Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle

EU-ohjelmakauden 2014-2020 kevään 2017 teemahaku Etelä-Savossa - haku päättyy 17.2.2017

Alkaa: 1.12.2016
Päättyy: 17.2.2017

Sisältö:

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ovat:

 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) à rahoittajina ELY ja maakuntaliitto
 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) à rahoittajina ELY, TEKES ja maakuntaliitto
 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) à rahoittajana ELY
 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) à rahoittajana ELY
 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) à rahoittajana ELY

Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Hankkeen tulee tukea ohjelmassa asetettuja tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden tukemiseen kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta. Katso lisätietoja vähähiilisyydestä tästä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisella suunnitelmalla sekä Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla 2016-2017 tarkennetaan rahoitettavaa toimintaa. Kehittämistyön linjaukset Etelä-Savon osalta on esitetty maakuntaohjelmassa vuosille 2014–2017. Nämä asiakirjat löydät Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilta:

http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma ja  http://www.esavo.fi/ohjelmakausi_2014-2020

 

 

Kevään 2017 teemahaun teemat Etelä-Savossa ovat:

 1. Vähähiilisyyden edistäminen / hiilineutraali Etelä-Savo (EAKR)
  Hankkeita haetaan erityisesti seuraaviin rakennerahasto-ohjelman mukaisiin erityistavoitteisiin:
 • Erityistavoite 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen (Toimintalinjalla 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky) à rahoittajana ELY
 • Tuotosindikaattorit: 1. Säästetty energia (MWh), 2. Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot (lkm), 3. Vähähiilisyyttä edistävät yritykset (lkm)
 • Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen (Toimintalinjalla 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) à rahoittajina maakuntaliitto ja ELY
 • Tuotosindikaattorit: 1. Yritykset, jotka tuovat markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin (lkm), 2. Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut (lkm), 3. Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot (lkm), 4. Säästetty energia (MWh)

Hankkeiden toivotaan kehittävän vaihtoehtoisia tuotteita ja menetelmiä, joilla pystytään vähentämään jo olemassa olevien tuotteiden ja menetelmien synnyttämiä hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta yrityksissä ja yhdyskunnissa. Vähähiilisyyttä toivotaan edistettävän erityisesti:

 • kiertotalouden
 • logististen palveluiden kehittämisen avulla

Lisätietoa vähähiilisyydestä ks. https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys ja Savon ilmasto-ohjelma
Myös ravinteiden kierrätykseen perustuvaan kiertotalouteen myönnetään rahoitusta. Lisätietoa rahoituksesta löytyy maaseutukuriirin sivulta http://www.maaseutukuriiri.fi/ajankohtaista/?issue=237

 

 1. ESR (rahoittajana ELY)
 • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen (TL 3)
  • Toivotaan hankkeita työllistymisen edistämiseen mahdollisimman suorilla työelämälähtöisillä toimenpiteillä, jotka kohdistuvat erityisesti nuoriin ja ikääntyviin asiakkaisiin.
 • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (TL 3)
  • Toivotaan hankkeita, jotka lisäävät pk-yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä uudistavat johtajuutta. Lisäksi toivotaan hankkeita, jotka edistävät yritysten varautumista muutostilanteisiin.
 • Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen (TL 3)
  • Toivotaan hankkeita, jotka edistävät työelämän tasa-arvoisuutta ja kohdistuvat erityisesti miesten työllistämiseen.
 • Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen (TL 4)
  • Tavoitteena tulisi olla osaamisen kehittäminen sekä uudenlaisten palveluiden ja tuotteiden löytäminen kasvu- ja rakennemuutosaloilla. Erityisesti toivotaan hankkeita, jotka edistävät alueen vahvojen tutkimusalojen hyödyntämistä pk-yritystoiminnassa tai kehittävät pk-yritysten henkilöstön osaamista. Hankkeet voivat myös vahvistaa luovien alojen yritysten ja yhteisöjen kanssa solmittuja kumppanuuksia.
  • Hankkeet voivat olla rinnakkaisia maakuntaliiton EAKR-hankkeille.
 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen (TL 5)
  • Toivotaan hankkeita, jotka edistävät haja-asutusalueiden asuvien syrjäytymisvaarassa olevien työllistymis- ja kuntoutuspalveluiden saantia maakunnallisilla ratkaisuilla
  • Mikkelin kaupungin alueella toteutettavat järjestö- ja kansalaistoimijalähtöiset kokeilut ja kehittämisideat pyydetään jättämään Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeelle. Hankkeessa on jatkuva haku toimintalinjan tavoitteita toteuttaville toimenpiteille.
  • Savonlinnan kaupungin alueella toteutettavat järjestö- ja kansalaistoimijalähtöiset kokeilut ja kehittämisideat pyydetään jättämään Asukasloikka Savonlinna –hankkeelle 1.3.-31.3.2017 hakuajan puitteissa. Hanke rahoittaa toimintalinjan tavoitteita toteuttavia toimenpiteitä.

 

 1. Tulossa aihehaku uuden maakuntastrategian pohjalta
 • Etelä-Savon maakuntavaltuusto käsittelee joulukuussa 2016 uuden maakuntastrategian. Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää alkuvuonna 2017 aihehaun, jossa haetaan uusia avauksia maakuntastrategian mukaisiin teemoihin. Hausta tiedotetaan lisää tammikuussa 2017, osoitteissa www.rakennerahastot.fi ja www.esavo.fi .

Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymät yleiset ja erityistavoitekohtaiset arviointiperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Valintakriteerit löytyvät täältä.

Hakemusta valmisteltaessa hakijan on tutustuttava huolellisesti rakennerahasto-ohjelmasta tuettavan toiminnan sisältöihin sen erityistavoitteen osalta, josta hakee hanketta rahoitettavaksi sekä kyseisen erityistavoitteen tuotosindikaattoreihin. Hakemusta valmisteltaessa on huomioitava, että hankkeen tulee pyrkiä vahvistamaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä sekä edistämään vähähiilistä taloutta.

Pääsääntöisesti hankkeet voivat maksimissaan olla kahden vuoden mittaisia ja ensisijaisesti tulee käyttää flat rate- tai lump sum -kustannusmalleja.

Hankkeen palkkakustannusten tulee koostua järkevistä kokonaisuuksista, ensisijaisesti kokonaisista tai vähintään puolikkaista htv:sta, jollei hankkeen luonne muuta vaadi. Henkilötyövuodet lasketaan koko hankkeen keston ajalta. Palkkatason tulee olla kohtuullinen suhteessa toimialan yleiseen palkkatasoon.

Mikäli hankkeeseenne sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, tulee niistä tehdä erilliset hakemukset EURA2014- järjestelmässä.

Hankkeilta edellytetään ohjelma-asiakirjan mukaisesti yksityistä rahoitusta, kuntarahoitusta ja/tai muuta julkista rahoitusta, jonka osuuden tulee olla pääsääntöisesti vähintään 30–40 prosenttia. Myös itse hakijan tulee osallistua hankkeen rahoittamiseen. Yhteishankkeissa kaikkien osatoteuttajien edellytetään osallistuvan hankkeen rahoittamiseen, ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. Sitoumukset muusta kuin hakijan/-oiden omasta rahoituksesta on toimitettava viimeistään ennen rahoituspäätöksen tekemistä.

Yhteishankkeissa hakemuksen liitteenä tulee toimittaa osatoteuttajien välinen, vähintään aie- tai esisopimusluonteinen yhteistyösopimus. Ennen yhteishankkeiden rahoituspäätöksen tekemistä hakijoiden tulee toimittaa myös varsinainen yhteishankkeen toteuttamista koskeva yhteistyösopimus.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotamme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin (yhteystiedot alla).

 

Hankkeiden tukiprosentit

Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamien hankkeiden tukiprosentit ovat:

 • Toimialojen kehittämishankkeet: 60 %
 • TKI- ja osaamisrakenteiden kehittämishankkeet:60 %
 • Uudet avaukset, vähähiiliset hankkeet ja Älykkään erikoistumisen painopisteitä toteuttavat uudet & innovatiiviset hankkeet

Elyn tukiprosentit ovat pääsääntöisesti 70 %

Pk-yritysten kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 50% hyväksyttävistä kustannuksista. Yritysten inves-tointihankkeissa tukitaso vaihtelee 15% ja 35 % välillä hyväksyttävistä kustannuksista riippuen yrityksen koosta. Yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 80% hyväksyttävistä kus-tannuksista

Viranomaisella on oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä liittyen mm. hankkeen alueelliseen merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen, laatuun, uutuusarvoon, hyödyn jakautumisen laajuuteen, käytettävissä olevien varojen riittävyyteen ja muun rahoituksen saatavuuteen.

Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain rajallisesti/vähäisessä määrin.

Rahoittaja antaa asiassa tarvittaessa lisätietoa.

 

Yrityksen kehittämisavustus

Osana valtakunnallista Team Finland -verkostoyhteistyötä rahoitusta suunnataan erityisesti kasvukykyisten aloittavien ja kehittyvien yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin, kun yritys kehittää merkittävästi tuotantoaan, kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluita kasvaville kotimaan ja viennin markkinoille. Rahoitusta kohdistetaan myös innovatiivista osaamista hyödyntäviin yrityksiin, joiden kehittämishankkeilla on positiivinen vaikutus aluetalouteen. Yrityksen kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

 

Yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustus

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä. Rahoitusta suunnataan erityisesti hankkeisiin, joissa kehitetään yritysverkostojen kansainvälistä kilpailukykyä ja vientiä. Yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

 

Myös Tekesin yrityksille suunnatuilla avustuksilla on jatkuva haku ilman määräaikoja. Lisätietoja ELY-keskuksesta ja Tekesistä.

 

Tekesin haut

Tutkimusorganisaatioille suunnattua rahoitusta voi hakea Tekesin rahoitushakujen hakuaikoina. Yleensä haut liittyvät Tekesin ohjelmiin. Hakemus jätetään Tekesin sähköisessä asiointipalvelussa. www.tekes.fi.

 

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi EAKR-hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 17.2.2017. Tätä seuraava hakuaika päättyy molempien rahastojen osalta 22.9.2017.


Hakemusten toimitustapa:

Kyseessä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Lisätiedot:

Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5

50100 Mikkeli
s-posti: kirjaamo@esavo.fi

Heli Gynther
matkailu ja kulttuuri
puh: 040 773 7285
s-posti: heli.gynther@esavo.fi

Eveliina Pekkanen
hyvinvointi
puh: 044 770 0591
s-posti: eveliina.pekkanen@esavo.fi
 

Teemu Räihä
rakennerahasto-ohjelman koordinointi
puh: 044 770 0571
s-posti: teemu.raiha@esavo.fi

 

Jyrki Kuva
maaseutu, elintarvike, metsätalous, elinkeinojen    kehittäminen, puutuote- ja teknologiateollisuus
puh: 040 757 6698
s-posti: jyrki.kuva@esavo.fi

Tomi Heimonen
elinkeinoelämä ja innovaatiotoiminta
puh: 050 522 8587
s-posti: tomi.heimonen@esavo.fi

 

Hanna Makkula
Koulutus, tutkimus ja ennakointi
puh: 0400 618 489
s-posti: hanna.makkula@esavo.fi

 

 

   

Etelä-Savon ELY-keskus
PL 164 (Jääkärinkatu 14)
50101 MIKKELI
s-posti:
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

 

Pia Pirskanen
koulutus, osaaminen ja t&k –hankkeet
puh: 029 502 4160
s-posti: pia.pirskanen@ely-keskus.fi

Kirsi Komppa
työllisyys ja osallisuuden edistäminen
puh. 029 502 4154
s-posti: kirsi.komppa@ely-keskus.fi

Katriina Säisä
työllisyys, tuottavuus ja hyvinvointi
puh: 029 5024 090
katriina.saisa@ely-keskus.fi

 

Jarkko Rautio
yritysten toimintaympäristön kehittäminen
puh: 029 502 4164
s-posti: jarkko.rautio@ely-keskus.fi

Outi Kaihola
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 0295 024 047
s-posti: outi.kaihola@ely-keskus.fi

Kristiina Laatikainen
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 029 502 4261
s-posti: kristiina.laatikainen@ely-keskus.fi

Esa Pekonen
ympäristö ja luonnonvarat
puh: 029 502 4159
s-posti: esa.pekonen@ely-keskus.fi

 

 

 

 

Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
puh: 029 505 5000 (vaihde)
s-posti:
kirjaamo@tekes.fi

Mikkelin toimipiste
Jääkärinkatu 14 (PL 164), 50100 Mikkeli

 

Kirsi Kosunen
puh: 029 502 4075
s-posti: kirsi.kosunen@tekes.fi

 

Linkit: