Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Alkaa: 13.12.2019
Päättyy: 25.2.2020 (ESR), 19.2.2020 (EAKR)

Sisältö:

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

ESR -hakemukset tulee jättää viimeistään 25.2.2020. Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraaviin teemoihin:

  • Elinvoiman ja työllisyyden vahvistaminen yhteistyöhankkeilla
  • Osatyökykyiset ja ikääntyvät työelämään
  • Jatkuva oppiminen ja työelämäyhteistyö
  • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen
  • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen

Hakemus tulee kohdistaa yhteen erityistavoitteeseen. Hakemuksia otetaan vastaan kaikille ESR:n toimintalinjoille (3-5) ja kaikkiin erityistavoitteisiin, joita ovat:

TOIMINTALINJA 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
Et 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Et 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Et 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

TOIMINTALINJA 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
Et 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Et 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

TOIMINTALINJA 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 

EAKR-hakemukset tulee jättää viimeistään 19.2.2020. Haku koskee Liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantamiseen liittyviä hankkeita (toimintalinja 1) ainoastaan Lapin maakunnan osalta. Pohjois-Pohjanmaalla EAKR-rahoitusta on hakukierroksella myönnettävissä enintään 160 000 € (vain toimintalinja 2).

Toimintalinjalla 2 haetaan Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee liittyä elinkeinoelämän tarpeisiin.

Hakemuksia toivotaan erityisesti bio- ja kiertotaloutta sekä siirtymää vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan edistäviä hankkeita. Hankkeiden aiheet voivat liittyä esim. luonnonvarojen ja/tai niiden hyödyntämisestä syntyvien sivuvirtojen paikalliseen jalostukseen, jätteen kierrätykseen ja sen määrän vähentämiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön tai kaupunkien ja kylien vähähiilisyyttä edistäviin selvityksiin ja toimenpiteisiin.

Hakemus tulee kohdistaa yhteen erityistavoitteeseen. Hakemuksia otetaan vastaan seuraaviin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin:

TOIMINTALINJA 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
1.2 Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen. (Tämä erityistavoite on haettavana ainoastaan Lapissa.)

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet
Et 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Et 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
Et 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen


Valintakriteerit:

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate- tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.
 

Hankkeiden tukiprosentit ja hakemusten käsittely

Kehittämishankkeiden tuki eli ESR- / EAKR- ja valtio-osuus voi olla korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Toimintalinjan 2 kehittämishankkeisiin voi sisältyä investointiosio, jonka osuus voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiosion tuki on enintään 70 %. Liikennehankkeissa (toimintalinja 1) tuki on 50 %.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. EURA 2014:n hakijan palveluihin on kirjauduttu palvelun alusta alkaen Väestörekisterikeskuksen (VRK) Katso-tunnistuspalvelun kautta. Katso-palvelu kuitenkin päättyy vaiheittain v. 2019–2020. Sen tilalle tulee VRK:n (vuoden 2020 alusta Digi- ja väestötietovirasto) Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Lisätietoja tunnistautumisesta osoitteesta www.rakennerahastot.fi -> Sähköinen asiointi

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.


Toimitusosoite:

Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.

Yritysrahoitus:

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku.
Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (www.ely-keskus.fi > Asioi verkossa > Yritystukien sähköinen asiointi).

 


Lisätiedot:

Hakuohje
Julkiset työvoimapalvelut  ESR-toiminnassa Pohjois-Suomessa

ESR, Pohjois-Pohjanmaa:
Päivi Jaakola, puh. 0295 038 225
Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228

ESR, Lappi:
Liisa Irri, puh. 0295 037 052
Marja Kivekäs, puh. 0295 037 065
Paula Alho, puh. 0295 037 284

ESR, Kainuu:
Verna Mustonen, puh. 0295 023 573

Kaikki alueet:
Riitta Ilola, Rahoituspäällikkö, puh. 0295 038 224
 

EAKR

EAKR, Pohjois-Pohjanmaa:
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228 (toimintalinja 2)

EAKR, Lappi:
Paula Alho, puh. 0295 037 284 (toimintalinja 2)
Janne Ranta, puh. 0295 038 234 (toimintalinja 1)

EAKR, Kainuu:
Paula Alho, puh. 0295 037 284 (toimintalinja 2)
Verna Mustonen, puh. 0295 023 573 (toimintalinja 2)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.


Linkit: