Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savon kehittämiseen (päättyy 29.5.2015)

Alkaa: 30.3.2015
Päättyy: 29.5.2015

Sisältö:

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rahoitettavien hankkeiden on toteutettava jotakin ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Toimintalinjat ovat:

 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Pohjois-Savossa tuen myöntämisessä painotetaan erityisesti maakunnan innovaatiokärkiä, joita ovat 1) kone- ja energiateknologia, 2) puunjalostus ja biojalostus, 3) elintarvikkeet, 4) terveysklusteri sekä 5) vesi ja ilma. Näille aloille suunnataan rakennerahastojen tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoimia yritystoiminnan uusiutumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa kuvataan näiden innovaatiokärkien yleiset tavoitteet ja niihin kohdistettavia kehittämistoimia. Innovaatiokärjistä Kone- ja energiateknologia – sekä Terveysklusteri ja terveyttä tukevat elintarvikkeet –teemoille on laadittu lisäksi omat toimenpideohjelmansa, joissa esitetään tarkemmin ko. alojen kehittämistarpeet.

Rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanoa. Hankkeiden tulee tukea rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen.

Hakemusta valmisteltaessa tulee tutustua erityisesti Pohjois-Savon maakuntaohjelmaan 2014–2017 ja sen toimeenpanosuunnitelmaan 2015–2016 sekä rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 Itä- ja Pohjois-Suomen alueelliseen suunnitelmaan.

EAKR:n osalta sekä Pohjois-Savon liitto että ELY-keskus ottavat hakemuksia vastaan molemmille toimintalinjoille kaikkiin erityistavoitteisiin.

Pohjois-Savon liiton painopisteet:

Toimintalinja 1 Yritystoiminnan kilpailukyky

EAKR-tukea ohjataan erityisesti yritysten vienti- ja alihankintaverkostojen muodostamiseen ja kehittämiseen (selvitykset ja kehittämishankkeet). Toimenpiteet kuuluvat erityistavoitteen 2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen tuettavaan toimintaan.

 

Toimintalinja 2 Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Rahoitusta ohjataan yritystoimintaa tukevien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen nykyisissä T&K-ympäristöissä. Toimenpiteet kuuluvat erityistavoitteen 4.1. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskittymien kehittämisen tuettavaan toimintaan. Lisäksi panostetaan yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen (erityistavoite 5.1.) Vähähiilisen talouden edistämistä tukeville hankkeille kohdennetaan 25 % EAKR-rahoituksesta (erityistavoitteet 3.1. ja 3.2.).

ELY-keskuksen painopisteet:

ELY-keskus hakee hankkeita ainoastaan ohjelman ESR-osion toimintalinjassa 3 olevaan erityistavoitteeseen 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hakemusten tulisi kohdentua yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta ja kilpailukykyä edistävien johtamisen ja työn organisoinnin toimintamallien kehittämiseen, levittämiseen ja käyttöönottamiseen. Lisätietoja täältä. (linkki)

Lisäksi kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen rahoitusta Kuopion kaupunkialueella voi hakea ESR-toimintalinjojen mukaisiin painopisteisiin. Lisätietoja (linkki Jaanan esitys) ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen hankkeilla on jatkuva haku.

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Hankkeiden tukitaso

Rahoitettavien hankkeiden tukitasoon vaikuttaa mm. hankkeen alueellinen merkittävyys ja vaikuttavuus, laatu, uutuusarvo, hyödyn jakautumisen laajuus, käytettävissä olevien varojen riittävyys ja muun rahoituksen saatavuus.

Pohjois-Savon liiton tukitaso on pääsääntöisesti kehittämishankkeissa 70–80 %, investointihankkeissa 70 % ja perusrakenteen investointitukihankkeissa 50 %. ELY-keskuksen rahoituksessa käyttämä tukitaso on pääsääntöisesti 70 %. Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain rajallisesti/vähäisessä määrin. Rahoittaja antaa tarvittaessa lisätietoa.

Käytettävissä olevat kustannusmallit

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Yrityskohtainen rahoitus:

Yrityksille suunnatuilla ELY-keskuksen kehittämisavustuksilla ja Tekesin yrityksille suunnatulla rahoituksella on jatkuva haku ilman määräaikoja. Lisätietoja ELY-keskuksesta (http://www.yrityssuomi.fi/palvelu/-/julkaisu/yrityksenkehittamisavustus?region=kuopion-seutu) ja Tekesistä (http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/).

Tekesin haut

Tutkimusorganisaatioille suunnattua rahoitusta voi hakea Tekesin julkisen tutkimuksen hakujen määräaikoina (http://www.tekes.fi/rahoitus/tutkimusorganisaatiot/).

Hakuajat:

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 29.5.2015 mennessä. Tätä seuraava haku Pohjois-Savossa päättyy 1.10.2015.


Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelmalle hyväksytyt yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä (pdf). Pohjois-Savossa maakunnan yhteistyöryhmä on valinnut alueellisiksi valintaperusteiksi aiemmin mainitut maakunnan innovaatiokärjet. Rahoittaja arvioi hankkeita pisteyttämällä ne kunkin valintaperusteen mukaisesti.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on täysin sähköinen haku.


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi). Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Lisätiedot:

Linkit mainittuihin asiakirjoihin löytyvät hakukuulutuksen lopusta.

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Kuopio
Kallanranta 11 (PL 2000), 70100 Kuopio

Sari Marttila
ESR-kehittämishankkeet, yritysten kehittämisavustus
puh.: 029 502 6693
s-posti: sari.marttila(at)ely-keskus.fi

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
puh.: 029 502 6698
s-posti: tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

   

Jaana Tuhkalainen
EAKR- ja ESR-kehittämishankkeet, kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen
puh.: 029 502 6697
s-posti: jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi

 

 

 

Eija Pihlaja
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
puh.: 029 502 6610
s-posti: timo.j.karjalainen(at)ely-keskus.fi
 

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh.: 029  02 6553
s-posti: kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

Aki Parviainen
Tekesin palvelut
puh.: 029 502 0005
s-posti: aki.parviainen(at)tekes.fi
 

 
   

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2637
s-posti: soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
EU-hankekoordinaattori (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2647
s-posti: kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

 

Juha Minkkinen
EU-hankekoordinaattori (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2619
s-posti: juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi
 

 

 

 


Linkit:
 • Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma (pdf)
 • Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma (16.6.2014, pdf)
 • Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 (pdf, pohjois-savo.fi)
 • Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla 2014 (pdf, pohjois-savo.fi)
 • Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2014 täydennys EU-varojen osalta (pdf, pohjois-savo.fi)
 • Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015–2016 (pdf)
 • Pohjois-Savon Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma 2014-2020 (pdf, pohjois-savo.fi)
 • Pohjois-Savon Terveysklusteri ja hyvinvointia tukevat elintarvikkeet toimenpideohjelma 2014-2020 (pdf, pohjois-savo.fi)
 • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (pdf)
 • Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen ESR-rahoituksella Kuopion alueella (pdf)
 • EURA2014 -järjestelmä (eura2014.fi)
 • KATSO -tunnistautumispalvelu (vero.fi)
 • Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman valintaperusteet (pdf)