Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-ohjelmakauden 2014–2020 helmikuun 2015 teemahaku Etelä-Savossa (ajalla 8.12.2014-16.2.2015)

Alkaa: 8.12.2014
Päättyy: 16.2.2015

Sisältö:

EU-ohjelmakauden 2014–2020 helmikuun 2015 teemahaun teemat Etelä-Savossa

Aloituspäivämäärä: 8.12.2014
Päättymispäivämäärä: 16.2.2015

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ovat:

 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) / rahoittajina ELY ja maakuntaliitto
 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) / rahoittajina ELY, TEKES ja maakuntaliitto
 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) / rahoittajana ELY
 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) / rahoittajana ELY
 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) / rahoittajana ELY

Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Hankkeen tulee tukea ohjelmassa asetettuja tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden tukemiseen kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta. Katso lisätietoja vähähiilisyydestä tästä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisella suunnitelmalla sekä Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla 2015-2016 tarkennetaan rahoitettavaa toimintaa. Kehittämistyön linjaukset Etelä-Savon osalta on esitetty maakuntaohjelmassa vuosille 2014–2017. Nämä asiakirjat löydät Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilta http://www.esavo.fi/ohjelmakausi_2014-2020

Helmikuun 2015 teemahaun teemat Etelä-Savossa ovat:

 1. EAKR

Älykäs erikoistuminen (TL 2):

 • Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit
  • kehitetään nopeakasvuisten puiden jalostusta ja tuotantoa
  • jalostetaan ainespuuta
  • kehitetään korkean jalostusasteen tuotteita ja tuotantoprosesseja
 • Puhdas vesi ja ympäristöturvallisuus
  • kehitetään teollisuuden ja yhdyskuntien kestävää vesitaloutta
  • luodaan älykkäät kokonaisratkaisut puhtaan ympäristön turvaamiseen
 • Älykkäät ja toiminnalliset materiaalit
  • vähähiilisyyttä ja materiaalitehokkuutta edistävät kevyet, kestävät materiaalit ja prosessit
  • kehitetään pintamateriaaleja ja pinnoitteita sekä niille uusia sovelluskohteita
  • kehitetään ja kaupallistetaan uusia materiaaliyhdistelmiä
 • Digitaalinen tiedonhallinta
  • kehitetään teollisen internetin uusia sovelluksia palveluliiketoiminnassa
  • jalostetaan sähköistä tietoa hyötykäyttöön
  • kehitetään arjen digitaalisia ratkaisuja
 • Luomu ja ruokaturvallisuuden innovaatiot
  • synnytetään luomun tuote- ja tuotantoinnovaatioita
  • luodaan älykkäitä elintarviketurvallisuuden ratkaisuja

EAKR:n osalta helmikuun 2015 teemahaussa on kyse täydentävästä teemahausta elokuun 2014 Älykkään erikoistumisen -hakuun.   

              

 1. ESR

Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen (TL 3)

Hankkeiden tavoitteena ohjaamo nuorille, jossa toteutetaan

 • Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin ja itsenäiseen elämään
 • Painotus ennaltaehkäiseviin toimiin

Hankkeiden tulee tähdätä pysyvään Ohjaamo-toimintaan siten, että se kytkeytyy nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon, maakunnalliseen verkostoon ja yhdessä tekemiseen. Hankkeisiin tulee sisältyä usean hallinnonalan toimia ja nuorten toimintaa.

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (TL 3)

 • Tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavat koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut sekä aiheeseen liittyvä vertaisoppiminen ja verkostoituminen
 • Yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukyvyn vahvistaminen osaamista, innovaatiokykyä ja muutostilanteiden parempaa hallintaa kehittämällä

Hankkeiden tulee edistää tuottavuutta ja työhyvinvointia huomioiden ainakin yksi  työelämän kehittämisstrategian ulottuvuuksista: osaava työvoima, luottamus ja yhteistyö, innovointi ja tulevaisuuden työpaikat. Edistämisen tulee olla työpaikkoihin kohdistuvaa siten, että osallistujina ovat henkilöstö, johto ja luottamusmiehet. Hankkeiden tulee edistää työelämätoimijoiden ja yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä.

Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen (TL 4)

 • Aikuisten ja erityisryhmien (ml. maahanmuuttajat, romanit, vammaiset henkilöt, osatyökykyiset ja erilaiset oppijat) perustaitojen, ammattitaidon ja erilaisten koulutusvaihtoehtojen lisääminen

Hankkeiden tulee edistää rakenteellisen työttömyyden alentamista ennakoivilla toimilla kehittämällä mm. nopean reagoinnin malleja työn ja koulutuksen välille ja räätälöityjä koulutuspolkuja.


Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen (TL4)

 • Aikuisten ja erityisryhmien oppimisen ja ohjauksen käytäntöjen edistäminen

Hankkeiden tulee tukea elinikäisen ohjauksen strategiaa sekä tuottaa ja kehittää tieto,- neuvonta- ja ohjauspalvelua aikuisille ja erityisryhmille kuten koulutuksen keskeyttäneille, korkeakoulusta valmistuville, heikot perustaidot omaaville ja maahanmuuttajille . 

Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen (TL 5)

 • Eri toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen ja moniammatillisten palvelujen kehittäminen sekä siihen liittyvän osaamisen kehittäminen

Hankkeilla edistetään kaikkein vaikeammassa asemassa ja etäämpänä työmarkkinoista olevien henkilöiden paluuta takaisin työelämään tai muuhun kestävään ratkaisuun. Kohderyhmänä ovat erityisesti väestöryhmät, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja joilla köyhyys- ja syrjäytymisriskiä on keskimääräistä enemmän, kuten romanit, vammaiset henkilöt, tietyt maahanmuuttajaryhmät  sekä syrjintää ja ennakkoluuloa työelämään hakiessaan kohtaavat henkilöt.

 • Kotoutumisen ja maahanmuuton tukeminen, osallisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen sekä uusien toimintamallien kehittäminen

Hankkeiden tulee edistää maahanmuuttotyötä niin, että maahanmuuttajat kokevat yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikilla elämänalueilla.  Hankkeet edistävät maahanmuuttotyön kumppanuustoimintaa ja tuovat kotoutumistyön viranomaistyön rinnalle uusia verkostotoimijoita. Erityisesti tuetaan järjestöjen vapaaehtoistoimijoiden aktiivisuutta hankkeiden toteuttamisessa. Hankkeet osallistavat vuorovaikutuksen keinoin sekä maahanmuuttajia ja kantasuomalaisia yhteiseen asennetyöhön.

Tarkemmat kuvaukset ESR-teemojen sisällöistä löytyvät täältä.

 

 1. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteinen teemahaku: Puun uudet käyttömuodot ja kaivannaisala

Hakukierroksella haetaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisellä ylimaakunnallisella teemahaulla puualan ja kaivannaisalan hankkeita. Toimenpiteet kohdistuvat alueelle, johon kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan maakunnat. Hankkeen ylimaakunnallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa on kumppaneita vähintään kahdesta maakunnasta. Tukihakemus tulee jättää ensisijaisesti sen maakunnan rahoittavalle viranomaiselle, jonka toiminta-alueella päähakija toimii tai jonka alueelle hankkeen päätoimenpiteet kohdistuvat. Lisätietoja sekä ylimaakunnallisen teemahaun hakukriteerit löytyvät täältä.


Valintakriteerit:

Valintakriteerit

Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymät yleiset ja erityistavoitekohtaiset arviointiperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Valintakriteerit löytyvät täältä.

Pääsääntöisesti hankkeet voivat maksimissaan olla kahden vuoden mittaisia ja ensisijaisesti tulee käyttää flat rate- tai lump sum -kustannusmalleja. Hankevalinnoissa suositaan koko maakuntaa koskevia hankkeita.

Hankkeen palkkakustannusten tulee koostua pääsääntöisesti kokonaisista tai vähintään puolikkaista htv:stä. Palkkatason tulee olla kohtuullinen suhteessa toimialan yleiseen palkkatasoon.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotamme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin (yhteystiedot alla).

Hankkeiden tukiprosentit

Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamien hankkeiden tukiprosentit ovat:

 • Toimialojen kehittämishankkeet:                                   60 %
 • TKI- ja osaamisrakenteiden kehittämishankkeet:         60 %
 • Uudet avaukset ja Älykkään erikoistumisen painopisteitä toteuttavatuudet & innovatiiviset hankkeet:                                                                       70 %                                               

Elyn tukiprosentit ovat pääsääntöisesti 70 %

Viranomaisella on oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä liittyen mm. hankkeen alueelliseen merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen, laatuun, uutuusarvoon, hyödyn jakautumisen laajuuteen, käytettävissä olevien varojen riittävyyteen ja muun rahoituksen saatavuuteen.

Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %. Pääsääntöisesti rahoituksessa käytettävä tukitaso on 70 %. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain rajallisesti/vähäisessä määrin.

Rahoittaja antaa asiassa tarvittaessa lisätietoa.

 

Yrityskohtaiset tuet

Yrityksille suunnatuilla ELY-keskuksen kehittämisavustuksilla ja Tekesin yrityksille suunnatuilla avustuksilla on jatkuva haku ilman määräaikoja. Lisätietoja ELY-keskuksesta ja Tekesistä.

 

Tekesin haut

Tutkimusorganisaatioille suunnattua rahoitusta voi hakea Tekesin julkisen tutkimuksen hakujen määräaikoina. Hakemukset jätetään Tekesin sähköiseen järjestelmään www.tekes.fi.

 

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 16.2.2015. Tätä seuraava hakuaika päättyy 1.10.2015.


Hakemusten toimitustapa:

Hakemusten toimitustapa

Kyseessä on täysin sähköinen haku.


Toimitusosoite:

Toimitusosoite

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Lisätiedot:

Yhteystiedot:

Etelä-Savon maakuntaliitto

Mikonkatu 5

50100 Mikkeli

s-posti: kirjaamo@esavo.fi

 

Heli Gynther
matkailu ja kulttuuri
puh: 040 773 7285040 773 7285
s-posti: heli.gynther@esavo.fi

Marjaana Kivelä
hankkeiden valmistelu ja suunnittelu
puh: 044 770 0590044 770 0590
s-posti: marjaana.kivela@esavo.fi
 

Teemu Räihä
hankkeiden valmistelu ja suunnittelu
puh: 044 770 0571044 770 0571
s-posti: teemu.raiha@esavo.fi

Marko Tanttu
bioenergia
Puh: 044 770 0488044 770 0488
s-posti: marko.tanttu@esavo.fi

Eveliina Pekkanen
koulutus, tutkimus, ennakointi
puh: 044 770 0591044 770 0591
s-posti: eveliina.pekkanen@esavo.fi
 

Outi Nieminen
rakennerahasto-ohjelman koordinointi
puh: 044 770 0239044 770 0239
s-posti: outi.nieminen@esavo.fi

Jyrki Kuva
maaseutu, elintarvike, metsätalous, elinkeinojen kehittäminen, puutuote- ja teknologiateollisuus
puh: 040 757 6698040 757 6698
s-posti: jyrki.kuva@esavo.fi

 

 

   

Etelä-Savon ELY-keskus
PL 164 (Jääkärinkatu 14)
50101 MIKKELI
s-posti:
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

 

Pia Pirskanen
koulutus, osaaminen ja t&k –hankkeet
puh: 029 502 4160029 502 4160
s-posti: pia.pirskanen@ely-keskus.fi

Kirsi Komppa
työllisyys ja osallisuuden edistäminen
puh. 029 502 4154029 502 4154
s-posti: kirsi.komppa@ely-keskus.fi

Esa Pekonen
ympäristö ja luonnonvarat
puh: 029 502 4159029 502 4159
s-posti: esa.pekonen@ely-keskus.fi
 

Jarkko Rautio
yritysten toimintaympäristön kehittäminen
puh: 029 502 4164029 502 4164
s-posti: jarkko.rautio@ely-keskus.fi

Outi Kaihola
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 0295 024 0470295 024 047
s-posti: outi.kaihola@ely-keskus.fi

Esko Nyyssönen
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 029 502 4068029 502 4068
s-posti: esko.nyyssonen@ely-keskus.fi

   
   

Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
puh: 029 505 5000029 505 5000 (vaihde)
s-posti:
kirjaamo@tekes.fi

Mikkelin toimipiste
Jääkärinkatu 14 (PL 164), 50100 Mikkeli

 

Timo Alasuvanto
teknologia-asiantuntija
puh: 029 502 4032029 502 4032
s-posti: timo.alasuvanto@tekes.fi
 

 

Linkit: