Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU investoi kasvua tuottaviin hankkeisiin Pohjois-Savossa - rahoitushaku päättyy 15.2.2019

Alkaa: 5.11.2018
Päättyy: 15.2.2019 (EAKR ja ESR)

Sisältö:

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta EAKR- ja ESR-hankkeille. Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita sekä Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman painopisteitä. Hakemuksia otetaan vastaan rakennerahasto-ohjelman kaikille toimintalinjoille kaikkiin erityistavoitteisiin. 

Hankevalinnassa painotetaan hankkeita, jotka verkottuvat kansallisesti ja kansainvälisesti vahvistaen verkottumisen kautta maakunnan osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaa. Samoin valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen (indikaattorit) sekä tulosten hyödynnettävyyteen ja pysyvyyteen.

Ennen hakemusten jättämistä tulee varmistaa yritysten ja muiden kumppaneiden mukanaolo tarvittavin sopimuksin.

Hankkeiden toteutusaika voi olla enintään kolme vuotta. Pääosa loppuohjelmakauden rahoituspäätöksistä tullaan tekemään vuoden 2019 aikana. Hakemuksissa voi esittää myös toteutuksen vaiheistamista.

Hankkeen toimenpiteet voivat osittain tai kokonaan kohdistua myös vaikutuksiltaan tai kohderyhmältään laajan hankkeen valmisteluun.

Hakemuksia toivotaan erityisesti alla lueteltuihin teemoihin.

 • Kansainvälisyyden edistäminen: Maakunta tarvitsee kansainvälistymistä kaikilla aloilla. Halutaan edistää kansainvälisten verkostojen hyödyntämistä yritysten liiketoiminnan kasvussa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellisen vaikuttavuuden parantamisessa.

 • Vähähiilistä taloutta kohti: Vähähiilisyyttä voidaan edistää monin tavoin. Se voi olla vähähiilisten tuotteiden, palveluiden, toimintatapojen tai tuotantomenetelmien kehittämistä, energiatehokkuuden nostamista pk-yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa sekä uusiutuvan energian hyödyntämisen edistämistä. Erityisesti etsitään keinoja kiertotalouteen liittyvän yrittäjyyden lisäämiseksi. EAKR-tuesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille. 
   
 • Yritystoiminta: Tavoitteena on edistää uusien yritysten syntymistä Pohjois-Savoon. Yrittäjien hyvinvointi, uusiutumiskyky ja alueen toimintaympäristö yhdessä hyvien yksityisten ja julkisten yrityspalvelujen kanssa mahdollistavat yritysten kehittymisen. Toimivien yritysten tueksi tarvitaan uudistumiseen ja osaamisen päivittämiseen tukea ja neuvontaa sekä toimivaa innovaatioympäristöä. Myös naisyrittäjyyttä kehittäviä toimia tarvitaan. Maahanmuuttajat tarvitsevat heille suunnatut ja sopivat palvelut osana kokonaisuutta. 
   
 • Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen: Tukea myönnetään mm. yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kehittämiseen sekä toimenpiteisiin, joilla lisätään yritysten tuottavuutta, osaamista ja keskinäistä verkostoitumista. Tarvitaan toimenpiteitä, joilla edistetään organisaatioiden ja toimialojen rajat ylittävien alustaekosysteemien syntymistä (alustatalous) ja niiden hyödyntämistä yritysten ja yritysverkostojen liiketoimintaprosesseissa. 
   
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen: Digitaalisuuden ja tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntäminen liiketoiminnassa mm. prosesseissa, tuotteissa, tuotannossa, myynnissä ja palveluissa tarvitaan toimenpiteitä. Digitaalisilla menetelmillä voidaan parantaa asiakaskokemusta, lisätä tuotteiden elinkaarta, säästää materiaaleja ja energiaa sekä tehostaa markkinointia. Tavoitteena on digitaalisten palvelujen käyttöasteen nostaminen pk-yrityksissä vähintään valtakunnalliselle tasolle. 
   
 • Kestävä liikkuminen: Hankkeilla kehitetään kestäviä liikkumismuotoja ja edistetään liikennepalvelujen vähähiilisiä ratkaisuja. Haetaan tähän teemaan liittyviä pilotointeja ja uusia innovaatioita sekä toimintamalleja älyliikenne huomioiden. Etsitään ihmisten liikkumistarpeen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joita voivat olla esim. alueiden käytön ja toimintojen (työpaikat, asuminen) sijoittelun tehostaminen sekä etäosallistumismahdollisuuksia edistäminen.
   
 • TKI-ympäristöjen kehittäminen: Tavoitteena on edistää maakunnan tutkimus- ja kehitysympäristöjen hyödyntämistä aiempaa tehokkaammin tukemaan elinkeinoelämän kasvua ja kehittymistä. Tukea myönnetään tki-ympäristöjen kokoamiseen laajemmiksi kokonaisuuksiksi sekä niiden liittämiseksi osaksi kansallisia ja kansainvälisiä osaamisverkostoja.
   
 • Johtaminen ja työhyvinvointi: Tavoitteena on kehittää Pohjois-Savon työpaikoista edistyksellisiä, vetovoimaisia ja tuottavia, uutta työtä luovia. Tuetaan uusia, työelämää kehittäviä toimintatapoja. Tärkeää on myös edistää työurien pidentämistä; voidaan edistää osatyökykyisten työssä pysymistä ja ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisyä. Hankkeet voivat sisältää toimialakohtaisia tai laajempia, myös julkista sektoria koskevia kehittämistoimia. 
   
 • Työllistyminen ja siirtymävaiheet: Maakunnassa tarvitaan ratkaisuja sekä avoimien työpaikkojen täyttämiseksi että työttömien työllistämiseksi. Tavoitteena on vähentää yritysten ja työnantajien rekrytointiongelmia ja saada aikaan laadukkaita työllistymisiä. Työn ja työvoiman liikkumisen edistäminen ovat tärkeitä keinoja parantaa työllisyyttä. Uusia keinoja ammatillisen pätevyyden hankkimiseksi tulisi tarjota hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen ja rekrytoinnin helpottamiseen tarvitaan uusia keinoja ja kokeiluja. Toimenpiteitä kaivataan nuorten koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymisen tukemiseen ja tehostamiseen, ns. nivelvaiheen tuki. 
   
 • Osallisuuden edistäminen: Tavoitteena on erityisesti sosiaalisen osallisuuden ja työelämävalmiuksien vahvistaminen sekä erityisesti nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten syrjäytymisen ehkäiseminen. Syrjimättömyyden edistäminen ja työelämäosallisuuden lisääminen laajempien alueellisten ratkaisujen avulla koskien erityisesti ikänsä, osatyökykyisyytensä, etnisen- tai kulttuurisen taustansa vuoksi heikossa asemassa olevia ryhmiä. Tarvitaan nuorten helposti saavutettavan psykososiaalisen tuen ja palveluiden kehittämistä. 
   
 • Koulutuksen saavutettavuus: Koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevia menetelmiä ja palveluita tulee tehostaa. Samoin kasvun tueksi tarvitaan joustavasti tarjolla olevaa koulutusta. Hankkeilla voi kehittää joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja, jotta voidaan vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin. Tavoitteena on lisätä nuorten aikuisten toisen asteen tutkinnon suorittamista. Aikuisväestö tarvitsee ammattitaidon ylläpitämiseksi välineitä osaamisen päivittämiseen ja tutkintojen suorittamiseen. 
   
 • Kansalaistoimijat: Kuopion kaupunkialueella tuetaan kansalaistoimijalähtöisiä kehittämishankkeita.

Business Finland toivoo aluekehitysrahaston (EAKR) hakemuksia, jotka edistävät:

 • Aitoa yhteistyötä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä.
 • Sellaisten innovaatioiden yhteishankkeiden toteutumista, joissa alueen yritysten tunnistettuja haasteita ratkaistaan tutkimusosaamista hyödyntäen.
 • Kansainvälisen kilpailuedun syntymistä ja sen avulla mahdollistettavan vientiliiketoiminnan käynnistämistä tai kasvattamista.

Business Finlandin hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Lisätietoja hakuprosessista saa Aki Parviaiselta.

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Hankkeiden tukitaso:

Tukitaso on pääsääntöisesti kehittämishankkeissa 75 % ja investointihankkeissa 70 %. Toimintalinjan 3 (ESR) hankkeissa on mahdollista käyttää tukiprosenttia 80.

Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Business Finlandin tukitaso EAKR-rahoitettaville tutkimushankkeille on 90 % ja yrityshankkeille kansallisten tukitasojen mukaan.

Käytettävissä olevat kustannusmallit:

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Business Finlandin osalta käytettävä kustannusmalli riippuu kyseessä olevasta hanketyypistä. Lisätietoja löytyy osoitteesta: www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/lyhyesti/

Rahoitushakemusten käsittely:

Kehittämis- ja investointihankkeiden käsittely kestää noin kolme kuukautta hakuajan päättymisestä. Yritysten kehittämisavustusten käsittely kestää noin kaksi kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Hakuajat:

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 15.2.2019 (EAKR- ja ESR-hankkeet). Seuraavat hakuajat vuonna 2019 päättyvät 17.5. ja 30.9.

Huom. Yritysten kehittämisavustuksilla ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksilla on jatkuva haku.


Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä. Lisäksi alueellisiksi valintaperusteiksi on valittu Pohjois-Savon kehittämisen kärkialat, jotka ovat kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, vesi ja biojalostus. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hankkeiden tulee toteuttaa ohjelman tavoitteita sekä Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa.

Hakemusten laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Hakemuksen sisältö tulee olla napakka ja konkreettisesti kuvattu. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:
Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa pyydämme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin. Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Kuopio
Kallanranta 11 (PL 2000), 70100 Kuopio

Sari Marttila
ESR-kehittämishankkeet, yritysten kehittämisavustus
puh.: 029 502 6693
s-posti: sari.marttila(at)ely-keskus.fi

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
puh.: 029 502 6698
s-posti: tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

Jaana Tuhkalainen
EAKR- ja ESR-kehittämishankkeet,
kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

puh.: 029 502 6697
s-posti: jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi

Eija Pihlaja
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
puh.: 029 502 6610
s-posti: eija.pihlaja(at)ely-keskus.fi

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh: 029 502 6553
s-posti: kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

 

 

 

 

 

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2637
s-posti: soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2647
s-posti: kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

Juha Minkkinen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2619
s-posti: juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi

 

 

 Business Finland, Kuopio
Kallanranta 11, 70100 Kuopio 

Aki Parviainen
puh.: 029 505 5254
s-posti: aki.parviainen(at)businessfinland.fi


Linkit: