Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Kokka kohti Suomea – kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin, kohdennettu valtakunnallinen haku 10.8.-16.10.2020

Alkaa: 10.8.2020
Päättyy: 16.10.2020

Sisältö:

Euroopan sosiaalirahaston rahoittavana viranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisen hankehaun, joka rahoitetaan ESR:n valtakunnallisesta Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -teemasta. Haku toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttaman Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin -koordinaatiohankkeen (S21492) kanssa.

Tämä haku kohdentuu alueille, joilla ei vielä ole Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin –kokonaisuuteen liittyvää alueellista hanketta. Haku kohdentuu Etelä-Savon, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten toimialueille. Lisäksi tähän hakuun voidaan jättää hakemukset Kanta-Hämeen maa-kunnan sekä Uudenmaan maakunnan (pois lukien Helsinki, Espoo ja Vantaa) alueilta.


Rahoitettavien hankkeiden on oltava "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 3 (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus) ja sen erityistavoitteen 6.1 (Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen) mukaisia.

Hankkeiden on lisäksi oltava Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin -koordinaatiohankkeen sisältöpainotusten mukaisia.

Ohjelma-asiakirja löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi> Tietoa rakennerahastoista

 

Kokka kohti Suomea -hankkeen alueellisten kasvukeskushankkeiden tavoitteena tulee olla Suomen työelämän houkuttelevuuden lisääminen kansainvälisten osaajien keskuudessa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on hankkeen aikana kehitettyjen käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kansallista käytäntöä.

Rahoitettavien hankkeiden toivotaan tukevan hallituksen Talent Boost -ohjelmaan (https://tem.fi/talent-boost) kirjoitettujen tavoitteiden saavuttamista kuitenkin niin, että kohderyhmänä voivat olla kaikki toimialat, joilla esiintyy työvoimapulaa – eivät vain kasvavat kärkitoimialat. Alueellisten hankkeiden tulee vahvistaa alueiden monitoimijaisia yhteistyöverkostoja (esim. Talent Hub) ja kansainvälisen osaajien saamista kyseisiin verkostoihin. Mikäli kasvukeskus-alueella ei tällaista verkostoa ole ennestään, sellainen pyritään alueella käynnistämään.

Hankehakemuksen tulee perustua kyseisen alueen konkreettisiin kasvu- ja rekrytointitarpeisiin, ja siten yritysten sitoutuminen hankkeeseen on oleellista. Lisäksi hankkeen tulee tähdätä maahanmuutto-, kotoutumis- ja elinkeinopalvelujen tiiviiseen yhteistyöhön, ja pyrkiä huomioimaan myös alalla toimivat järjestöt ja palveluntuottajat. Hankkeet voivat olla myös useamman kasvukeskuksen yhteisiä hankkeita, joilla voidaan myös tavoitella kansallisia toimintamalleja.

Hankkeiden yhteistyökumppaneina huomioidaan jo toimivat Kasvua kansainvälisistä osaajista – rakennerahastohankkeet (EAKR/ESR). Alueellisten hankkeiden sellaisia osioita ei voida tukea, joita on jo aikaisemmin tuettu Talent Boost -rahoituksella.

Alueellisen kasvukeskushankkeen painopisteitä voivat olla esimerkiksi:
•    toiminta, joka tuo kansainvälisiä osaajia ja yrityksiä yhteen huomioiden kasvukeskusten ja    ympärysseutujen omat tarpeet
•    Suomeen asettautumista tukevien palvelujen kehittäminen
•    kansainvälisten osaajien perheenjäsenten alueelle sijoittumisen edistäminen
•    palvelu, joka tukee työnantajia siten, että ulkomaalaisten osaajien rekrytointikynnys työyhteisöihin madaltuu
•    kansainvälisen rekrytoinnin oheispalvelujen toteuttaminen
•    maassa jo olevien kansainvälisten osaajien (esim. ulkomaalaiset opiskelijat) kiinnittäminen Suomen työelämään

Alueellisten hankkeiden tulee muodostaa keskenään yhtäläisillä tunnusmerkeillä ja ilmeellä tunnistettava kokonaisuus.

Rahoitettavien hankkeiden tulee tehdä yhteistyötä Business Finlandin Talent Boost -tiimin kanssa. Lisäksi edellytetään ELY-keskuksen ja TE-toimiston (erityisesti EURES) kuuluvan hankkeen yhteistyöverkostoon.

 

Rahoitettavat hankkeet voivat käynnistyä vuoden 2021 alusta ja niiden on päätyttävä viimeistään 31.5.2023.


Käytettävissä olevan rahoituksen määrästä johtuen kullekin edellä mainitulle alueelle voidaan lähtökohtaisesti rahoittaa yksi hanke. Rahoitettavissa hankkeissa tulee olla mukana alueen keskeisimmät toimijat. Mikäli joltain edellä mainitulta alueelta tulee useampi kuin yksi hakemus, rahoittava viranomainen voi harkintansa mukaan esittää hakemusten yhdistämistä. Hankkeita voidaan toteuttaa yhdellä alueella tai ylialueellisina.

 

Rahoituksen hakijoina (tuensaajat) voivat olla erityistavoitteen 6.1 mukaisesti työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot. Valtion viranomaiset, kuten ELY-keskukset tai TE-toimistot, eivät voi olla hankkeessa pää- tai osatoteuttajina (tuensaajina), mutta voivat luonnollisesti kuulua hankkeen toteutusta tukevaan yhteistyöverkostoon.


Valintakriteerit:

Valintakriteerit


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014-järjestelmässä osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija. Hakemus osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle ja jätetään EURA2014 - järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn viimeistään 16.10.2020.
 


Toimitusosoite:

EURA2014 -järjestelmä


Lisätiedot:

Hankehaku: Rahoitusasiantuntija Mika Villa, puh. 0295 022 776, sähköposti mika.villa@ely-keskus.fi

Hankehaku ja Kokka-hankekokonaisuus: Projektikoordinaattori Heidi Popova, puh. 0295 022 753, sähköposti heidi.popova@ely-keskus.fi


Linkit:

Hakuasiakirja

Valintakriteerit

EURA2014 -järjestelmä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma