Hakuajat

Voit tilata valtakunnallisista ja alueellisista hakuajoista RSS-syötteen muistuttamaan avautuvista hauista.

Itä-Suomen hankehaut

EU-ohjelmakauden 2014–2020 toukokuun 2019 teemahaku Etelä-Savossa

Alkaa: 16.2.2019
Päättyy: 17.5.2019

Sisältö:

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Haussa etsitään erityisesti Etelä-Savon maakuntaohjelman sekä älykkään erikoistumisen strategian mukaisia hankkeita, jotka toteuttavat maakunnan kehittämisen kärkiä: VESI – METSÄ – RUOKA.

Hankkeiden toteutusaika voi olla korkeintaan kolme vuotta.
Hakemuksessa on esitettävä selkeästi ja lyhyesti ongelma ja siihen tavoiteltava ratkaisu.
EAKR-hankkeiden tukiprosentti on 70 %.
ESR-hankkeiden tukiprosentti on 80 %.

 

EAKR (rahoittajana maakuntaliitto ja ELY)

Etelä-Savon rahoittajat toivovat tässä haussa hankehakemuksia seuraaviin teemoihin:

 • Vähähiiliset kunnat, kaupungit ja yhteisöt -pilottihaku.
  • Toivotaan hankkeita, joissa tehdään vähähiilisyyttä edistäviä demonstraatioita/pilotteja ensisijaisesti Etelä-Savon kunnissa, kaupungeissa ja kylissä. Hankkeen hakijoina voivat toimia myös muut organisaatiot kuin kaupungit ja kunnat. Tavoitteena on saada aikaan demonstraatioita, pilotteja ja toimintamalleja, joiden avulla voitaisiin lisätä materiaalitehokkuutta, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja vähentää energian kulutusta.
  • Konkreettisia demonstraatioita/pilotteja sisältäviltä hankkeilta ei vaadita omarahoituksen lisäksi muuta ulkopuolista rahoitusta.
  • Hankkeiden erityistavoitteen toivotaan olevan 3.1 tai 3.2.
  • Pilottiluontoiset investoinnit ovat mahdollisia, mikäli niihin liittyy merkittävä kehittämishanke
 • Luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät uudet vähähiiliset toimintatavat ja palvelut elinkeinoelämän tarpeisiin.
  • Selkeästi tunnistetun energiansäästöpotentiaalin, materiaalivalinnoilla saavutettavan energiatehokkuuden yms. tähtäävä ratkaisu
  • Nopeat toimet ratkaisun käyttöön ottoon.
  • Edellytetään että hankkeessa on yrityksiä mukana.

 

ESR (rahoittajana ELY)

Rahoittaja toivoo erityisesti hankehakemuksia, joissa:

 • Haetaan ratkaisuja sekä avoimien työpaikkojen täyttämiseksi että työttömien työllistämiseksi. Kehitetään työvoima- ja yrityspalveluja yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.
 • Vahvistetaan mikro- ja pk -yritysten tuottavuutta ja muutosvalmiuksia. Hankkeet lisäävät työorganisaatioiden ja yrittäjien sopeutumiskykyä muutoksiin (mm. kansainvälistyminen, talouden kasvu, ekologisuus, vähähiiliset ratkaisut, ikääntyminen, työskentelytavat).
 • Edistetään työttömien miesten työllistymistä ja sitä tukevia ratkaisuja (mm. työkyky- ja ammattitaitokartoitukset).
 • Kehitetään joustavaa ja työelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta ja yrittäjyyttä edistäviä ratkaisuja.
 • Lisätään kansalaisten osallisuutta ja elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä sekä vahvistetaan osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla.

Toimintalinjan 3 hankkeissa on mahdollista käyttää tukiprosenttia 80%.

 

EAKR- ja ESR-rahoitus: Verkostoituneet osaamiskeskittymät -pilottihaku

Haussa toivotaan usean toimijan muodostamia yhteishankkeita, joissa vähintään yksi toimija on Etelä-Savon maakunnan ulkopuolelta. Hankkeessa tulee olla yhteisenä kohderyhmänä yrityksiä ja/tai kuntia/kaupunkeja, joissa hanketoimijat toteuttavat yhteisiä pilotteja/demonstraatioita niin, että hakijoiden toimenpiteet täydentävät toisiaan. Kohderyhmän tulee olla ensisijaisesti Etelä-Savosta. Tavoitteena on saada aikaan kestävää kasvua ja työtä lisääviä demonstraatioita, pilotteja ja toimintamalleja. Välillisenä tavoitteena on synnyttää verkostoja, jotka voisivat toimia yhteistyön pohjana mm. luotaessa konsortioita esim. Horisontti2020-ohjelman hankehakuihin.

 • Konkreettisia demonstraatioita/pilotteja sisältäviltä hankkeilta ei vaadita omarahoituksen lisäksi muuta ulkopuolista rahoitusta.
 • Ei investointihankkeita.
 • Hankkeet voivat tukea myös Vähähiiliset kunnat, kaupungit ja yhteisöt -pilottihaun tavoitteita.
 • Hankkeet voivat olla EAKR/ESR -hankepareja

Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään.

Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.

> Hakijan opas

 

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 17.5.2019.

Seuraava teemahaku päättyy tällä tietoa syyskuussa 2019 ja sen teemat julkaistaan alkukesästä 2019.


Hakemusten toimitustapa:

Kyseessä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin.

Yhteystiedot löytyvät hakijan oppaasta.


Linkit: