Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-ohjelmakauden 2014–2020 helmikuun 2018 teemahaun teemat Etelä-Savossa

Alkaa: 28.11.2017
Päättyy: 16.2.2018

Sisältö:

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ovat:

 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) à rahoittajina ELY ja maakuntaliitto
 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) à rahoittajina ELY ja maakuntaliitto
 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) à rahoittajana ELY
 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) à rahoittajana ELY
 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) à rahoittajana ELY

Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Hankkeen tulee tukea ohjelmassa asetettuja tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden tukemiseen kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta. Katso lisätietoja vähähiilisyydestä tästä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisella suunnitelmalla sekä Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla 2018-2019 tarkennetaan rahoitettavaa toimintaa. Kehittämistyön linjaukset Etelä-Savon osalta on esitetty maakuntaohjelmassa vuosille 2018-2021. Nämä asiakirjat löydät Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilta:  http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma

Helmikuun 2018 teemahaun teemat Etelä-Savossa ovat:

 1. ETELÄ-SAVON ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIA: VESI – METSÄ – RUOKA  (EAKR ja ESR)

Älykkäällä erikoistumisella tarkoitetaan alueen omien vahvuuksien tunnistamista ja niiden saattamista alueen kilpailueduksi. Älykään erikoistumisen ydin on alueen innovaatiotoiminnan kärjissä ja näiden osaamisalojen ennakkoluulottomassa yhdistämisessä. Etelä-Savon Älykkään erikoistumisen strategian päivitys on laadittu osana maakuntaohjelman 2018 – 2021 laadintaprosessia. Prosessin keskiössä on ollut yritysten tarpeet ja toiveet tutkimus- ja kehittämistoimintaan Etelä-Savossa. 

Etelä-Savon maakuntastrategian kärkiä ovat VESI – METSÄ – RUOKA. Nämä kärjet ovat myös maakunnan innovaatiokärjet. Älykkään erikoistumisen strategiassa (linkki) määritellään Etelä-Savon innovaatiotoiminnan kärkialojen painopisteet ja niiden tulevien vuosien kehittämissuunnat. Strategia linjaa myös keskeiset suuntaviivat, joiden pohjalta maakunnassa toteutetaan EU:n rakennerahastokauden hankehakuja innovaatiotoiminnan osalta. Älykkään erikoistumisen painopisteet ovat maakunnan vahvoja erityisosaamisen alueita, joilla halutaan profiloitua niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

 • METSÄ – Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit
 • VESI – Puhtaan veden teknologiat ja konseptit
 • RUOKA – Ruokaketjun puhtaus ja turvallisuus

HUOM! Etelä-Savon maakuntaliitto ottaa tähän teemaan vastaan ainoastaan rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteiden 3.2, 4.1 ja 5.1 mukaisia hankkeita.

       2.VÄHÄHIILISYYDEN EDISTÄMINEN / HIILINEUTRAALI ETELÄ-SAVO (EAKR)

Hankkeita haetaan erityisesti seuraaviin rakennerahasto-ohjelman mukaisiin erityistavoitteisiin:

 • Erityistavoite 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen (Toimintalinjalla 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky) à rahoittajana ELY
 • Tuotosindikaattorit: 1. Säästetty energia (MWh), 2. Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot (lkm), 3. Vähähiilisyyttä edistävät yritykset (lkm)
 • Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen (Toimintalinjalla 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) à rahoittajina maakuntaliitto ja ELY
 • Tuotosindikaattorit: 1. Yritykset, jotka tuovat markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin (lkm), 2. Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut (lkm), 3. Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot (lkm), 4. Säästetty energia (MWh)

Hankkeiden toivotaan kehittävän vaihtoehtoisia tuotteita ja menetelmiä, joilla pystytään vähentämään jo olemassa olevien tuotteiden ja menetelmien synnyttämiä hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta yrityksissä ja yhdyskunnissa. Vähähiilisyyttä toivotaan edistettävän erityisesti kiertotalouden avulla.

ELY-keskus toivoo aluekehitysrahaston (EAKR) osalta erityisesti hakemuksia, jotka edistävät:

 1. pk-yritysten energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä tukevia liiketoimintoja
 2. kiertotalouden toteutumista ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä alueen taloudessa
 3. luonnonvarojen ja muiden resurssien kestävää hyödyntämistä
 4. ympäristön laatuun ja kestävään hyödyntämiseen liittyviä pilottihankkeita
 5. pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä (yritysten kehittämisavustus

   3.ESR (rahoittajana ELY)

 • Edistetään nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
 • Vahvistetaan mikro ja pk -yritysten tuottavuutta ja muutosvalmiuksia. Hankkeet lisäävät työorganisaatioiden ja yrittäjien sopeutumiskykyä muutoksiin (mm. kansainvälistyminen, talouden kasvu, ekologisuus, ikääntyminen, työskentelytavat).
 • Edistetään työttömien miesten työllistymistä sekä yrittäjinä toimivien naisten osaamisen kehittämistä.
 • Kehitetään palveluita koulutus- ja työurien välille. Hankkeiden toivotaan kohdistuvan erityisesti perusasteen varassa oleviin; toimenpiteiden tavoitteena on välitön koulutukseen sijoittuminen.
 • Parannetaan kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjontaa ja laatua työelämän tarpeista lähtien.
 • Parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja muuten heikossa asemassa olevien ihmisten elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.

Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymät yleiset ja erityistavoitekohtaiset arviointiperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Valintakriteerit löytyvät täältä.

Erityisten valintaperusteiden arviointiin vaikuttaa se, kuinka konkreettisesti kutakin valintaperustetta hankesuunnitelman mukaan toteutetaan, syntyykö tätä valintaperustetta tukevia ja todennettavissa olevia lopputuloksia sekä kuinka hankesuunnitelman toteuttaminen tukee valintaperusteen osalta maakuntaohjelman 2018-2021, toimeenpanosuunnitelman 2018-2019 sekä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelman tavoitteita.  

Hakemusta valmisteltaessa hakijan on tutustuttava huolellisesti rakennerahasto-ohjelmasta tuettavan toiminnan sisältöihin sen erityistavoitteen osalta, josta hakee hanketta rahoitettavaksi sekä kyseisen erityistavoitteen tuotosindikaattoreihin. Hakemusta valmisteltaessa on huomioitava, että hankkeen tulee pyrkiä vahvistamaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä sekä edistämään vähähiilistä taloutta.

Pääsääntöisesti hankkeet voivat maksimissaan olla kahden vuoden mittaisia ja ensisijaisesti tulee käyttää flat rate- tai lump sum -kustannusmalleja.

Hankkeen palkkakustannusten tulee koostua järkevistä kokonaisuuksista, ensisijaisesti kokonaisista tai vähintään puolikkaista htv:sta, jollei hankkeen luonne muuta vaadi. Henkilötyövuodet lasketaan koko hankkeen keston ajalta. Palkkatason tulee olla kohtuullinen suhteessa toimialan yleiseen palkkatasoon.

Mikäli hankkeeseenne sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, tulee niistä tehdä erilliset hakemukset EURA2014- järjestelmässä.

Hankkeilta edellytetään ohjelma-asiakirjan mukaisesti yksityistä rahoitusta, kuntarahoitusta ja/tai muuta julkista rahoitusta, jonka osuuden tulee olla pääsääntöisesti vähintään 30–40 prosenttia. Myös itse hakijan tulee osallistua hankkeen rahoittamiseen. Yhteishankkeissa kaikkien osatoteuttajien edellytetään osallistuvan hankkeen rahoittamiseen, ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. Sitoumukset muusta kuin hakijan/-oiden omasta rahoituksesta on toimitettava viimeistään ennen rahoituspäätöksen tekemistä.

Yhteishankkeissa hakemuksen liitteenä tulee toimittaa osatoteuttajien välinen, vähintään aie- tai esisopimusluonteinen yhteistyösopimus. Ennen yhteishankkeiden rahoituspäätöksen tekemistä hakijoiden tulee toimittaa myös varsinainen yhteishankkeen toteuttamista koskeva yhteistyösopimus.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotamme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin (yhteystiedot lopussa).

Hankkeiden tukiprosentit

Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamien hankkeiden tukiprosentit ovat:

 • Toimialojen kehittämishankkeet:                                                                                                        60 %
 • TKI- ja osaamisrakenteiden kehittämishankkeet:                                                                         60 %
 • Uudet avaukset, vähähiiliset hankkeet ja Älykkään erikoistumisen painopisteitä toteuttavat
 • uudet & innovatiiviset hankkeet:                                                       70%                                                                                                                                                                         

Elyn tukiprosentit ovat pääsääntöisesti 70 %

 

Pk-yritysten kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 50% hyväksyttävistä kustannuksista. Yritysten inves-tointihankkeissa tukitaso vaihtelee 15% ja 35 % välillä hyväksyttävistä kustannuksista riippuen yrityksen koosta. Yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 80% hyväksyttävistä kus-tannuksista

 

Viranomaisella on oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä liittyen mm. hankkeen alueelliseen merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen, laatuun, uutuusarvoon, hyödyn jakautumisen laajuuteen, käytettävissä olevien varojen riittävyyteen ja muun rahoituksen saatavuuteen.

 

Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain rajallisesti/vähäisessä määrin.

 

Rahoittaja antaa asiassa tarvittaessa lisätietoa.

 

Yrityksen kehittämisavustus

Osana valtakunnallista Team Finland -verkostoyhteistyötä rahoitusta suunnataan erityisesti kasvukykyisten aloittavien ja kehittyvien yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin, kun yritys kehittää merkittävästi tuotantoaan, kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluita kasvaville kotimaan ja viennin markkinoille. Rahoitusta kohdistetaan myös innovatiivista osaamista hyödyntäviin yrityksiin, joiden kehittämishankkeilla on positiivinen vaikutus aluetalouteen. Yrityksen kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

 

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä. Rahoitusta suunnataan erityisesti hankkeisiin, joissa kehitetään yritysverkostojen kansainvälistä kilpailukykyä ja vientiä. Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

 

Myös Tekesin yrityksille suunnatuilla avustuksilla on jatkuva haku ilman määräaikoja. Lisätietoja ELY-keskuksesta ja Tekesistä.

 

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi EAKR-hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 16.2.2018.

 

Vuoden 2018 hakuajat ovat seuraavat molempien rahastojen osalta:

 1. Haku päättyy perjantaina 11.5.2018
 2. Haku päättyy perjantaina 28.9.2018

Hakemusten toimitustapa:

Kyseessä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

 

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Lisätiedot:

Etelä-Savon maakuntaliitto

Mikonkatu 5

50100 Mikkeli

s-posti: kirjaamo@esavo.fi

 

Heli Gynther
matkailu ja kulttuuri
puh: 040 773 7285
s-posti: heli.gynther@esavo.fi

Eveliina Pekkanen
hyvinvointi

puh: 044 770 0591
s-posti: eveliina.pekkanen@esavo.fi
 

Outi Leppäkangas
rakennerahasto-ohjelman koordinointi
puh: 044 770 0239

s-posti: outi.leppakangas@esavo.fi

 

Jyrki Kuva
maaseutu, elintarvike, metsätalous, elinkeinojen    kehittäminen, puutuote- ja teknologiateollisuus
puh: 040 757 6698
s-posti: jyrki.kuva@esavo.fi

Tomi Heimonen
elinkeinoelämä ja innovaatiotoiminta
puh: 050 522 8587
s-posti: tomi.heimonen@esavo.fi

 

Teemu Räihä

Koulutus, tutkimus ja ennakointi

puh: 044 770 0571

s-posti: teemu.raiha@esavo.fi

 

 

   

Etelä-Savon ELY-keskus
PL 164 (Jääkärinkatu 14)
50101 MIKKELI
s-posti:
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

 

Pia Pirskanen
koulutus, osaaminen ja t&k –hankkeet
puh: 029 502 4160
s-posti: pia.pirskanen@ely-keskus.fi

Kirsi Komppa

työllisyys ja osallisuuden edistäminen
puh. 029 502 4154

s-posti: kirsi.komppa@ely-keskus.fi

Katriina Säisä

työllisyys, tuottavuus ja hyvinvointi

puh: 029 5024 090

katriina.saisa@ely-keskus.fi

 

Jarkko Rautio
yritysten toimintaympäristön kehittäminen
puh: 029 502 4164
s-posti: jarkko.rautio@ely-keskus.fi

Outi Kaihola
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 0295 024 047
s-posti: outi.kaihola@ely-keskus.fi

Kristiina Laatikainen
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 029 502 4261
s-posti: kristiina.laatikainen@ely-keskus.fi

Esa Pekonen
ympäristö ja luonnonvarat
puh: 029 502 4159
s-posti: esa.pekonen@ely-keskus.fi

 

 

 

Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
puh: 029 505 5000 (vaihde)
s-posti:
kirjaamo@tekes.fi

Mikkelin toimipiste
Jääkärinkatu 14 (PL 164), 50100 Mikkeli


Linkit: