Hakuajat

Voit tilata valtakunnallisista ja alueellisista hakuajoista RSS-syötteen muistuttamaan avautuvista hauista.

Pohjois-Suomen hankehaut

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”, haku päättyy 21.2.2017 (ELY-keskus)

Alkaa: 10.12.2016
Päättyy: 21.2.2017

Sisältö:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on jatkanut ESR- ja EAKR-hankkeiden hakuaikaa. Haku päättyy 21.2.2017.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle/Lappiin/Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjalle 2 (erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2) haetaan ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita. Erityisesti toivotaan elinkeinoelämälähtöisiä bio- ja kiertotalouteen sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyviä kehittämishankkeita ml. pilotoinnit ja demonstraatiot.

Sosiaalirahaston (ESR) kaikissa toimintalinjoissa haetaan erityisesti hankkeita, joilla edistetään miesten osallistumista koulutukseen ja työhön sekä ehkäistään miesten syrjäytymistä.

Hakemus tulee kohdistaa yhteen erityistavoitteeseen. Kaikissa kolmessa maakunnassa ovat auki seuraavat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

TOIMINTALINJA 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
 

- Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (tämä erityistavoite on auki vain Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, ei Kainuussa)

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet
 

- Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
- Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
- Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

TOIMINTALINJA 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
 

- Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
- Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
- Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

TOIMINTALINJA 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
 

- Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
- Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

TOIMINTALINJA 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
 

- Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Kehittämishankkeiden ESR / EAKR- ja valtio-osuus on enintään 80 %. Toimintalinjan 2 kehittämishankkeisiin voi sisältyä investointiosio, jonka osuus voi olla korkeintaan puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiosion tuki on enintään 70 %. Toimintalinjan 1 liikennehankkeissa tuki on 50 %.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille projektihakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi.  Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY -keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Yritysrahoitus ja Tekesin tutkimushankerahoitus
 

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku.
Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (www.ely-keskus.fi > Asioi verkossa > Yritystukien sähköinen asiointi). Lapissa ja Kainuussa Tekesin EAKR- tutkimushankerahoitusta haetaan osana Tekesin teemoittaisia tutkimushakuja.  Avautuvista hauista saa lisätietoja www.tekes.fi.


Valintakriteerit:

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan maakuntaohjelman ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2017–2018 tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.


Toimitusosoite:

Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.


Lisätiedot:

Lisätietoja ESR-rahoituksesta:

Pohjois-Pohjanmaa:
Päivi Jaakola, puh. 0295 038 225
Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228

Lappi:
Liisa Irri, puh. 0295 037 052
Marja Kivekäs, puh. 0295 037 065
Paula Alho, puh. 0295 037 284

Kainuu:
Verna Mustonen, puh. 0295 023 573

Kaikki alueet:
Riitta Ilola, Rahoituspäällikkö, puh. 0295 038 224

Lisätietoja EAKR-rahoituksesta:

Pohjois-Pohjanmaa:
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228 (toimintalinja 2)
Janne Ranta, puh. 0295 038 234 (toimintalinja 1)

Lappi:
Paula Alho, puh. 0295 037 284 (toimintalinja 2)
Janne Ranta, puh. 0295 038 234 (toimintalinja 1)

Kainuu:
Verna Mustonen, puh. 0295 023 573 (toimintalinja 2)
Paula Alho, puh. 0295 037 284 (toimintalinja 2)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Lisäohjeet:

Hakuohje
Julkiset työvoimapalvelut ESR-toiminnassa Pohjois-Suomessa
 

 


Linkit:

www.rakennerahastot.fi > Ajankohtaista > Hakuajat
www.ely-keskus.fi (Valittu alue: Pohjois-Pohjanmaa/Lappi/Kainuu > Aiheet > EU-rahoitus)