskaupunkien yhteyshenkilöihin. Yhteyshenkilöt auttavat kontaktien saamisessa muista kaupungeista ja antavat lisätietoa 6Aika-strategiasta sekä kaupunkien tarpeista.

Kaikki hankkeet ovat yhteishankkeita, joissa tulee olla toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta. Hakijoina voivat olla rakennerahasto-ohjelmassa määritellyt tuensaajat. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. Strategian tavoitteena on kehittää älykkäitä ja kestäviä palveluita.
 

Haun kohdentuminen:

Haettavien hankkeiden tulee olla sekä 6Aika-strategian että rakennerahasto-ohjelman mukaisia.

Haku kohdistuu rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja sen erityistavoitteisiin:

 • 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
 • 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Hankevalinnoissa painotetaan erityistavoitteelle 3.2 kohdistettuja hankkeita.

Ideoissa ja hankehakemuksissa on tärkeää tuoda esille konkreettisia aihealueisiin liittyviä ratkaisuehdotuksia, jotka ovat käyttöönotettavissa laajasti kaupungeissa ja joilla on vaikutusta uuden liiketoiminnan syntymiseen. Hankeideoihin voi sisältyä elementtejä jokaisesta 6Aika-strategian painopisteestä (Avoimet innovaatioalustat, Avoin data ja rajapinnat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus).


Hakuteemojen tarkemmat kuvaukset:

Aktiivinen yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä tukee elinvoimaisten kaupunkiseutujen kehitystä. Myös yliopistoilla, korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on tärkeä rooli vahvojen osaamiskeskittymien synnyttämisessä. Haemme nyt konkreettisia ehdotuksia uudenlaisista palvelukehityshankkeista, innovaatiotoimintaa tukevista kokeiluista sekä yritysten tai kokonaisten klustereiden kasvua edistävistä toimenpiteistä. Hankkeissa hyödynnetään uusia toimintamalleja ja teknologioita (esimerkiksi avoin data, MyData, BigData, 3D-mallit, AR/VR/MR, IoT, robotiikka, tekoäly, lohkoketjut). Kaikki hankkeet toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä. 

Kaupungit toivovat hankeideoita erityisesti näiltä aihealueilta:

 • Kestävän kehityksen ratkaisut
 • Hyvinvointia edistävät palvelut
 • Yritysten kasvua tukevat palvelukokonaisuudet

Kestävän kehityksen ratkaisut: tämän aihealueen hankkeiden tavoitteena on kehittää älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä palveluja, joista yrityksille syntyy uutta liiketoimintaa. Hankkeissa on tärkeää hyödyntää kaupunkeja kehitysympäristöinä, tuottaa ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja ohjata kuntalaisten tottumuksia kestävämpään suuntaan. Tärkeitä kehittämisen kohteita ovat rakentaminen, tilojen käyttö, energiantuotanto ja energiatehokkuus, kiertotalous sekä liikkuminen.

Hyvinvointia edistävät palvelut: tämän aihealueen hankkeissa edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Hankkeissa kehitetään ja kokeillaan uusia asiakaslähtöisiä palveluita ja ratkaisuja todellisissa käyttöympäristöissä. Tavoitteena on, että yritykset saavat uutta liiketoimintaa hankkeissa pilotoiduista, skaalautuvista ratkaisuista. Liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi haetaan tapoja kehittää palvelusegmenttejä ja -kanavia. Hankkeissa voidaan hyödyntää kuntien asiointitietoja ja kytkeä ne olemassa oleviin kehitysympäristöihin.

Yritysten kasvua tukevat palvelukokonaisuudet: tämän aihealueen hankkeissa kaupunkeihin syntyy yritysten perustamiseen, liiketoiminnan kasvattamiseen ja innovaatioiden kaupallistamiseen keskittyviä yrityspalvelukokonaisuuksia. Hankkeissa yritykset, kaupungit ja TKI-toimijat kehittävät ja testaavat palveluja yhdessä. Palvelukokonaisuuksia voidaan kohdentaa tiettyihin toimialoihin, teknologioihin tai näiden yhdistelmiin, joissa on potentiaalia kasvavalle liiketoiminnalle.

Hyvä hanke hyödyntää jo aiemmin 6Aika-strategian hankkeissa kehitettyjä tuloksia, malleja ja kokeiluja esim. innovatiivisia hankintamenettelyjä, kehittämiskohteisiin liittyvän datan hyödyntämistä, yhteiskehittämisen menetelmiä ja olemassa olevia innovaatioalustoja. Hankkeissa voidaan yhdistää eri aihealueita, mutta ne tulee kohdentaa vain yhteen erityistavoitteeseen (eritystavoite 4.1, 5.1 tai 3.2).


Valintakriteerit:


Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintakriteerejä sekä 6Aika-spesifejä valintakriteerejä. Erityisille ja 6Aika-spesifeille valintakriteereille on määritelty painoarvot.

Hankkeiden arvioinnissa käytettävät 6Aika-spesifit valintakriteerit painoarvoineen:

 • Hanke toteuttaa 6Aika-strategiaa ratkaisemalla konkreettisesti keskeisiä kaupunkikehittämisen haasteita mahdollistaen liiketoiminnan ja osaamisen kehittymistä sekä työpaikkojen syntymistä, 40 %.
 • Hankkeen toimenpiteet toteutetaan tiiviissä kumppanuudessa kaupunkien, yritysten, asiakkaiden ja t&k&i -toimijoiden kanssa, 30 %.
 • Hankesuunnitelman toimenpiteet ja toteuttajakonsortio ovat tarkoituksenmukaisia, ja tulosten laajamittaisen käyttöönoton toimenpiteet on selkeästi esitetty, 30 %.

Hakemusten toimitustapa:


Haun ensimmäisessä vaiheessa hankeideat jätetään Uudenmaan liittoon erillisellä idealomakkeella.

> Idealomake, word

> Idealomake, pdf 

Ideahakulomakkeen tulee olla organisaation virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittama. Allekirjoitettu ideahakulomake palautetaan 27.10.2017 klo 14.00 mennessä joko

 1. sähköpostin liitetiedostona TAI
 2. postitse.

Postitettaessa postileimauksen päiväys tulee olla viimeistään 27.10.2017.


Toimitusosoite:


Sähköpostin liitetiedosto toimitetaan allekirjoitettuna ja skannattuna osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Viestin aihe/otsikkokenttään merkitään "6Aika-ideahaku".

Postiosoite:

Uudenmaan liitto / kirjaamo
6Aika ideahaku
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

Haun toisessa vaiheessa varsinaiset hakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Haun toisessa vaiheessa hakuaika päättyy 19.1.2018.

Haun toisessa vaiheessa hanke on nimettävä EURA 2014 -järjestelmän hakemuslomakkeen kohdassa 3 niin, että nimen alussa on maininta 6AIKA. Esimerkiksi 6AIKA: Hankkeen työnimi.


Lisätiedot:


Hakijan oppaasta lisätietoa tuen hakemisesta:

> Hakijan opas   

Tutustu hakuinfon 13.9.2017 aineistoihin:

> Materiaalipankki
 

6Aika-kaupunkikoordinaattorien yhteystiedot:

> 6Aikatoimiston yhteyshenkilöt
 

Yhteystiedot Uudenmaan liitossa:

Hanna Laaksonen, ohjelmajohtaja (sijainen) +358 40 574 8930, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Antti Taronen, rakennerahastoasiantuntija +358 40 507 9998, antti.taronen@uudenmaanliitto.fi


Linkit:


> Rakennerahastojen verkkopalvelu

> 6Aika Uudenmaan liiton verkkosivuilla

> 6Aika-verkkosivut

> EURA 2014-järjestelmä