Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU rahoittaa kasvua ja uudistumista tuottavia ideoita Pohjois-Savossa - jatkuva haku

Alkaa: 16.5.2020
Päättyy: Jatkuva haku - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Sisältö:

21.6.2021 päivitys hakukuulutukseen; Lisätty REACT-EU -rahoitusta koskeva kohta. Muilta osin joitain sisällöllisiä tarkennuksia ja muutettu pääsääntöistä tukiprosenttia.

21.12.2021 päivitetty hankkeiden toteutusaika, poistettu yritysrahoituksen hakua koskeva kohta

Sisältö:

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta EAKR- ja ESR-hankkeille. Tukea voi hakea sekä ns. EAKR/ESR-perusrahoituksesta että koronaelpymiseen kohdennetusta REACT-EU –rahoituksesta. Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita tai REACT-EU-sisältöjä sekä Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020-2022  painopisteitä. Hankkeen valmisteluvaiheessa tulee olla yhteydessä rahoittajiin. 

1. EAKR/ESR -perusrahoitus

Pohjois-Savon liiton ns. EAKR –perusrahoitus kohdentuu toimintalinjojen 1 (pk-yritysten kilpailukyky) ja 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) kaikkiin erityistavoitteisiin.

Tukea voidaan myöntää mm. elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä edistäviin kehittämishankkeisiin, kehitysympäristöjen hyödyntämiseen yritystoiminnan uudistamisessa ja innovatiivisiin elinkeinoelämän toimintaa tukeviin tki-hankkeisiin maakunnan kehittämisen kärkialoilla.

ELY-keskuksen ESR-rahoitus kohdentuu toimintalinjojen 3 (työllisyys ja työhyvinvointi) ja toimintalinjan 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) kaikkiin erityistavoitteisiin. Rahoituksessa painotetaan seuraavaa:

 1. Parannetaan palveluja taloustilanteen muutoksen johdosta lomautettujen ja työttömäksi jääneiden ohjaukseen, neuvontaan, työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen
 2. ESR-rahoitus, toimintalinja 5, sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
 • Edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuutta, toimintakykyä ja hyvinvointia tukevia toimenpiteitä.
 • Matalan kynnyksen palveluiden lisääminen huomioiden pitkäaikaistyöttömät ja harvaan asutut seudut - Tavoitteena on tiivistää eri toimijoiden palvelujen ja hankkeiden välistä asiakastyötä. Yhteistyössä painotetaan asiakaslähtöisyyttä sekä uusia toimintatapoja palveluiden kehittämiseksi
 • Edistetään vaikeassa asemassa olevien perheiden tukea
 • Ennaltaehkäistään nuorten ja vaikeassa asemassa olevien työelämästä syrjäytymistä

2. REACT-EU -rahoitus

REACT-EU rahoituksella tuetaan COVID-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamista ja pohjustetaan talouden vihreää, digitaalista ja palautumiskykyä tukevaa elpymistä.

Pohjois-Savon liiton REACT-EU –rahoitus (EAKR-tukea) kohdentuu toimintalinjan 8 erityistavoitteeseen 13.2. (tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta). 

Rahoitus suunnataan elinkeinoelämää tukevaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, liittyen digitalisaation parempaan hyödyntämiseen, vihreään kasvun edistämiseen sekä terveydenhoidon tuotteiden ja innovaatioiden nopeaan kehittämiseen. Maakuntaliitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeilla voidaan edistää seuraavia toimenpiteitä:

 • vauhditetaan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaatiota ja tuotteiden ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta,
 • edistetään teollista digitalisaatiota,
 • edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeinolähtöistä TKI-toimintaa
 • kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi kehittämisen työkaluna sekä uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamisessa
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa
 • tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä
 • tuetaan terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja validointia myös kansainvälistä yhteistyötä vahvistamalla

ELY-keskuksen REACT-EU –rahoitus (ESR-tukea) kohdentuu toimintalinjan erityistavoitteisiin Digitaalisten taitojen parantaminen (erityistavoite 12.3) sekä Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen (erityistavoite 12.4).

Rahoitus suunnataan hankkeisiin, joilla tuetaan ihmisten muutosta kohti parempaa osaamista, osallisuutta ja työllisyyttä. Digitaalisuus on keskeisin elpymishankkeissa hyödynnettävä apuväline. Yritysten muutoskyvykkyyden edistämisessä on tärkeää huomioida kehitettävien palvelujen yrityskohtaisuus ja yritysten yhteinen kehittymispotentiaali. Hankkeiden tulee edistää useamman yrityksen tai yritysryhmän kehittymistä.

ESR-hankkeiden valinnassa painotetaan toimenpiteitä, jotka kohdentuvat koronaepidemiasta eniten kärsineisiin ihmisiin ja yrityksiin ja jotka edistävät

 • Digitaalisia taitoja työmarkkina-aseman parantamiseksi, yhteiskunnan toimintaan osallistumisen sekä hyvinvoinnin edistämiseksi nuorilla ja työikäisillä
 • Asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita työllisyydessä, osaamisessa ja osallisuudessa
 • Työhyvinvoinnin ja/tai työn tuottavuuden edistäminen koronapandemiasta aiheutuneesta kriisistä selviytymiseksi
 • Yritysten johdon osaamista kriisitilanteiden vastuullisessa johtamisessa
 • Koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista, joilla parannetaan yritysten ja henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä
 • Yritysten vihreää siirtymistä ja innovointia

-------------

Hankevalinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen (indikaattorit) sekä tulosten hyödynnettävyyteen ja pysyvyyteen. Valinnassa painotetaan hankkeita, jotka verkottuvat kansallisesti ja kansainvälisesti vahvistaen verkottumisen kautta maakunnan osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaa.  Ennen hakemusten jättämistä tulee varmistaa yritysten ja muiden kumppaneiden mukanaolo tarvittavin sopimuksin.

Hankkeiden toteutusaika voi jatkua pisimmillään 31.12.2023 saakka.

Rahoitus kohdennetaan Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman mukaan elpymiseen ja uuden kasvun luomiseen. Hankkeen toimenpiteet voivat osittain tai kokonaan kohdistua myös vaikutuksiltaan tai kohderyhmältään laajan hankkeen valmisteluun.

Hankkeiden tukitaso:

Tukitaso on pääsääntöisesti EAKR-kehittämishankkeissa 80 %, investointihankkeissa 70 % ja ESR hankkeissa 80 %.

Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Käytettävissä olevat kustannusmallit:

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

ESR -rahoituksessa voidaan hankekohtaisesti harkiten käyttää myös flat rate 40% mallia.

Rahoitushakemusten käsittely:

Kehittämis- ja investointihakemusten käsittely kestää noin kaksi-kolme kuukautta hakemuksen jättämisestä. Yritysten kehittämisavustusten käsittely kestää noin kaksi kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Hakuajat:

EAKR:n ja ESR:n rahoitusta voi hakea jatkuvasti ilman määräaikoja. Rahoittajat käsittelevät hakemuksia ja päätösprosessi etenee maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristön kokousrytmin mukaisesti. MYR-sihteeristö kokoontuu v. 2022 seuraavasti: 13.1., 10.2., 10.3.,

 


Valintakriteerit:

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita tai REACT-EU -sisältöjä sekä Pohjois-Savon  uuden kasvun suunnitelmaa. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne alla esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti: 

 • EAKR/ESR perusrahoitusta koskevat yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet löytyvät täältä.
 • REACT-EU –rahoitusta koskevat yleiset valintaperusteet löytyvät täältä ja erityiset valintaperusteet täältä.

Lisäksi kaikkia hankkeita koskeviksi alueellisiksi valintaperusteiksi on valittu
1) Pohjois-Savon kehittämisen kärkialat (kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, vesi ja biojalostus) ja
2) koronaepidemiasta aiheutuvien haittojen torjunta ja korjaaminen.

Hakemusten laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Hakemuksen sisältö tulee olla napakka ja konkreettisesti kuvattu. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

EAKR- ja ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi).
EURA 2014 -järjestelmään hakijan palveluihin tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tarkemmin https://www.rakennerahastot.fi/346.

EAKR - yrityksen kehittämisavustus: Aluehallinnon asiointipalvelu


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin ja tutustumaan hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu).

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Kuopio
Kallanranta 11 (PL 2000), 70100 Kuopio

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen
puh.: 029 502 6698
tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

Niina Suorsa
ESR- ja EAKR-kehittämishankkeet
puh: 029 502 6606 
niina.suorsa(at)ely-keskus.fi  

Sari Marttila
ESR-kehittämishankkeet,
yrityksen kehittämisavustus

puh: 029 502 6693 
sari.marttila(at)ely-keskus.fi  

Marko Hämäläinen
ESR ja EAKR kehittämishankkeet
yrityksen kehittämisavustus

puh.: 029 501 6534
marko.hamalainen(at)ely-keskus.fi

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh: 029 502 6553
kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

Eija Pihlaja
yrityksen kehittämisavustus,
yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
puh.: 029 502 6610

eija.pihlaja(at)ely-keskus.fi

 

 

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2637
soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2647
kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

 

Juha Minkkinen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2619
juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi

 

Linkit: