Hakuajat

Voit tilata valtakunnallisista ja alueellisista hakuajoista RSS-syötteen muistuttamaan avautuvista hauista.

Itä-Suomen hankehaut

EU investoi ideoihin, joilla luodaan työtä Pohjois-Savon maakuntaan - haku päättyy 11.5.2018

Alkaa: 15.3.2018
Päättyy: 11.5.2018 (EAKR ja ESR)

Sisältö:

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta EAKR- ja ESR-hankkeille. Hankkeiden tulee toteuttaa ohjelman tavoitteita  sekä Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa.

Hakemuksia otetaan vastaan kaikille toimintalinjoille kaikkiin erityistavoitteisiin. Hakemuksia toivotaan erityisesti teemoihin, jotka on esitetty alla. Kannustamme hakemaan osaajia/-osaamista myös maakuntamme ulkopuolelta hankkeisiin mukaan.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin. Yhteystiedot löytyvät kuulutuksen lopusta.

Näitä tarvitsemme:

 • Puurakentaminen: Puurakentamisessa tarvitaan lisää suunnitteluosaamista, digitaalista suunnittelua ja projektihallintaa, uusien puutuotteiden käytön ja eri materiaalien yhteen sovittamisen osaamista, elinkaarikustannusten hallintaa sekä rakentamisosaamista. Tarvitaan asiakastarpeista lähtevää suunnittelua yhdessä tuotevalmistajien kanssa. Puurakentamisen hankkeiden tulisi edistää konkreettisia toteutuskohteita. Myös puun sivuvirtojen hyödyntämistä uusissa tuotteissa ja energiankäytössä toivotaan lisättävän.
   
 • Vähähiilistä taloutta kohti: Vähähiilisyyttä voidaan edistää moninaisesti. Se voi olla vähähiilisten tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämistä, energiatehokkuuden nostamista pk-yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa sekä uusiutuvan energian hyödyntämisen edistämistä. Erityisesti etsitään keinoja kiertotalouteen liittyvän yrittäjyyden lisäämiseksi. Myös muu kiertotalouden sekä luonnonvarojen ja muiden resurssien kestävä hyödyntäminen edistävät tavoitetta. EAKR-tuesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille.
   
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen: Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen liiketoiminnassa mm. tuotteissa, tuotannossa, myynnissä ja palveluissa tarvitaan toimenpiteitä. Digitaalisilla menetelmillä voidaan parantaa asiakaskokemusta, lisätä tuotteiden elinkaarta, säästää materiaaleja ja energiaa sekä tehostaa markkinointia. Alan osaamista voidaan koota yhteen, mitä kautta digitaalisten menetelmien hyödyntämistä voidaan tehostaa mm. pk-yrityksissä ja tki-toiminnassa. Tavoitteena on digitaalisten palvelujen käyttöasteen nostaminen pk-yrityksissä vähintään valtakunnalliselle tasolle.
   
 • Tki-ympäristöjen kehittäminen: Niiden tehokkaan hyödyntämisen edistäminen ja kokoaminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi sekä liittäminen osaksi kansallisia ja kansainvälisiä osaamisverkostoja.
 • Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen: Tukea myönnetään mm. yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kehittämiseen sekä toimenpiteisiin, joilla lisätään yritysten tuottavuutta, osaamista ja keskinäistä verkostoitumista. Tarvitaan toimenpiteitä, joilla edistetään organisaatioiden ja toimialojen rajat ylittävien alustaekosysteemien syntymistä (alustatalous). Hankkeet joiden tavoitteena on alustatalouden vahvempi hyödyntäminen yritysten ja yritysverkostojen liiketoimintaprosesseissa.
 • Johtaminen ja työhyvinvointi: Tavoitteena on hyvä työelämä ja rakentaa Pohjois-Savon työpaikoista edistyksellisiä, vetovoimaisia ja tuottavia, jotka luovat uutta työtä. Tuotetaan uusia työelämää kehittäviä toimintatapoja. Tärkeää on myös edistää työurien pidentämistä. Hankkeissa voidaan edistää osatyökykyisten työssä pysymistä ja ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisyä. Hankkeet voivat sisältää toimialakohtaisia tai laajempia myös julkista sektoria koskevia kehittämistoimia.
   
 • Työllistyminen ja siirtymävaiheet: Maakunnassa tarvitaan ratkaisuja sekä avoimien työpaikkojen täyttämiseksi että työttömien työllistämiseksi. Hankkeet, joiden tavoitteena on vähentää yritysten ja työnantajien rekrytointiongelmia ja saada aikaan laadukkaita työllistymisiä. Työn ja työvoiman liikkumisen edistäminen ovat tärkeitä keinoja parantaa työllisyyttä. Uusia keinoja ammatillisen pätevyyden hankkimiseksi tulisi tarjota hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Nuorten työllistymiseen ja rekrytoinnin helpottamiseen tarvitaan uusia keinoja ja kokeiluja. Toimenpiteitä kaivataan nuorten koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymisen tukemiseen ja tehostamiseen.
   
 • Yrittäjyys: Tavoitteena on edistää uusien yritysten syntymistä Pohjois-Savoon ja tukea yrittäjyyttä osana koulutusta. Yrittäjien hyvinvointi, uusiutumiskyky ja alueen toimintaympäristö yhdessä hyvien yksityisten ja julkisten yrityspalvelujen kanssa mahdollistavat yritysten kehittymisen. Uusien yritysten synnylle pitää luoda hyvät edellytykset ja tukiverkosto. Toimivien yritysten tueksi tarvitaan uudistumiseen ja osaamisen päivittämiseen tukea ja neuvontaa sekä toimivaa innovaatioympäristöä. Maahanmuuttajat tarvitsevat heille suunnatut ja sopivat palvelut osana kokonaisuutta.
   
 • Osallisuuden edistäminen: Keinot voivat olla moninaisia, tavoitteena tulee olla erityisesti sosiaalisen osallisuuden ja työelämävalmiuksien vahvistaminen sekä erityisesti nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten syrjäytymisen ehkäiseminen. Nuorten helposti saavutettavan psykososiaalisen tuen ja palveluiden kehittäminen.
   
 • Koulutuksen saavutettavuus: Koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevia menetelmiä ja palveluita tulee tehostaa. Samoin kasvun tueksi tarvitaan joustavasti tarjolla olevaa koulutusta. Hankkeilla voi kehittää joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja, jotta voidaan vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin. Tavoitteena on lisätä nuorten aikuisten toisen asteen tutkinnon suorittamista. Aikuisväestö tarvitsee ammattitaidon ylläpitämiseksi välineitä osaamisen päivittämiseen ja tutkintojen suorittamiseen.
   
 • Kestävä ja toimiva liikenne: Hankkeilla voidaan poistaa pk-yritysten saavutettavuuteen liittyviä liikenteellisiä pullonkauloja ja edistää kestävien liikkumisratkaisujen toteuttamista.
   
 • Kansalaistoimijat: Kuopion kaupunkialueella tuetaan kansalaistoimijalähtöisiä kehittämishankkeita.

Yritysten kehittämisavustuksilla ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksilla on jatkuva haku.

Business Finland toivoo aluekehitysrahaston (EAKR) hakemuksia, jotka edistävät:

 • Aitoa yhteistyötä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä.
 • Sellaisten innovaatioiden yhteishankkeiden toteutumista, joissa alueen yritysten tunnistettuja haasteita ratkaistaan tutkimusosaamista hyödyntäen.
 • Kansainvälisen kilpailuedun syntymistä ja sen avulla mahdollistettavan vientiliiketoiminnan käynnistämistä tai kasvattamista.

Business Finlandin hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Lisätietoja hakuprosessista saa Aki Parviaiselta.

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Hankkeiden tukitaso

Tukitaso on pääsääntöisesti kehittämishankkeissa 75 %, investointi- ja perusrakenteen investointitukihankkeissa 70 %. Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Business Finlandin tukitaso EAKR-rahoitettaville tutkimushankkeille on 90 % ja yrityshankkeille kansallisten tukitasojen mukaan.

Käytettävissä olevat kustannusmallit

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Business Finlandin osalta käytettävä kustannusmalli riippuu kyseessä olevasta hanketyypistä. Lisätietoja löytyy osoitteesta: www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/lyhyesti/

Rahoitushakemusten käsittely

Kehittämis- ja investointihankkeiden käsittely kestää noin 3 kuukautta hakuajan päättymisestä. Yritysten kehittämisavustusten käsittely kestää noin 2 kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Hakuajat:

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 11.5.2018 (EAKR- ja ESR-hankkeet). Seuraava hankehaun määräaika on 28.9.2018. Vuoden 2019 hakuajoista ilmoitetaan myöhemmin.


Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä. Lisäksi alueellisiksi valintaperusteiksi on valittu Pohjois-Savon kehittämisen kärkialat, jotka ovat kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, vesi ja biojalostus. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

EAKR- ja ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi). Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)

Business Finlandille osoitetut hakemukset jätetään sähköisen asiointijärjestelmän kautta:
www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotamme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin. Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Kuopio
Kallanranta 11 (PL 2000), 70100 Kuopio

Sari Marttila
ESR-kehittämishankkeet, yritysten kehittämisavustus
puh.: 029 502 6693
s-posti: sari.marttila(at)ely-keskus.fi

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
puh.: 029 502 6698
s-posti: tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

Jaana Tuhkalainen
EAKR- ja ESR-kehittämishankkeet,
kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

puh.: 029 502 6697
s-posti: jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi

Eija Pihlaja
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
puh.: 029 502 6610
s-posti: eija.pihlaja(at)ely-keskus.fi

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh: 029  02 6553
s-posti: kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

 

   

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2637
s-posti: soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2647
s-posti: kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

Juha Minkkinen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2619
s-posti: juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi

 

 Business Finland, Kuopio
Kallanranta 11, 70100 Kuopio 

Aki Parviainen
puh.: 029 505 5254
s-posti: aki.parviainen(at)businessfinland.fi


Linkit: