Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku - täydennyshaku toteutetuille 6Aika-hankkeille 1.–28.2.2021

Alkaa: 1.2.2021
Päättyy: 28.2.2021

Sisältö:

Uudenmaan liitto avaa yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa 6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haun. Vuoden 2021 haku on yksivaiheinen täydennyshaku jo toteutetuille 6Aika-hankkeille.

Haku kohdistuu rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja sen erityistavoitteisiin:

 • 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
 • 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Vuoden 2021 rahoitushaussa voi hakea rahoitusta hankkeisiin, jotka toteuttavat uuden, konkreettisen kokonaisuuden, joka kytkeytyy vahvasti vielä käynnissä oleviin tai jo päättyneisiin 6Aika-strategian EAKR-hankkeisiin. Haettavien hankkeiden on vahvistettava aiemmin toteutettujen 6Aika-hankkeiden vaikuttavuutta ja parannettava niiden tuloksellisuutta. Hankkeissa toteutettavien toimenpiteiden tulee tehostaa 6Aika-strategiassa tuotettujen tulosten näkyvyyttä sekä juurruttamista, käyttöönottoa ja/tai leviämistä.

Haettavien hankkeiden tulee olla toteuttamiskelpoisia lyhyessä ajassa (puoli vuotta - vuosi) ja niiden on päätyttävä 30.06.2022 mennessä. Haettava hanke voi kohdentua joko samaan tai eri erityistavoitteeseen kuin alkuperäinen 6Aika-hanke, johon uusi hanke liittyy.

Hankehaussa jaettavan rahan määrä on n. 450 000 € (EU- ja valtionrahoitus) ja sillä rahoitetaan 2–4 kappaletta hankkeita. Mikäli käynnissä olevista 6Ajan EAKR-hankkeista vapautuu lisää rahoitusta, ohjataan se myös käyttöön tämän haun kautta. Hanke voi olla myös kertakorvaushanke (Lump Sum).

Esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä:

 • toiminnan laajentaminen:
  • uudet pilotit, kokeilut
  • uudet sisältöalueet, jotka ovat nousseet esiin toteutuksessa tai vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen seurauksena (esim. covid19:n aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä)
  • uudet de minimis -toimenpiteet (yrityskohtaiset kehittämistoimet, esim. palvelumuotoilu, teknologiademot, markkinointi- tai kansainvälistymissuunnitelmat)
  • uudet kohderyhmälle kohdennetut toimenpiteet (esim. hackathonit, ideakilpailut)
 • tulosten levittämiseen ja juurruttamiseen liittyvät toimenpiteet:
  • tapahtumat ja tilaisuudet sekä webinaarisarjat
  • työkalupakit, käsikirjat, julkaisut sekä ko. tuotoksen viestintä- ja markkinointisuunnitelma
  • alkuperäisessä hankkeessa kehitetyn ratkaisun, teknisen toteutuksen tai toimintamallin skaalaaminen toiseen kuutoskaupunkiin (esim. juurruttamissuunnitelma sekä käytännön kokeilu)
  • tulosten käyttöönotto toisessa käyttöympäristössä tai kaupungissa

6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. Strategian tavoitteena on kehittää älykkäitä ja kestäviä palveluita. Rahoitettavaksi haettavien hankkeiden tulee olla vähintään kahden toteuttajan yhteishankkeita, vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta. Hankkeiden toiminnan ja vaikutusten tulee kohdistua vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelle. Hakijoina voivat olla rakennerahasto-ohjelmassa määritellyt tuensaajat.

Haettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia. Haettava hanke kytkeytyy osaksi vielä käynnissä olevaa tai jo päättynyttä 6Aika-hanketta. Hakemuksessa tulee kertoa, mihin 6Aika-hankkeeseen toiminta liittyy ja mitä lisäarvoa se tuo aikaisempaan toteutukseen. Hakemuksessa tulee esittää selkeästi suunnitellut toimenpiteet, toiminnan tuottamat hyödyt ja tavoiteltu vaikuttavuus. Haettavien hankkeiden hankekonsortio voi olla osittain eri kuin alkuperäisessä 6Aika-hankkeessa. Esimerkiksi päätoteuttaja voi olla eri tai alkuperäisestä konsortiosta voi olla mukana vain osa.

 


Valintakriteerit:

Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintakriteerejä sekä 6Aika-spesifejä valintakriteerejä. Erityisille että 6Aika-spesifeille valintakriteereille on määritelty painoarvot. Hankkeet arvioidaan sekä rakennerahasto-ohjelman erityistavoitekohtaisten valintakriteerien että johtoryhmän asettamien 6Aika-spesifien valintakriteerien pohjalta. Nämä kriteeristöt ovat painoarvoltaan samanarvoisia.

Erityistavoitteen 4.1 erityiset valintakriteerit painoarvoineen:

 • Hanke parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen. (15 %)
 • Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. (20 %)
 • Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus- koulutus tai kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. (15 %)
 • Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. (12 %)
 • Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin. (5 %)
 • Hanke kohdistuu osaamisintensiiviselle ja työllistävälle toimialalle. (12 %)
 • Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista. (5 %)
 • Hanke tukee vähähiilisen talouden edistämistä. (5 %)
 • Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (2 %)
 • Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (2 %)
 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5 %)
 • Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (2 %)

Erityistavoitteen 5.1 erityiset valintakriteerit painoarvoineen:

 • Hanke tukee pk-yrityksen t&k-toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. (20 %)
 • Hanke tukee pk-yritysten tiivistä yhteistyötä tutkimus- koulutus- tai kehittämisorganisaatioiden kanssa. (20 %)
 • Hanke luo valmiuksia uuden yrityksen t&k-toiminnan käynnistymiselle. (20 %)
 • Hanke tukee vähähiilisen liiketoiminnan kehittämistä ja edistää työllisyyttä. (12 %)
 • Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. (12 %)
 • Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin. (5 %)
 • Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (2 %)
 • Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (2 %)
 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5 %)
 • Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (2 %)

Erityistavoitteen 3.2 valintakriteerit erityiset valintakriteerit painoarvoineen:

 • Hanke tukee uusiutuvaan energiaan liittyvää t&k-toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. (20 %)
 • Hanke tukee energia- tai materiaalitehokkuuteen lisäämiseen liittyvää t&k-toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. (20 %)
 • Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin. (5 %)
 • Hanke tukee yhdyskuntien (yritysten ja kansalaisten) vähähiilisiä, uusia ratkaisuja. (12 %)
 • Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. (12 %)
 • Hanke lisää yritysten vähähiilisyyttä. (5 %)
 • Hanke tukee alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja yhteistyömuotoja. (15 %)
 • Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (2 %)
 • Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (2 %)
 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5 %)
 • Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (2 %)

6Aika-spesifit valintakriteerit painoarvoineen:

 • Hankesuunnitelma on tarkoituksenmukainen ja toimenpiteet on selkeästi ja konkreettisesti esitetty. (40%)
 • Hanke edistää 6Ajassa syntyneiden tulosten käyttöönottoa sekä levittämistä. (30%)
 • Hanke tehostaa jo päättyneen tai vielä käynnissä olevan 6Aika-hankkeen vaikuttavuutta. (30%)

Hakemusten toimitustapa:

Hakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakuaika päättyy 28.02.2021. Hanke on nimettävä EURA 2014 -järjestelmän hakemuslomakkeen kohdassa 3 niin, että nimenä on 6Aika-hankkeen nimi, johon toiminta kytkeytyy, ja perään lisätään numero 2. Esimerkiksi 6Aika: Ilmastokatu 2.

 


Toimitusosoite:

Hakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi.


Lisätiedot:

Lue lisätietoa 6Aika EAKR-hausta Hakijan ohjeesta:

> Hakijan ohje (pdf)

Tutustu hakuinfon 20.01.2021 aineistoihin (pdf):

> Materiaalipankki
 

Yhteystiedot Uudenmaan liitossa:

Hanna Laaksonen, erityisasiantuntija
+358 40 574 8930, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Henri Hallanoro, erityisasiantuntija
+358 40 637 6087, henri.hallanoro@uudenmaanliitto.fi

Tiina Huotari, ohjelmajohtaja
+358 40 041 8029, tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

6Aika-kaupunkikoordinaattorien yhteystiedot:

> 6Aika-kaupunkikoordinaattoreiden yhteystiedot


Linkit:


> Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma

> 6Aika Uudenmaan liiton verkkosivuilla

> 6Aika-verkkosivut

> 6Aika-vaikuttavuusmalli

> EURA 2014 -järjestelmä