Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Elpymisrahoitusta vihreän kasvun, digitaalisuuden ja muutoskyvykkyyden edistämiseen - REACT-EU -haku Pohjois-Savossa - päättyy 16.4.2021

Alkaa: 15.2.2021
Päättyy: 16.4.2021

Sisältö:

REACT-EU on lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-rakennerahasto-ohjelmaan. Rahoituksella tuetaan COVID-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamista ja pohjustetaan talouden vihreää, digitaalista ja palautumiskykyä tukevaa elpymistä. REACT-EU -hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Elpymistä tukemaan avataan Pohjois-Savossa REACT-EU -rahoitushaku ajalle 15.2-16.4.2021. Hausta voidaan tukea sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä edistäviä hankkeita. Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita sekä Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020-2022 (=maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma) painopisteitä. Haku kohdistuu rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoihin 8 ja 9.

Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt REACT-EU-rahoituksen sisältävän lisätalousarvion ja valtioneuvosto on päättänyt varojen alueellisesta jaosta.

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmassa kuvataan toimenpiteitä, joilla torjutaan koronaepidemian haitallisia vaikutuksia, edistetään nopeaa palautumista sekä löydetään uutta kasvua ja kilpailukykyä. Suunnitelma ei ole vain tahdonilmaisu, vaan se linjaa maakunnan kehittämisvarojen kohdentamista vaikuttaviin ja tuloksellisiin hankkeisiin.

 • Lisäksi Pohjois-Savon liitolta on haettavana AKKE -määrärahaa (Alueiden kestävän käytön ja elinvoiman tukeminen) Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmaa 2020-2022 edistäville hankkeille ilman määräaikoja. Linkki hakukuulutukseen.

REACT-EU EAKR-rahoitusta on haettavana 4,0 miljoonaa euroa Pohjois-Savon liitolta. Rahoitus suunnataan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa edistäviin hankkeisiin liittyen digitalisaation parempaan hyödyntämiseen, vihreään kasvun edistämiseen sekä terveydenhoidon tuotteiden ja innovaatioiden nopeaan kehittämiseen. Maakuntaliitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Hankkeilla voidaan edistää seuraavia toimenpiteitä:

 • vauhditetaan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaatiota ja tuotteiden ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta,
 • edistetään teollista digitalisaatiota,
 • edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeinolähtöistä TKI-toimintaa
 • kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi kehittämisen työkaluna sekä uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamisessa
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa 
 • tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä
 • tuetaan terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja validointia myös kansainvälistä yhteistyötä vahvistamalla

REACT-EU ESR-rahoitusta on haettavana 6,5 miljoonaa euroa ELY-keskuksesta. Rahoitus suunnataan hankkeisiin, joilla tuetaan ihmisten muutosta kohti parempaa osaamista, osallisuutta ja työllisyyttä. Digitaalisuus on keskeisin elpymishankkeissa hyödynnettävä apuväline. Yritysten muutoskyvykkyyden edistämisessä on tärkeää huomioida kehitettävien palvelujen yrityskohtaisuus ja yritysten yhteinen kehittymispotentiaali. Hankkeiden tulee edistää useamman yrityksen tai yritysryhmän kehittymistä.

ESR-hankkeiden valinnassa painotetaan toimenpiteitä, jotka kohdentuvat koronaepidemiasta eniten kärsineisiin ihmisiin ja yrityksiin ja jotka edistävät

 • Digitaalisia taitoja työmarkkina-aseman parantamiseksi, yhteiskunnan toimintaan osallistumisen sekä hyvinvoinnin edistämiseksi nuorilla ja työikäisillä
 • Asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita työllisyydessä, osaamisessa ja osallisuudessa
 • Työhyvinvoinnin ja/tai työn tuottavuuden edistäminen koronapandemiasta aiheutuneesta kriisistä selviytymiseksi
 • Yritysten johdon osaamista kriisitilanteiden vastuullisessa johtamisessa
 • Koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista, joilla parannetaan yritysten ja henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä
 • Yritysten vihreää siirtymistä ja innovointia

REACT -EU suorat yritystuet haetaan ELY-keskuksesta. Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä 

Ennen hakemusten jättämistä tulee varmistaa yritysten ja muiden kumppaneiden mukanaolo tarvittavin sopimuksin.

Hankkeiden toteutusaika voi jatkua pisimmillään 31.8.2023 saakka.

Hankkeen valmisteluvaiheessa tulee olla yhteydessä rahoittajiin.

Hankkeiden tukitaso:

Tukitaso on pääsääntöisesti EAKR-kehittämishankkeissa 80 %, investointihankkeissa 70 % ja ESR hankkeissa 80 %.

Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Käytettävissä olevat kustannusmallit:

EAKR: Flat rate 24 % ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

ESR: Flat rate 17 % ja 15 %. Kertakorvaus (lump sum) ja flat rate 40% kustannusmallit eivät ole käytössä.

Rahoitushakemusten käsittely:

Kehittämis- ja investointihakemusten käsittely kestää noin kaksi-kolme kuukautta hakemuksen jättämisestä. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu (esimerkiksi toimenpiteiden kuvaus ja yhteistyökumppaneiden sitoumukset).

Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt REACT-EU-rahoituksen sisältävän lisätalousarvion ja valtioneuvosto on päättänyt varojen alueellisesta jaosta, arviolta kesäkuussa 2021. 

Hakuajat:

Hakemukset pyydetään jättämään viimeistään 16.4.2021 sähköisesti EURA2014-tietojärjestelmässä.

ELY-keskuksen yritysten kehittämisavustuksilla on jatkuva haku. REACT -EU suorat yritystuet haetaan Aluehallinnon asiointipalvelun kautta. 

Seuraava mahdollinen REACT-EU -haku järjestetään alkusyksystä riippuen jäljellä olevista määrärahoista.


Valintakriteerit:

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä. REACT-EU- tuen erityiset valintaperusteet löytyvät täältä. Lisäksi alueellisiksi valintaperusteiksi on valittu Pohjois-Savon kehittämisen kärkialat, jotka ovat kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, vesi ja biojalostus. Alueelliseksi valintaperusteeksi on valittu myös ‘koronaepidemiasta aiheutuvien haittojen torjunta ja korjaaminen'. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti.

Hankkeiden tulee toteuttaa REACT-EU –toimintalinjojen 8 (EAKR-hankkeet) tai 9 (ESR-hankkeet) sisältöjä sekä Pohjois-Savon  uuden kasvun suunnitelmaa.

Hakemusten laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Hakemuksen sisältö tulee olla napakka ja konkreettisesti kuvattu. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään. Kohderyhmän osalta on tärkeää esittää selkeästi muutos, jota henkilön toimintakyvyssä tai osaamisessa tavoitellaan.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

EAKR- ja ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi).

EURA 2014 -järjestelmään hakijan palveluihin tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tarkemmin https://www.rakennerahastot.fi/346.

EAKR - yrityksen kehittämisavustus: Aluehallinnon asiointipalvelu


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin ja tutustumaan hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu).

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Kuopio
Kallanranta 11 (PL 2000), 70100 Kuopio

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen
puh.: 029 502 6698
tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

Niina Suorsa
ESR-kehittämishankkeet
puh: 029 502 6606
niina.suorsa(at)ely-keskus.fi

 

Sari Marttila 
ESR-kehittämishankkeet,
yrityksen kehittämisavustus

puh: 029 502 6693 
sari.marttila(at)ely-keskus.fi  

Marko Hämäläinen
yrityksen kehittämisavustus
puh.: 029 501 6534
marko.hamalainen(at)ely-keskus.fi

Eija Pihlaja
yrityksen kehittämisavustus,
yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
puh.: 029 502 6610

eija.pihlaja(at)ely-keskus.fi

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh: 029 502 6553
kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

 

 

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2637
soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2647
kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

 

Juha Minkkinen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2619
juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi

 

Linkit: