Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”, haku päättyy 23.2.2018 (EAKR) ja 5.3.2018 (ESR) (ELY-keskus)

Alkaa: 21.12.2017
Päättyy: 23.2.2018 (EAKR), 5.3.2018 (ESR)

Sisältö:

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Sosiaalirahaston (ESR) osalta toivotaan hakemuksia erityisesti matkailualaan sekä muihin alueen maakuntaohjelmien kärkialoihin liittyen. Lisäksi haetaan erityistavoitteeseen 6.1 "Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen" kohdistuvia hankkeita, joissa mm. kehitetään eri toimijoiden välistä monialaista verkosto- ja yritysyhteistyötä, aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin edistetään työnhakijoiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille tai kannustetaan työnhakijoita ammatilliseen ja alueelliseen liikkuvuuteen. Haussa toivotaan myös erityistavoitteeseen 8.1 kohdistuvia hankkeita miesten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä erityistavoitteeseen 9.1 kohdistuvia hankkeita, joilla edistetään nuorten työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden etenemistä koulutukseen.  

Aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjalle 2 (erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2) haetaan ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee nousta elinkeinoelämän tarpeista. Erityinen painopiste on vähähiilistä taloutta esim. energia- ja materiaalitehokkuutta edistävissä bio- ja kiertotaloushankkeissa.  

Hakemus tulee kohdistaa yhteen erityistavoitteeseen. Kaikissa kolmessa maakunnassa ovat auki seuraavat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

TOIMINTALINJA 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)

- Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (tämä erityistavoite on auki vain Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, ei Kainuussa)

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet

- Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
- Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
- Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

TOIMINTALINJA 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

- Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
- Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
- Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

TOIMINTALINJA 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

- Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
- Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

TOIMINTALINJA 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

- Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Hankkeiden tukiprosentit ja hakemusten käsittely

Kehittämishankkeiden tuki eli ESR / EAKR- ja valtio-osuus on enintään 80 %. Toimintalinjan 2 kehittämishankkeisiin voi sisältyä investointiosio, jonka osuus voi olla korkeintaan puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiosion tuki on enintään 70 %. Liikennehankkeissa tuki on 50 %.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Yritysrahoitus ja Tekesin tutkimushankerahoitus

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku.
Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (www.ely-keskus.fi > Asioi verkossa > Yritystukien sähköinen asiointi). Lapissa Tekesin EAKR-tutkimushankerahoitusta haetaan osana Tekesin teemoittaisia tutkimushakuja. Avautuvista hauista saa lisätietoja: www.tekes.fi.


Valintakriteerit:

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan maakuntaohjelman ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.


Toimitusosoite:

Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.


Lisätiedot:

Lisäohjeet:

Lisätietoja ESR-rahoituksesta:

Pohjois-Pohjanmaa:
Päivi Jaakola, puh. 0295 038 225
Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228

Lappi:
Liisa Irri, puh. 0295 037 052
Marja Kivekäs, puh. 0295 037 065
Paula Alho, puh. 0295 037 284

Kainuu:
Verna Mustonen, puh. 0295 023 573

Kaikki alueet:
Riitta Ilola, rahoituspäällikkö, puh. 0295 038 224

Lisätietoja EAKR-rahoituksesta:

Pohjois-Pohjanmaa:
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228 (toimintalinja 2)
Janne Ranta, puh. 0295 038 234 (toimintalinja 1)

Lappi:
Paula Alho, puh. 0295 037 284 (toimintalinja 2)
Janne Ranta, puh. 0295 038 234 (toimintalinja 1)

Kainuu:
Paula Alho, puh. 0295 037 284 (toimintalinja 2)
Verna Mustonen, puh. 0295 023 573 (toimintalinja 2)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.


Linkit: