Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku 26.1.-27.2.2015

Alkaa: 26.1.2015
Päättyy: 27.2.2015

Sisältö:

Uudenmaan liitto avaa kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haun 26.1.2015. Hankehakemuksia voi jättää EURA2014-järjestelmässä 27.2.2015 saakka.

Kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiaa toteuttavat ns. kuutoskaupungit eli Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa.

Rahoitettavaksi haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman mukaisia ja 6Aika-strategian valittuihin painopisteisiin kohdistuvia EAKR-hankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia.

Haku kohdistuu 6Aika-strategian painopisteisiin Avoin data ja Avoimet innovaatioalustat, joihin molempiin haetaan pilotti- ja kokeiluhankkeita. Rahoitusta hakevan hankkeen tulee tukea jommankumman painopisteen kärkihanketta. Kärkihanke on kuutoskaupunkien yhteishanke, joka rakentaa painopisteen perustaa.

Tällä kierroksella haku kohdistuu rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja sen seuraaviin erityistavoitteisiin:

• 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
• 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Erityistavoitteen 4.1 kohteena on 6Aika-strategian painopiste: Avoimet innovaatioalustat.

Erityistavoitteen 5.1 kohteena on 6Aika-strategian painopiste: Avoin data.

Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien omat organisaatiot sekä sellaiset kuutoskaupunkien alueella toimivat tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi rakennerahasto-ohjelmassa. Rahoitettavat hankkeet ovat vähintään kahden toteuttajan yhteishankkeita, ja tahojen on tultava vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Ohjelma-asiakirja määrittelee kullekin erityistavoitteelle myös hankkeiden mahdolliset kohderyhmät.

Haettavien hankkeiden maksimitoteutusaika on kaksi vuotta.

Hakukierroksen painotukset

6Aika-strategian painopiste: Avoimet innovaatioalustat
Haettavien hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 eritystavoitetta 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta. Hankkeiden kohderyhmiä ovat yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

Pilottihankkeiden tulee kytkeytyä 6Aika-strategian painopisteen Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen tavoitteisiin ja välineisiin, jotka ovat:

1. Verkostomaisen kansallisen avoimien innovaatioalustojen toimintamallin rakentaminen
2. Kaupunkien innovaatioympäristöjen valmiustason nostaminen niin, että ne pystyvät vastaamaan tulevaisuuden palveluja kehittävien kotimaisten ja kansainvälisten yritys-ten ja yliopistojen tarpeisiin.
3 .Yhteisen kansallisen toimintakonseptin rakentaminen yrityksille helpottamaan jaselkiyttämään yhteiskehittelyä julkisen sektorin kanssa. "Miten kaupunkikehittäminen toimii yritysten innovaatioalustana?"
4. Sellaisten toimintatapojen rakentaminen ja juurruttaminen, joita soveltamalla innovatiivisten ratkaisujen yhteiskehittäminen (konseptointi, demonstrointi, japilotointi) on pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti järjestetty osa kaupunginpalvelujen järjestämistä ja hankintaa.

Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka kohdistuvat kohderyhmänä oleviin yrityksiin ja/tai tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin.

6Aika-strategian painopiste: Avoin data
Haettavien hankkeiden on toteutettava rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 erityistavoittetta 5.1: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Hankkeiden kohderyhmänä ovat yritykset.

Rahoitukseen haetaan yhteishankkeita, joiden toimenpiteillä voidaan tukea avoimen datan tietovarantojen avaamista, tuottamista, julkaisua ja yhteistyömalleja.

Rahoitettavaksi haetaan pilottihankkeita, jotka kytkeytyvät 6Aika-strategian Avoin data -painopisteen tavoitteisiin:

1. Datan ja tietovarantojen avaaminen: Kehitetään avoimia ja mahdollisuuksien mukaan standardisoituja ja harmonisoituja ohjelmointirajapintoja kuutoskaupunkien järjestelmiin kenen tahansa hyödynnettäväksi.
2. Avoimen datan hyödyntäminen: Toteutetaan ketteriä pilotteja ja kokeiluja, joissa kehitetään avoimen datan palvelukokonaisuutta. Esimerkiksi hyödynnetään, jalostetaan jaanalysoidaan avattua dataa sekä tehdään datan hyödyntämisestä entistä helpompaa.Aktivoidaan yrityksiä hyödyntämään avattua dataa uusien sovellusten, tuotteiden ja palvelujen aikaansaamiseksi.

Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka suunnataan kohderyhmänä oleville yrityksille.


Valintakriteerit:

Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä.

Lisäksi haussa sovelletaan 6Aika-spesifejä valintakriteerejä:

Erityistavoite 4.1 (6Aika-strategian painopiste: Avoimet innovaatioalustat)
• Hanke tukee 6Aika-strategian avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen tavoitteita
• Hanke tukee palveluinnovaatioiden kehittymistä kuutoskaupunkien alueella

Erityistavoite 5.1 (6Aika-strategian painopiste: Avoin data)
• Hanke tukee 6Aika-strategian avoin data -kärkihankkeen tavoitteita.
• Hanke tukee palveluinnovaatioiden kehittymistä kuutoskaupunkien alueella.


Hakemusten toimitustapa:

Haku tapahtuu sähköisesti EURA 2014-järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Paperiversiota ei toimiteta lainkaan. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Hanke on nimettävä EURA 2014 -järjestelmän hakemuslomakkeen kohdassa 3 niin, että nimen alussa on maininta 6AIKA. Esimerkiksi 6AIKA: Hankkeen työnimi.


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA 2014-järjestelmässä.


Lisätiedot:

Huotari, Tiina, Rakennerahastoasiantuntija
+358 400 418 029
tiina.huotari(at)uudenmaanliitto.fi

Kuparinen, Mari, Ohjelmajohtaja
+358 44 3719 450
mari.kuparinen(at)uudenmaanliitto.fi

6Aika-strategiatoimiston yhteystiedot


Linkit:

6Aika Uudenmaan liiton verkkosivuilla

6Aika-verkkosivut

EURA 2014-järjestelmä