Hakuajat

Voit tilata valtakunnallisista ja alueellisista hakuajoista RSS-syötteen muistuttamaan avautuvista hauista.

Itä-Suomen hankehaut

EU-ohjelmakauden 2014–2020 syyskuun 2019 teemahaku Etelä-Savossa

Alkaa: 18.5.2019
Päättyy: 30.9.2019

Sisältö:

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Haussa etsitään erityisesti Etelä-Savon maakuntaohjelman sekä älykkään erikoistumisen strategian mukaisia hankkeita, jotka toteuttavat maakunnan kehittämisen kärkiä: VESI – METSÄ – RUOKA.

Hankkeiden toteutusaika voi olla korkeintaan kolme vuotta.

Hakemuksessa on esitettävä selkeästi ja lyhyesti ongelma ja siihen tavoiteltava ratkaisu.

Yritysten mukana olo on edellytyksenä hankkeille.

EAKR-hankkeiden tukiprosentti on 70 %.

ESR-hankkeiden tukiprosentti on 80 %.

 

EAKR (rahoittajana maakuntaliitto ja ELY)

 

Etelä-Savon rahoittajat priorisoivat tässä haussa hankehakemuksia seuraaviin teemoihin:

·Maakunnan strategisia valintoja tukeva kaupunkikehittäminen 

o   Hankkeita, joissa lisätään alueen vetovoimaa ja mahdollistetaan kaupunkipolitiikan teemaverkostoja

o   Tavoitteena on saada aikaan kaupunkikuvan visiotason arkkitehtuurisuunnittelua, tietojärjestelmäsuunnitelmia kaupunkilaisten palvelujen kehittämiseen, sekä liikenneselvityksiä hyödyntämällä ulkopuolisia asiantuntijoita. Hankkeen hakijoina voivat toimia myös muut organisaatiot kuin kaupungit ja kunnat.

o   Liikenteen vähähiilisyyttä tukevat suunnitelmat ja toimenpiteet

o   Osaavan työvoiman houkuttelu alueelle

·Luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät uudet vähähiiliset toimintatavat ja palvelut elinkeinoelämän tarpeisiin.

o   Selkeästi tunnistetun energiansäästöpotentiaalin, materiaalivalinnoilla saavutettavan energiatehokkuuden yms. ratkaisut

o   Liikenteen vähähiilisyyttä tukevat suunnitelmat ja toimenpiteet

o   Nopeat toimet ratkaisun käyttöön ottoon

 

ESR (rahoittajana ELY)

 

Haussa ovat kaikki ESR- toimintalinjat ja erityistavoitteet eli hankkeita voi hakea rakennerahastojen ohjelma-asiakirjan ESR-hanketoiminnalle asettamien raamien puitteissa. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä. 

ESR-hankkeiden tukiprosentti on 80%.

Rahoittaja toivoo erityisesti hankehakemuksia, joissa

•Haetaan ratkaisuja avoimien työpaikkojen täyttämiseksi ja työttömien työllistämiseksi

Eri osaamistaustaisten työnhakijoiden potentiaali on pystyttävä hyödyntämään tehokkaammin ja tähän tarvitaan räätälöityjä lähestymistapoja. Tarvitaan pysyvämpiä ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ottaen huomioon erityisesti työelämän ulkopuolella olevat miehet ja osatyökykyiset. Työvoiman liikkuvuutta edistävät keinot ovat tärkeitä työllisyyden parantamisessa. Ratkaisuina toivotaan käytännönläheisiä ja tarvelähtöisiä hankkeita, jotka vähentävät yritysten ja työnantajien rekrytointiongelmia ja saavat aikaan laadukkaita työllistymisiä.

•Vahvistetaan mikro- ja pk -yritysten tuottavuutta ja muutosvalmiuksia sekä työhyvinvointia

Tavoitteena on hyvä työelämä Etelä-Savossa, jossa työpaikat ovat tuottavia ja edistyksellisiä sekä vetovoimaisia. Työorganisaatioiden ja yrittäjien tulee sopeutua yhä paremmin käynnissä oleviin ja tuleviin muutoksiin, joita ovat mm. väestön ikääntyminen, kansainvälistyminen, talouden kasvu, ekologisuus, vähähiilisten ratkaisujen hakeminen ja uudenlaiset työskentelytavat. Toimenpiteillä voidaan myös edistää työn ja yksityiselämän yhteensovittamista ja työurien pidentämistä. Erityishuomiota kiinnitetään osatyökykyisten työssä pysymiseen ja ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisyyn.

•Löydetään ratkaisuja alle 30-vuotiaiden koulutukseen tai työelämään siirtymisen tukemiseen ja tehostamiseen

Nuorten koulutukseen hakeutumisen tueksi sekä työllistymiseen ja rekrytoinnin helpottamiseen tarvitaan uusia käytännönläheisiä keinoja ja kokeiluja. 

•Vahvistetaan osaamista huomioiden työelämän tarpeet

Kasvun tueksi tarvitaan joustavasti tarjolla olevaa koulutusta sekä työelämässä oleville että työelämään pyrkiville. Aikuisväestö tarvitsee ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta ja osaamisen vahvistamista, joka tukee alueen pk-yritysten uudistumista ja kilpailukykyä. 

•Lisätään kansalaisten osallisuutta ja elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä sekä vahvistetaan miesten ja osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla

Erityisesti nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten sosiaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia tulee vahvistaa syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nuoret tarvitsevat helposti saavutettavaa psykososiaalista tukea. Uudenlaisia toimia tarvitaan myös miesten osallisuuden lisäämiseksi.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot (EAKR) ja ELY-keskukset (EAKR ja ESR) käynnistävät ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaun osana syksyn 2019 hakukierrosta

Hakukierroksella haetaan ylimaakunnallisia hankkeita, joissa toteuttajia on vähintään kahdesta, mutta mieluummin useasta Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnasta. Hankkeen toiminnan ja hyötyjen tulee kohdistua pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntiin.

 

Hakukierroksen ylimaakunnalliset teemat 

a)      Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut:

Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut ovat eri alojen yritysten liiketoiminnassa läpileikkaavia kestävää kehitystä tukevia teemoja. Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle tärkeillä toimialoilla korostuu luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävä hyödyntäminen. Alueelle on tärkeää kehittää räätälöityjä ratkaisuja mm. ympäristöhaasteisiin, energiaan ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. 

b)      ICT ja digitalisaatio:

ICT ja digitalisaatio ovat avainasemassa yritystoiminnan kilpailukyvyn kasvattamisessa. Elinkeinojen uudistumisessa digitaalisuus ja uudet teknologiat ja niiden hyödyntäminen nousevat ratkaisevaan rooliin useilla toimialoilla. 

Ylimaakunnallisen teemahaun hakemusten tulee linkittyä Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) strategiassa (ks. linkki alla, s. 15) valittuihin kasvualoihin: kemianteollisuus, kestävä kaivannaistoiminta, valmistava teollisuus, kestävä matkailu ja vetovoima sekä biojalostus ja uudet tuotteet. 

Rahoitettavilla hankkeilla voidaan esimerkiksi vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen kehittämis- ja innovaatioalustojen keskinäistä verkottumista ja yhteiskäyttöä vastaamaan aiempaa paremmin yritysten innovaatioiden kaupallistamisen edellytyksiä. Tämän tuloksena alueen innovaatiopalvelut ovat kattavasti koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yritysten hyödynnettävissä. Hankkeilla voidaan myös levittää tietoa näiden palvelujen saatavuudesta ja edistää alojen koulutusta ja osaamista.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntia ovat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. 

Rahoitushakemus tulee jättää sen maakunnan rahoittavalle viranomaiselle, jonka toiminta-alueella päähakija toimii. Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Teemahausta rahoitettavien hankkeiden tulee tukea Elinkeinot murroksessa -strategian toimeenpanoa.

Siihen voi tutustua täällä: https://issuu.com/ip-suomi.elmo.

ELY-keskus tukee hankehaun teemoja ja ylimaakunnallisia hankkeita osana normaalia rahoitustoimintaansa.


Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään.

Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.

> Hakijan opas

 

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 30.9.2019.

Seuraava teemahaku päättyy tällä tietoa helmikuussa 2020 ja sen teemat julkaistaan marras-joulukuun vaihteessa 2019.


Hakemusten toimitustapa:

Kyseessä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin.

Yhteystiedot löytyvät hakijan oppaasta.


Linkit: