Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU investoi kasvua tuottaviin hankkeisiin Pohjois-Savossa - rahoitushaku päättyy 15.5.2020

Alkaa: 27.2.2020
Päättyy: 15.5.2020 (EAKR ja ESR)

Sisältö:

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta EAKR- ja ESR-hankkeille. Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita sekä Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman painopisteitä. Hakemuksia otetaan vastaan rakennerahasto-ohjelman kaikille toimintalinjoille kaikkiin erityistavoitteisiin. 

Hankevalinnassa painotetaan hankkeita, jotka verkottuvat kansallisesti ja kansainvälisesti vahvistaen verkottumisen kautta maakunnan osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaa. Samoin valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen (indikaattorit) sekä tulosten hyödynnettävyyteen ja pysyvyyteen.

ESR-rahoituksessa painotetaan seuraavaa:
(hakua täydennetty MYR-sihteeristön päätöksellä 16.4.2020)

 1. Parantaa palveluja äkillisen taloustilanteen muutoksen johdosta lomautettujen ja työttömäksi jääneiden ohjaukseen, neuvontaan ja osaamisen kehittämiseen 
 2. Tukea mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan uudistamiselle ja jatkamiselle poikkeusolosuhteissa ja sen jälkeen
 3. Edistää työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuutta tukevia toimenpiteitä.

Ennen hakemusten jättämistä tulee varmistaa yritysten ja muiden kumppaneiden mukanaolo tarvittavin sopimuksin.

Hankkeiden toteutusaika voi olla enintään kolme vuotta ja ne voivat jatkua pisimmillään elokuuhun 2023 saakka

Hankkeen valmisteluvaiheessa tulee olla yhteydessä rahoittajiin. Pohjois-Savon liitolla on käytettävissään enää vain vähän EAKR-tukea uusille hankkeille.

Hankkeen toimenpiteet voivat osittain tai kokonaan kohdistua myös vaikutuksiltaan tai kohderyhmältään laajan hankkeen valmisteluun.

Huom! Katso-tunnistautuminen EURA2014-järjestelmään päättyy ja se tullaan korvaamaan Suomi.fi -valtuuspalvelulla. Lisätietoja alempana kohdassa ‘Toimitusosoite'.

Hakemuksia toivotaan erityisesti alla lueteltuihin teemoihin:

 • Kansainvälisyyden edistäminen: Halutaan edistää kansainvälisten verkostojen kokoamista ja hyödyntämistä yritysten liiketoiminnan kasvussa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuuden parantamisessa.
   
 • Vähähiilistä taloutta kohti: Vähähiilisyyden edistäminen voi olla vähähiilisten tuotteiden, palveluiden, toimintatapojen tai tuotantomenetelmien kehittämistä, energiatehokkuuden parantamista pk-yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa sekä uusiutuvan energian hyödyntämistä. Erityisesti etsitään keinoja kiertotalouteen liittyvän yrittäjyyden lisäämiseksi.
   
 • Yritystoiminta: Tavoitteena on edistää uusien yritysten syntymistä Pohjois-Savoon. Yrittäjien hyvinvointi, uusiutumiskyky ja alueen toimintaympäristö yhdessä hyvien yksityisten ja julkisten yrityspalvelujen kanssa mahdollistavat yritysten kehittymisen. Toimivien yritysten tueksi tarvitaan uudistumiseen ja osaamisen päivittämiseen tukea ja neuvontaa sekä toimivaa innovaatioympäristöä. Myös naisyrittäjyyttä kehittäviä toimia tarvitaan. Maahanmuuttajat tarvitsevat heille suunnatut ja sopivat palvelut osana kokonaisuutta. 
   
 • Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen: Tukea myönnetään mm. yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kehittämiseen sekä toimenpiteisiin, joilla lisätään yritysten tuottavuutta, osaamista ja keskinäistä verkostoitumista. Tarvitaan toimenpiteitä, joilla edistetään organisaatioiden ja toimialojen rajat ylittävien alustaekosysteemien syntymistä (alustatalous) ja niiden hyödyntämistä yritysten ja yritysverkostojen liiketoimintaprosesseissa. 
   
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen: Digitaalisuuden ja tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntäminen kehittämisessä ja liiketoiminnassa; tarvitaan toimenpiteitä mm. prosesseissa, tuotteissa, tuotannossa, myynnissä ja palveluissa. Digitaalisilla menetelmillä voidaan parantaa asiakaskokemusta, lisätä tuotteiden elinkaarta, säästää materiaaleja ja energiaa sekä tehostaa markkinointia. Tavoitteena on digitaalisten palvelujen käyttöasteen nostaminen pk-yrityksissä vähintään valtakunnalliselle tasolle. 
   
 • Kestävä liikkuminen: Hankkeilla kehitetään kestäviä liikkumismuotoja ja edistetään liikennepalvelujen vähähiilisiä ratkaisuja. Haetaan teemaan liittyviä pilotointeja ja uusia innovaatioita sekä toimintamalleja älyliikenne huomioiden. Etsitään ihmisten liikkumisen tarvetta vähentäviä toimenpiteitä, joita voivat olla esim. alueiden käytön ja toimintojen (työpaikat, asuminen) sijoittelun tehostaminen sekä etäosallistumismahdollisuuksia edistäminen.
   
 • TKI-ympäristöjen kehittäminen: Edistetään maakunnan tutkimus- ja kehitysympäristöjen ja niihin liittyvän osaamisen hyödyntämistä ja kehittämistä aiempaa tehokkaammin tukemaan elinkeinoelämän kasvua ja uudistumista.
   
 • Johtaminen ja työhyvinvointi: Tavoitteena on kehittää Pohjois-Savon työpaikoista edistyksellisiä, vetovoimaisia ja tuottavia, uutta työtä luovia. Tuetaan uusia, työelämää kehittäviä toimintatapoja. Tärkeää on myös edistää työurien pidentämistä; voidaan edistää osatyökykyisten työssä pysymistä ja ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisyä. Hankkeet voivat sisältää toimialakohtaisia tai laajempia, myös julkista sektoria koskevia kehittämistoimia. 
   
 • Työllistyminen ja siirtymävaiheet: Maakunnassa tarvitaan ratkaisuja sekä avoimien työpaikkojen täyttämiseksi että työttömien työllistämiseksi. Tavoitteena on vähentää yritysten ja työnantajien rekrytointiongelmia ja saada aikaan laadukkaita työllistymisiä. Työn ja työvoiman liikkumisen edistäminen ovat keinoja työllisyyden parantamiseksi. Uusia keinoja ammatillisen pätevyyden hankkimiseksi tulisi tarjota hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työllisyysasteen nostamiseksi tarvitaan toimia erityisesti nuoriin ja ikääntyviin. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen ja rekrytoinnin helpottamiseen tarvitaan uusia keinoja ja kokeiluja. Toimenpiteitä kaivataan nuorten koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymisen tukemiseen ja tehostamiseen, ns. nivelvaiheen tukeen. 
   
 • Osallisuuden edistäminen: Edistetään yhteiskuntaan ja työelämään osallistumista parantamalla syrjäytymisvaarassa olevien terveys- ja hyvinvointipalveluja saavutettavuutta. Tavoitteena on erityisesti sosiaalisen osallisuuden ja työelämävalmiuksien vahvistaminen sekä erityisesti nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten syrjäytymisen ehkäiseminen. Syrjimättömyyden edistäminen ja työelämäosallisuuden lisääminen laajempien alueellisten ratkaisujen avulla koskien erityisesti ikänsä, osatyökykyisyytensä, etnisen- tai kulttuurisen taustansa vuoksi heikossa asemassa olevia ryhmiä. Tarvitaan nuorten helposti saavutettavan psykososiaalisen tuen ja palveluiden kehittämistä.  
   
 • Koulutuksen saavutettavuus: Koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevia menetelmiä ja palveluita tulee tehostaa. Kasvun tueksi tarvitaan joustavasti tarjolla olevaa koulutusta maakunnan keskeisillä osaamisaloilla mm teknologiateollisuudessa ja maa- ja metsätaloudessa. Hankkeilla voidaan kehittää joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja, jotta voidaan vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin. Koulutuksen alueellista saavutettavuutta tulisi edistää erityisesti työllistävillä aloilla. Tavoitteena on lisätä nuorten aikuisten toisen asteen tutkinnon suorittamista. Aikuisväestö tarvitsee ammattitaidon ylläpitämiseksi välineitä osaamisen päivittämiseen ja tutkintojen suorittamiseen. 
   
 • Kansalaistoimijat: Kuopion kaupunkialueella tuetaan kansalaistoimijalähtöisiä kehittämishankkeita.

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Hankkeiden tukitaso:

Tukitaso on pääsääntöisesti EAKR-hankkeissa 70 % ja ESR hankkeissa 80 %.

Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Käytettävissä olevat kustannusmallit:

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Rahoitushakemusten käsittely:

Kehittämis- ja investointihankkeiden käsittely kestää noin kolme kuukautta hakuajan päättymisestä. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu (kuten esimerkiksi toimenpiteiden esittely ja sitoumukset). Yritysten kehittämisavustusten käsittely kestää noin kaksi kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Hakuajat:

Hakemukset pyydetään jättämään viimeistään 15.5.2020 (EAKR- ja ESR-hankkeet).

(päivitetty 24.4.2020)
Pohjois-Savossa siirrytään rakennerahasto-ohjelmassa jatkuvaan hakuun 16.5.2020 alkaen. Rahoitushakemuksia voi jättää käsittelyyn EURA2014-järjestelmään jatkuvasti. Rahoittajat käsittelevät hakemuksia ja päätösprosessi etenee maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristön kokousrytmin mukaisesti. MYR-sihteeristö kokoontuu v. 2020 seuraavasti:

ke 3.6.
ke 17.6.
to 6.8.
ke 19.8.
ma 28.9.
to 12.11.
to 10.12.


Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä. Lisäksi alueellisiksi valintaperusteiksi on valittu Pohjois-Savon kehittämisen kärkialat, jotka ovat kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, vesi ja biojalostus. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hankkeiden tulee toteuttaa ohjelman tavoitteita sekä Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa.

(päivitetty 24.4.2020)
Pohjois-Savossa otetaan hankevalinnassa käyttöön uusi alueellinen valintaperuste "Koronaepidemiasta aiheutuvien haittojen torjunta ja korjaaminen". Hanke saa valintaprosessissa lisäpisteitä, jos sen sisältö ja tavoitteet ovat valintaperusteen mukaiset.

Hakemusten laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Hakemuksen sisältö tulee olla napakka ja konkreettisesti kuvattu. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

EAKR- ja ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi).
Huom! KATSO-tunnistautuminen  on päättymässä. Jatkossa sähköistä allekirjoitusta varten käytetään Suomi.fi -valtuuspalvelua. Kevät on osin muutoksen siirtymäaikaa. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät linkkilistassa alla olevasta tiedostosta ja Rakennerahastot.fi -sivuilla kohdasta ‘Sähköinen asiointi'.


Lisätiedot:

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Kuopio
Kallanranta 11 (PL 2000), 70100 Kuopio

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen
puh.: 029 502 6698
tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

Marko Hämäläinen
ESR ja EAKR kehittämishankkeet
yrityksen kehittämisavustus

puh.: 029 501 6534
marko.hamalainen(at)ely-keskus.fi

Juha Heikkinen
yrityksen kehittämisavustus
puh: 0295 016 072
juha.e.heikkinen(at) ely-keskus.fi

 

Eija Pihlaja
yrityksen kehittämisavustus,
yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
puh.: 029 502 6610

eija.pihlaja(at)ely-keskus.fi

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh: 029 502 6553
kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

 

 

 

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2637
soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2647
kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

 

Juha Minkkinen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2619
juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi

 

Linkit: