Itä-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

REACT-EU -haku Etelä-Savossa - haku päättyy 16.4.2021

Alkaa: 1.3.2021
Päättyy: 16.4.2021

Sisältö:

 

REACT-EU -väline tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-rakennerahasto-ohjelmaan koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin

Lisärahoitus on osa Euroopan Unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia. Tuella vahvistetaan alueiden kriisinhallintavalmiuksia, autetaan taloutta ja yhteiskuntaa selviämään tilanteesta ja valmistellaan pohjaa talouden nopealle elpymiselle.

Maakunnassa avataan lisärahoituksen käytölle Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) koskeva haku ajalle 1.3.-16.4.2021. Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, REACT-EU -rahoituksen tavoitteita sekä Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2021-2022 ja sen liitteen Etelä-Savon alueellisen koronaselviytymissuunnitelman painopisteitä.  

REACT-EU -lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon  ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

Haku kohdistuu rakennerahasto-ohjelman REACT-EU -toimintalinjoihin 8 ja 9.

REACT-EU EAKR-rahoitusta on haettavana Etelä-Savon maakuntaliitolta 2,2 M€

Rahoituksessa painotetaan hankkeita, joilla edistetään koronaepidemiasta aiheutuvien haittojen torjuntaa ja korjaamista. Rahoitus suunnataan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa edistäviin hankkeisiin liittyen erityisesti digitalisaation parempaan hyödyntämiseen ja vihreään kasvun edistämiseen (TL 8, ET 12.2.). Maakuntaliitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Hankkeilla voidaan edistää seuraavia toimenpiteitä:

 • Vauhditetaan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta (ml. saavutettavat ja helppokäyttöiset palvelut ja digitaaliset laitteet)
 • Edistetään teollista digitalisaatiota
 • Edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa
 • Kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi kehittämisen työkaluna sekä uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamisessa
 • Kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa
 • Tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä
 • Tuetaan terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja validointia myös kansainvälistä yhteistyötä vahvistamalla

REACT-EU ESR-rahoitusta on haettavana Etelä-Savon ELY-keskuksesta 4,6 M€

Rahoitus suunnataan hankkeisiin, joilla tuetaan ihmisten muutosta kohti parempaa osaamista, osallisuutta ja työllisyyttä (TL 9). Digitaalisuus on keskeisin elpymishankkeissa hyödynnettävä apuväline. Yritysten muutoskyvykkyyden edistämisessä on tärkeää huomioida kehitettävien palvelujen yrityskohtaisuus ja yritysten yhteinen kehittymispotentiaali. Hankkeiden tulee edistää useamman yrityksen tai yritysryhmän kehittymistä.

ESR-hankkeiden valinnassa painotetaan toimenpiteitä, jotka kohdentuvat koronaepidemiasta eniten kärsineisiin ihmisiin ja yrityksiin ja jotka edistävät:

 • Digitaalisia taitoja työmarkkina-aseman parantamiseksi, yhteiskunnan toimintaan osallistumisen sekä hyvinvoinnin parantamiseksi nuorilla ja työikäisillä
 • Asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita työllisyydessä, osaamisessa ja osallisuudessa
 • Työhyvinvoinnin ja/tai työn tuottavuuden parantamista koronapandemiasta aiheutuneesta kriisistä selviytymiseksi
 • Yritysten johdon osaamista kriisitilanteiden vastuullisessa johtamisessa
 • Koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista, joilla parannetaan yritysten ja henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä
 • Yritysten vihreää siirtymää ja innovointia

REACT -EU suorat yritystuet (EAKR - yrityksen kehittämisavustus) haetaan ELY-keskuksesta

Haettavana on noin 8,7 miljoonaa euroa. Tutustu hakukuulutukseen: Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä

HUOM! EAKR- ja ESR-hankkeille sekä kansalliselle määrärahalle käynnissä myös jatkuva haku:

Etelä-Savossa on käynnissä myös jatkuva haku EAKR- ja ESR-hankkeille: EU-ohjelmakauden 2014-2020 loppukauden haku Etelä-Savossa

Lisäksi Etelä-Savon maakuntaliitolta on haettava myös kansallista rahoitusta (Alueiden kestävän käytön ja elinvoiman tukemisen määräraha). Rahoitus suunnataan Etelä-Savon alueelliseen korona-selviytymissuunnitelmaan perustuviin hankkeisiin. Tutustu hakusivustoon: Etelä-Savon maakuntaliiton kansallinen rahoitus.

 

Hakemuksissa huomioitavaa:

Ennen hakemusten jättämistä tulee varmistaa yritysten ja muiden kumppaneiden mukanaolo tarvittavin sopimuksin. 

Hankkeiden toteutusaika voi jatkua pisimmillään elokuuhun 2023 saakka.

Hankkeen valmisteluvaiheessa tulee olla yhteydessä rahoittajiin.

 

Hankkeiden tukitaso:

Tukitaso on pääsääntöisesti EAKR-hankkeissa 80 % ja ESR hankkeissa 80 %. Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

 

Käytettävissä olevat kustannusmallit:

ESR: Flat rate 17 % ja 15 %. Kertakorvaus (lump sum) ja flat rate 40% kustannusmallit eivät ole käytössä.

EAKR: Pääasiassa flat rate 24 % -kustannusmalli. Muita kustannusmalleja (flat rate 15 %, Lump sum, tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset) käytetään vain perustellusta syystä. Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

 

Rahoitushakemusten käsittely:

Kehittämis- ja investointihakemusten käsittely kestää noin kaksi-kolme kuukautta hakemuksen jättämisestä. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu (kuten esimerkiksi toimenpiteiden kuvaus ja yhteistyökumppaneiden sitoumukset).

 

Hakuajat:

Hakemukset pyydetään jättämään viimeistään 16.4.2021. Hakemusten jättäminen tapahtuu sähköisesti EURA2014-järjestelmässä.

 

 


Valintakriteerit:

 

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään. 

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet  sekä REACT-EU -lisärahoituksen erityiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. . 


Hakemusten toimitustapa:

 

Kyseessä on täysin sähköinen haku. 


Toimitusosoite:

 

EAKR- ja ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi).

EURA 2014 -järjestelmään hakijan palveluihin tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Lue tunnistuksen muutoksista tarkemmin osoitteessa https://www.rakennerahastot.fi/ kohdassa "Sähköinen asiointi".

 


Lisätiedot:

 

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin ja tutustumaan hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu).

 

Yhteystiedot:

 

Etelä-Savon maakuntaliitto

Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli, sposti kirjaamo@esavo.fi

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@esavo.fi

Tomi Heimonen (EAKR) elinkeinoelämä ja innovaatiotoiminta, puh 050 522 8587

Anne Kokkonen (EAKR) koulutus, tutkimus ja ennakointi, puh 044 770 0512 

Jyrki Kuva (EAKR) maaseutu, elintarvike, metsätalous, elinkeinojen kehittäminen, puutuote- ja teknologiateollisuus, puh: 040 757 6698 

Eveliina Pekkanen (EAKR) hyvinvointi, puh 044 770 0591

Katriina Säisä (EAKR) matkailu ja kulttuuri, puh 040 665 8420 

Laura Kuismala (EAKR) rakennerahasto-ohjelman koordinointi, puh 040 623 4887

 

Etelä-Savon ELY-keskus

PL 164 (Jääkärinkatu 14),  50101 MIKKELI,  sposti kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pia Pirskanen (ESR) koulutus, osaaminen ja t&k –hankkeet, puh 029 502 4160

Kirsi Komppa (ESR) työllisyys ja osallisuuden edistäminen, puh 029 502 4154

Jarkko Rautio (EAKR) yritysten kehittämisrahoitus ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen, puh 029 502 4164 

Outi Kaihola (EAKR) yritysten kehittämisrahoitus, puh 0295 024 047 

Kristiina Laatikainen (EAKR) yritysten kehittämisrahoitus, puh 029 502 4261  

Antti Räsänen (EAKR) yritysten kehittämisrahoitus, puh 0295 024 143 


Linkit: