Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020””, haku päättyy 27.2.2019 (EAKR) ja 1.3.2019 (ESR) (ELY-keskus)

Alkaa: 17.12.2018
Päättyy: 27.2.2019 (EAKR), 1.3.2019 (ESR)

Sisältö:

KAINUUSEEN toivotaan ESR-hakemuksia, jotka toteuttavat tammikuussa 2019 hyväksyttävän siltasopimuksen sisältöjä. Lisäksi toivotaan hakemuksia erityisesti seuraaviin painotuksiin:

EAKR TL 2, erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2

 • Ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee liittyä elinkeinoelämän tarpeisiin.
   
 • Erityinen painopiste on biotaloutta ja siirtymää vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan edistävissä hankkeissa. Hankkeiden aiheet voivat liittyä esim. luonnonvarojen ja/tai niiden hyödyntämisestä syntyvien sivuvirtojen paikalliseen jalostukseen, jätteen kierrätykseen ja sen määrän vähentämiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön tai kaupunkien ja kylien vähähiilisyyttä edistäviin selvityksiin ja toimenpiteisiin

ESR TL3

 • Maahanmuuttajien, ikääntyvien ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa

ESR TL4

 • Hankkeet, joilla edistetään koulutukseen hakeutumista tai parannetaan osaamistasoa henkilöiltä, joilta puuttuu perusasteen jälkeinen tutkinto, joilla on oppimisvaikeuksia tai jotka tarvitsevat erityistä tukea opintojen suorittamiseen

ESR TL5

 • Sosiaalista osallisuutta lisäävät hankkeet erityisesti työelämävalmiuksien paranemisen näkökulmasta

 

POHJOIS-POHJANMAALLE ja LAPPIIN toivotaan hakemuksia erityisesti:

EAKR TL 1, erityistavoite 1.2

 • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen.

EAKR TL 2, erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2

 • Ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee liittyä elinkeinoelämän tarpeisiin.
   
 • Erityinen painopiste on biotaloutta ja siirtymää vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan edistävissä hankkeissa. Hankkeiden aiheet voivat liittyä esim. luonnonvarojen ja/tai niiden hyödyntämisestä syntyvien sivuvirtojen paikalliseen jalostukseen, jätteen kierrätykseen ja sen määrän vähentämiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön tai kaupunkien ja kylien vähähiilisyyttä edistäviin selvityksiin ja toimenpiteisiin

ESR TL3

 • Uudenlaisten ratkaisujen ja pilotointien kehittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 6.1. mukaista.
   
 • Kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtävää edistävät hankkeet. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 6.1. mukaista.
   
 • Mikro- ja pk-yrityksiin kohdistuvat työelämän laatua ja tuottavuutta edistävät hankkeet. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 7.1. mukaista.  

ESR TL 4

 • Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvä työelämälähtöinen kehittäminen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.1 mukaista.
   
 • Nuorten ja työelämän ulkopuolella olevien hakeutumista työllistäville koulutusaloille edistävät kehittämishankkeet. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.1 mukaista.
   
 • Maakunnan elinvoimaisuutta edistävä kehittämistoiminta mm. sote-palvelutuottajien osaamisen kehittäminen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.2 mukaista.

ESR TL5

 • Asiakas-/asukaslähtöisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen ml. digitaaliset menetelmät, monitoimijamallit jne. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Paikalliset mallit matalan kynnyksen työllistämiseen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Sosiaalitalouteen liittyvä hanketoiminta, jolla pyritään kehittämään uudenlaisia toimintamalleja huomioon ottaen yhteiskunnallinen kestävä kehitys. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.

Valintakriteerit:

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate- tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.

 

Hankkeiden tukiprosentit ja hakemusten käsittely

Kehittämishankkeiden tuki eli ESR- / EAKR- ja valtio-osuus voi olla korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Toimintalinjan 2 kehittämishankkeisiin voi sisältyä investointiosio, jonka osuus voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiosion tuki on enintään 70 %. Liikennehankkeissa (toimintalinja 1) tuki on 50 %.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.


Toimitusosoite:

Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.

 

Yritysrahoitus

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku.
Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (www.ely-keskus.fi > Asioi verkossa > Yritystukien sähköinen asiointi).


Lisätiedot:

 

Lisätietoja ESR-rahoituksesta:

Pohjois-Pohjanmaa:
Päivi Jaakola, puh. 0295 038 225
Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228

Lappi:
Liisa Irri, puh. 0295 037 052
Marja Kivekäs, puh. 0295 037 065
Paula Alho, puh. 0295 037 284

Kainuu:
Verna Mustonen, puh. 0295 023 573

Kaikki alueet:
Riitta Ilola, Rahoituspäällikkö, puh. 0295 038 224

 

Lisätietoja EAKR-rahoituksesta:

Pohjois-Pohjanmaa:
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228 (toimintalinja 2)
Janne Ranta, puh. 0295 038 234 (toimintalinja 1)

Lappi:
Paula Alho, puh. 0295 037 284 (toimintalinja 2)
Janne Ranta, puh. 0295 038 234 (toimintalinja 1)

Kainuu:
Paula Alho, puh. 0295 037 284 (toimintalinja 2)
Verna Mustonen, puh. 0295 023 573 (toimintalinja 2)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.


Linkit: