Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EAKR-rahoitusta haettavana Keski-Pohjanmaan liitosta ajalla 30.10.-31.12.2020

Alkaa: 30.10.2020
Päättyy: 31.12.2020

Sisältö:

Keski-Pohjanmaalla on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn viimeistään 31.12.2020.

Avoinna olevat toimintalinjat:

 • Toimintalinja 1 - pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Kaikki erityistavoitteet. Jaettavissa oleva valtuus on n. 274 000 euroa.
 • Toimintalinja 2 - uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Kaikki erityistavoitteet. Jaettavissa oleva valtuus on n. 1 437 000 euroa.

Hankkeelle myönnettävä tuki on korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Alla olevien teemojen mukaisia hakemuksia voi jättää mihin tahansa avoinna olevaan erityistavoitteeseen, mutta hakijaa suositellaan perehtymään kunkin erityistavoitteen erityisiin valintaperusteisiin (linkki tämän ilmoituksen lopussa), jotta hakemuksella on parhaat edellytykset pärjätä hakemusten vertaillussa.

Kaikissa hakuteemoissa yhteisenä vaatimuksena on COVID-19-pandemiasta toipumisen, elinkeinoelämän uudistumisen sekä uuden kasvun ja vihreän siirtymän (vähähiilisyyden) edistäminen.

 

KESKI-POHJANMAAN LIITON EAKR-HAUSSA OVAT AUKI SEURAAVAT HAKUTEEMAT:

1. MAAKUNNAN ELINVOIMAISEN YRITYSKENTÄN KEHITTÄMINEN JA KANSAINVÄLISEN KILPAILUKYVYN TURVAAMINEN

 • Tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, verkostoitumista ja kansainvälistymistä.
 • Tuetaan uuden teknologian ja osaamisen jalkautumista elinkeinoelämän käyttöön.

 

2. TKI-TOIMINNALLA SUOMI TAKAISIN KESTÄVÄN KASVUN URALLE

 • Tuetaan älykkään erikoistumisen mukaista TKI-toimintaa ja sen tulosten jalkauttamista elinkeinoelämän käyttöön.
 • Tuetaan TKI- ja oppimisympäristöjen kehittämistä sekä pilotointiympäristöjä.

 

3. VIHREÄ SIIRTYMÄ TUKEMAAN TALOUDEN RAKENNEMUUTOSTA

 • Tuetaan vihreää siirtymää tukevia innovaatioita ja osaamisen jalkauttamista yrityksiin.
 • Tuetaan vihreää siirtymää tukevia kokeiluja, pilotteja ja suunnitelmia mm. bio- ja kiertotalouden osalta.

Näitä teemoja tukevat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi pk-yritysten toiminnan uudistamiseen ja yhteistyöverkkojen luomiseen; uusien alihankintakumppanien löytämiseen; matkailutoiminnan, erityisesti luonto- ja hyvinvointimatkailun, ja logistiikan kehittämiseen; robotiikan, digitalisaation ja tekoälyn kehittämiseen ja jalkauttamiseen yrityksiin ja julkisiin palveluihin; kiertotalouteen, biotalouteen sekä akkuarvoketjun kehittämiseen.


Valintakriteerit:

Hakemusten tulee olla Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteita.

Hakemusten tulee olla Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman, hakuteemojen ja erityistavoitteiden mukaisia tullakseen rahoitetuiksi. Hankkeiden tulee edistää COVID-19-pandemiasta toipumista, elinkeinoelämän uudistumista sekä uutta kasvua ja vihreää siirtymää (vähähiilisyyttä).

Keski-Pohjanmaan liitto ei voi myöntää tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Kehittämishankkeiden tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä.

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden pohjalta. Kustakin erityistavoitteen mukaisesta kohdasta on mahdollista saada 1-5 pistettä (1= valintaperuste toteutuu heikosti tai ei lainkaan, 5= valintaperuste toteutuu erinomaisesti).

Hankkeiden on saatava vähintään puolet hanketta koskevan erityistavoitteen enimmäispistemäärästä tullakseen hyväksytyksi. Kaikki haun erityiset valintaperusteet arvioidaan samalla painotuksella.

Hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Miten erityinen valintaperuste on huomioitu hankehakemuksella, eli onko valintaperusteen toteuttamiseksi/tukemiseksi maakunnassa suunniteltu konkreettisia toimenpiteitä ja asetettu valintaperustetta tukevia tavoitteita. Erityisesti arvostetaan yritysten, kuntien ja yhteisöjen kanssa tehtäviä, valintaperustetta tukevia kokeiluja, pilotteja ja demonstraatioita.
 • Syntyykö hankkeen toiminnan seurauksena erityistavoitteen mukaisia ja erityistä valintaperustetta tukevia tulos- ja tuotosindikaattoreita.
 • Millaisia valintaperustetta tukevia, maakuntaa kehittäviä vaikutuksia hankkeella arvioidaan olevan maakunnassa.

Mikäli hankkeet saavat arvioinnissa saman pistemäärän, hankkeet priorisoidaan ensisijaisesti sen mukaan, kuinka hyvin niiden arvioidaan tukevan maakuntaohjelmaa ja toissijaisesti hankkeessa syntyvien tuotos- ja tulosindikaattorien mukaan.

Linkki: Yleiset ja erityiset valintaperusteet 

 

Käytettävät kustannusmallit

EAKR -hankkeissa käytetään pääasiassa flat rate 24 % -kustannusmallia. Muita kustannusmalleja (flat rate 15 %, Lump sum, tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset) käytetään vain perustellusta syystä.


Hakemusten toimitustapa:

Hakeminen tapahtuu sähköisesti EURA2014 -järjestelmän kautta.

Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset Suomi.fi -tunnukset. EURA 2014 -järjestelmän hakijan palveluita käyttävien organisaatioiden on myönnettävä valtuudet Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Lisätietoa suomi.fi-valtuuksista löytyy sivulta https://www.suomi.fi/valtuudet. Hakijoita suositellaan hankkimaan valtuudet hyvissä ajoin ennen haun päättymistä.

Nyt vielä käytössä oleva Katso-palvelu lakkaa kokonaisuudessaan eivätkä palvelussa myönnetyt Katso-roolit toimi enää vuodenvaihteen jälkeen. EURA 2014:ään kirjautuminen ei enää sen jälkeen onnistu vanhoilla Katso-rooleilla. Nyt käytössä olevat Katso-roolit eivät automaattisesti muunnu vastaaviksi Suomi.fi-valtuuksiksi.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.12.2020. Hakemukset otetaan käsittelyyn Keski-Pohjanmaan liitossa hakuajan päättymisen jälkeen. Mikäli toimijat jättävät hakemuksia avoinna olevien hakuaikojen ulkopuolella, otetaan ne käsittelyyn vasta seuraavan avattavan haun yhteydessä. Mikäli valtuutta ei ole enää jaettavaksi, hakuaikojen ulkopuolella jätetyt hakemukset hylätään.


Toimitusosoite:
Lisätiedot:

kehittämispäällikkö Teemu Räihä, p. 040 138 9058
kehittämissuunnittelija Teija Tuunila, p. 040 861 0063
ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688

(etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi)

 

Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta on löydettävissä sekä Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta, että rakennerahastot.fi -sivustolta.

www.keski-pohjanmaa.fi
www.rakennerahastot.fi

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR -yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Yritystukien myöntäjänä Keski-Pohjanmaalla toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (Aluehallinnon asiointipalvelu > Palvelut > Yritysrahoitus >Yrityksen kehittämisavustus). Suora sähköinen linkki asiointipalveluun https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut


Linkit: