Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-ohjelmakauden 2014–2020 lokakuun 2015 teemahaku Etelä-Savossa (4.5.-1.10.2015)

Alkaa: 4.5.2015
Päättyy: 1.10.2015

Sisältö:

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ovat:

 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR), rahoittajina ELY ja maakuntaliitto
 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), rahoittajina ELY, TEKES ja maakuntaliitto
 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR), rahoittajana ELY
 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR), rahoittajana ELY
 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR), rahoittajana ELY

Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Hankkeen tulee tukea ohjelmassa asetettuja tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden tukemiseen kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta. Katso lisätietoja vähähiilisyydestä tästä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisella suunnitelmalla sekä Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla 2015-2016 tarkennetaan rahoitettavaa toimintaa. Kehittämistyön linjaukset Etelä-Savon osalta on esitetty maakuntaohjelmassa vuosille 2014–2017. Nämä asiakirjat löydät Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilta:

http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma ja  http://www.esavo.fi/ohjelmakausi_2014-2020

 

Lokakuun 2015 teemahaun teemat Etelä-Savossa ovat:

 

 1. EAKR

Vähähiilisyyden edistäminen / hiilineutraali Etelä-Savo

Hankkeita haetaan erityisesti seuraaviin rakennerahasto-ohjelman mukaisiin erityistavoitteisiin:

 • erityistavoite 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen (Toimintalinjalla 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky) à rahoittajana ELY
 • Tuotosindikaattorit: 1. Säästetty energia (MWh), 2. Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot (lkm), 3. Vähähiilisyyttä edistävät yritykset (lkm)
 • erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen (Toimintalinjalla 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) à rahoittajina maakuntaliitto, ELY, Tekes
 • Tuotosindikaattorit: 1. Yritykset, jotka tuovat markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin (lkm), 2. Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut (lkm), 3. Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot (lkm), 4. Säästetty energia (MWh)

                          Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Materiaalivirrat: kierrätys- ja jätemateriaalin sekä biomassojen hyödyntäminen kustannustehokkaasti, logistiikka
 • Kestävä matkailu: uusiutuvan energian käyttö, energiatehokkuus, logistiikka
 • Hiilineutraali kunta (HINKU): Kuntien investoinnit ja julkiset hankinnat, rakentaminen, energia-, vesi-, liikenne- ja jätehuolto.
 • Yhdyskunnat ja haja-asutusalueet: vähähiiliset liikkumiskeinot, liikkumistarpeen vähentäminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
 • Vesihuolto: vesihuoltolaistosten ekotehokkuus, jäteveden ja lietteen energia- ja ravintosisällön hyödyntäminen           

Lisätietoa vähähiilisyydestä ks. https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys ja Savon ilmasto-ohjelma

                        

 1. ESR  (rahoittajana ELY)

TL 3

 • erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 • erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

TL 4

 • erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

TL 5

 • erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
 • Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla

Lisätietoja ELY-keskuksen hakuteemoista löydät täältä


Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymät yleiset ja erityistavoitekohtaiset arviointiperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Valintakriteerit löytyvät täältä.

Hakemusta valmisteltaessa hakijan on tutustuttava huolellisesti rakennerahasto-ohjelmasta tuettavan toiminnan sisältöihin sen erityistavoitteen osalta, josta hakee hanketta rahoitettavaksi sekä kyseisen erityistavoitteen tuotosindikaattoreihin. Hakemusta valmisteltaessa on huomioitava, että hankkeen tulee pyrkiä vahvistamaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä sekä edistämään vähähiilistä taloutta.

Pääsääntöisesti hankkeet voivat maksimissaan olla kahden vuoden mittaisia ja ensisijaisesti tulee käyttää flat rate- tai lump sum -kustannusmalleja. Hankevalinnoissa suositaan koko maakuntaa koskevia hankkeita.

Hankkeen palkkakustannusten tulee koostua pääsääntöisesti kokonaisista tai vähintään puolikkaista htv:stä. Henkilötyövuodet lasketaan koko hankkeen keston ajalta. Palkkatason tulee olla kohtuullinen suhteessa toimialan yleiseen palkkatasoon.

Mikäli hankkeeseenne sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, tulee niistä tehdä erilliset hakemukset EURA2014- järjestelmässä.

Hankkeilta edellytetään ohjelma-asiakirjan mukaisesti yksityistä rahoitusta, kuntarahoitusta ja/tai muuta julkista rahoitusta, jonka osuuden tulee olla pääsääntöisesti maakuntaliitolta haettavissa hankkeissa 40 prosenttia ja ELY-keskukselta haettavissa hankkeissa 30 prosenttia prosenttia. Myös itse hakijan tulee osallistua hankkeen rahoittamiseen. Yhteishankkeissa kaikkien osatoteuttajien edellytetään osallistuvan hankkeen rahoittamiseen. Sitoumukset muusta kuin hakijan/-oiden omasta rahoituksesta on toimitettava viimeistään ennen rahoituspäätöksen tekemistä.

Yhteishankkeissa hakemuksen liitteenä tulee toimittaa osatoteuttajien välinen, vähintään aie- tai esisopimusluonteinen yhteistyösopimus. Ennen yhteishankkeiden rahoituspäätöksen tekemistä hakijoiden tulee toimittaa myös varsinainen yhteishankkeen toteuttamista koskeva yhteistyösopimus.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotamme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin (yhteystiedot alla).

Hankkeiden tukiprosentit

Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamien hankkeiden tukiprosentit ovat:

 • Toimialojen kehittämishankkeet:                                                                                                     60 %
 • TKI- ja osaamisrakenteiden kehittämishankkeet:                                                                        60 %
 • Uudet avaukset ja Älykkään erikoistumisen painopisteitä toteuttavat uudet & innovatiiviset hankkeet:70%                                                                                                                                                                       

Elyn tukiprosentit ovat pääsääntöisesti 70 %

Viranomaisella on oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä liittyen mm. hankkeen alueelliseen merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen, laatuun, uutuusarvoon, hyödyn jakautumisen laajuuteen, käytettävissä olevien varojen riittävyyteen ja muun rahoituksen saatavuuteen.

Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %. Pääsääntöisesti rahoituksessa käytettävä tukitaso on 70 %. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain rajallisesti/vähäisessä määrin.

Rahoittaja antaa asiassa tarvittaessa lisätietoa.

 

Yrityskohtaiset tuet

Yrityksille suunnatuilla ELY-keskuksen kehittämisavustuksilla ja Tekesin yrityksille suunnatuilla avustuksilla on jatkuva haku ilman määräaikoja. Lisätietoja ELY-keskuksesta ja Tekesistä.

 

Tekesin haut

Tutkimusorganisaatioille suunnattua rahoitusta voi hakea Tekesin julkisen tutkimuksen EAKR-hakujen määräaikoina. Hakemukset jätetään Tekesin sähköiseen järjestelmään www.tekes.fi.

 

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 1.10.2015. Tätä seuraava hakuaika päättyy 16.2.2016.

 


Hakemusten toimitustapa:

Kyseessä on täysin sähköinen haku.


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Lisätiedot:

Yhteystiedot:
Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5
50100 Mikkeli
s-posti: kirjaamo@esavo.fi

 

Heli Gynther
matkailu ja kulttuuri
puh: 040 773 7285
s-posti: heli.gynther@esavo.fi

 

Eveliina Pekkanen
hankkeiden valmistelu ja suunnittelu
puh: 044 770 0591
s-posti: eveliina.pekkanen@esavo.fi
 

Teemu Räihä
rakennerahasto-ohjelman koordinointi
puh: 044 770 0571
s-posti: teemu.raiha@esavo.fi

 

Marko Tanttu
bioenergia
puh: 044 770 0488
s-posti: marko.tanttu@esavo.fi

Tomi Heimonen
elinkeinoelämä ja innovaatiotoiminta
puh: 050 522 8587
s-posti: tomi.heimonen@esavo.fi

 

Hanna Makkula
Koulutus, tutkimus ja ennakointi
puh: 0400 618 489
s-posti: hanna.makkula@esavo.fi

 

Soile Laitinen
maaseutu, elintarvike, metsätalous, elinkeinojen    kehittäminen, puutuote- ja teknologiateollisuus
puh: 040 670 0902
s-posti: soile.laitinen@esavo.fi

 

 

   

 

Etelä-Savon ELY-keskus
PL 164 (Jääkärinkatu 14)
50101 MIKKELI
s-posti:
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

 

Pia Pirskanen
koulutus, osaaminen ja t&k –hankkeet
puh: 029 502 4160
s-posti: pia.pirskanen@ely-keskus.fi

Kirsi Komppa
työllisyys ja osallisuuden edistäminen
puh. 029 502 4154
s-posti: kirsi.komppa@ely-keskus.fi

Esa Pekonen
ympäristö ja luonnonvarat
puh: 029 502 4159
s-posti: esa.pekonen@ely-keskus.fi
 

Jarkko Rautio
yritysten toimintaympäristön kehittäminen
puh: 029 502 4164
s-posti: jarkko.rautio@ely-keskus.fi

Outi Kaihola
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 0295 024 047
s-posti: outi.kaihola@ely-keskus.fi

Esko Nyyssönen
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 029 502 4068
s-posti: esko.nyyssonen@ely-keskus.fi

   
   

 

 

Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
puh: 029 505 5000 (vaihde)
s-posti:
kirjaamo@tekes.fi

Mikkelin toimipiste
Jääkärinkatu 14 (PL 164), 50100 Mikkeli

 

Kirsi Kosunen
puh: 029 502 4075
s-posti: kirsi.kosunen@tekes.fi


Linkit:

Etelä-Savon toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 ja sen rahoitussuunnitelma vuosille 2015-2016