Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa REACT-EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Alkaa: 26.5.2021
Päättyy: 9.9.2021

Sisältö:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja EAKR-ympäristöpainotteisia hankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmaan on tullut lisäyksenä REACT-EU-rahoitukseen perustuvat uudet toimintalinjat ja erityistavoitteet.

Hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan nopeasti vaikuttavia ja elvyttäviä toimenpiteitä koronakriisistä selviämiseksi sekä pohjan luomiseksi talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.

Hakemuksia otetaan vastaan uusille REACT-EU-toimintalinjoille (8–9) ja -erityistavoitteille:

TL 8 EAKR-toimenpiteet

 • Erityistavoite 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. (Huom! Et 12.2. Haku koskee vain Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntia)

TL 9 ESR-toimenpiteet

 • Erityistavoite 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen
 • Erityistavoite 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen

Edellisten lisäksi otetaan vastaan Kainuuseen kohdistuvia ESR-hakemuksia toimintalinjoille 3–5.

Lappiin kohdistuvia ESR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjalle 3 erityistavoitteisiin 6.1 ja 8.1 sekä toimintalinjoille 4 ja 5.

Pohjois-Pohjanmaalle kohdistuvia ESR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 3 ja 5.

 

Tarkemmat tiedot rahoitettavan toiminnan sisällöstä ja kohderyhmistä löytyvät alla olevista kuvauksista.

Lisäksi on huomioitava seuraavaa:


TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

REACT-EU EAKR-ympäristöpainotteisten hankkeiden rahoitus kohdistuu hankkeisiin, joilla parannetaan valmiuksia vihreään talouteen ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseksi ja kehitetään alueiden omiin vahvuuksiin pohjautuvia elinkeinolähtöisiä bio- ja kiertotalousratkaisuja ja liiketoimintamahdollisuuksia (ml. digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen).

REACT-EU-lisärahoituksella tuettavan TKI-toiminnan painopisteen suuntaamisella kohti uusia hiilineut-raaleja ratkaisuja luodaan myös joustavaa siirtymää tulevalle ohjelmakaudelle 2021–2027 ja erityisesti Vihreän Euroopan toimintapoliittisen tavoitteen tehokkaalle toimeenpanolle.

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:

 • Edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa
 • Kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa  


Kohderyhmät: yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, julkinen sektori, kolmas sektori

Tuensaajat: tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, elinkeinojen kehittämis-organisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset, järjestöt, säätiöt ja osuuskunnat

Erityiset valintaperusteet


TL 9 REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Rahoitettavissa hankkeissa parannetaan hankkeisiin osallistuneiden ihmisten digitaalisia taitoja. Lisäksi tuetaan julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien ja kehittäjien mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia alustoja, autetaan tarjoamaan palveluja helpommin saavutettavaksi sekä kehittämään toimintaa kilpailukykyisemmäksi.

Eriarvoisuuden lisääntymistä ja kilpailukyvyn heikkenemistä voidaan ehkäistä mm. monipuolisella digineuvonnalla, -tuella ja -koulutuksella. Hankkeissa tulee kiinnittää huomiota myös tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan.  

Hankkeiden kantavana teemana tulee olla digitaalisten taitojen edistäminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen, olipa sitten kyseessä perustaitojen hankkiminen, osaamisen laajentaminen uusille alueille tai korkean tason digiosaamisen hankkiminen.

Osallistuneiden henkilöiden kyvyt hyödyntää digitaalisia palveluita ja omia digitaalisia taitojaan parantavat heidän mahdollisuuksiaan päästä työmarkkinoille, pärjätä työssään ja opinnoissaan sekä ehkäisevät heidän syrjäytymistään ja vahvistavat osallisuutta. Toimet edistävät osaltaan sosiaalisesti kestävää ja vihreää kasvua.

Etäopiskelun määrä tulee jatkossa lisääntymään. Oppilaitoksissa on tarpeen käyttää erilaisia etäopetukseen soveltuvia menetelmiä, oppimisympäristöjä ja sovelluksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia eri ikäisten ja eri aloilla opiskelevien opiskelijoiden opettamiseen.

Myös etä- ja hybridityön tekemisen tulee jatkossa kasvamaan, mihin liittyen tulee kehittää sekä työssä olevien että työttömien digitaalisia taitoja.

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:

 • Parannetaan digitaalista osaamista vastauksena yhteiskunnassa nopeasti tapahtumassa olevaan digiloikkaan  
 • Kehitetään digitaalisia palveluita ja mm. digitaalisia oppimisympäristöjä (Huom! ESR-varoilla ei rahoiteta investointeja)  

Kohderyhmät: työssä olevat, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, opiskelijat, nuoret, maahanmuuttajat, osatyökykyiset ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt; työllisyys-, koulutus-, sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tarjoajat, toiminnassa mukana olevat työnantajat ja itsensä työllistäjät

Tuensaajat: kunnat; työllisyys-, koulutus-, sosiaali-, kuntoutus- ja kulttuuripalvelujen tarjoajat; tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kansalaisjärjestöt, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät järjestöt, säätiöt ja yritykset

Erityiset valintaperusteet


Erityistavoite 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen

Rahoitettavissa hankkeissa parannetaan osallistuvien mikro- ja pk-yritysten ja niiden henkilökunnan kyvykkyyttä sopeutua sekä hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia nopeita muutoksia. Hankkeiden tavoitteena on lisätä osaamista, jolla vastataan yllättävän muutoksen aiheuttamaan kriisiin. Hankkeet suunnataan epidemiasta johtuvien haittojen korjaamiseen alueiden näkökulmasta tehokkaimmalla tavalla, huomioiden kohderyhmien tarpeet.

Suuret yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset saattavat usein edellyttää toimenpiteitä myös yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseksi tai kokonaan uudenlaisen osaamisen hankkimiseksi. Rahoitettavissa hankkeissa kehitetään ja otetaan käyttöön keinoja vastata nopeasti yritysten työvoima- ja osaamistarpeisiin. Yritysten työntekijöille tarjotaan niiden tarvitsemaa koulutusta, ohjausta, neuvontaa ja valmennusta nopeista muutoksista selviytymiseksi ja oman ammattitaidon ja osaamisen parantamiseksi.

Epävarmat tilanteet ja suuret muutokset haastavat yrityksen johdon ja herättävät epävarmuutta henkilöstössä. Vastuullinen johtaminen ja työhyvinvointi nousevat keskiöön. Työntekijät ovat yrityksen tärkein menestystekijä myös kriiseissä.  

Erityistavoitteesta voidaan lisäksi rahoittaa hankkeita, jotka edistävät vihreää siirtymistä ja kestävää kehitystä parantamalla yritysten kykyä kehittää ja laittaa käytäntöön innovaatioita. Vihreää siirtymistä tukevilla ratkaisuilla, esimerkiksi biotalouden ja kiertotalouden osaamisen lisäämisellä, voivat yritykset löytää toiminnalleen uutta suuntaa. Ympäristön ja kestävän kehityksen huomioiminen aiempaa vahvemmin yrityksen toiminnassa voi tuoda merkittävää kilpailuetua, ja muutoksista on hyödyllistä tiedottaa niin asiakkaille kuin tarvittaessa myös laajemminkin.  

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:

 • tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista (pl. digitaidot) ja muutoskyvykkyyttä nopeasti muuttuvan toimintaympäristön hyödyntämiseksi
 • parannetaan yritysten johdon osaamista kriisitilanteiden vastuullisessa johtamisessa
 • tarjotaan keinoja niin johtajien kuin henkilöstön, yksinyrittäjien ja itsensä työllistäjien työhyvinvointiin uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa
 • tuetaan valmiuksia, joilla edistetään yritysten vihreää siirtymistä ja innovointia

Kohderyhmät: mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, ml. yrittäjät ja itsensä työllistäjät sekä irtisanomisuhanalaiset; kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat;  

Tuensaajat: yritykset, työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat, kunnat, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät järjestöt ja säätiöt

Erityiset valintaperusteet
 

Edellisten erityistavoitteiden lisäksi otetaan vastaan Kainuuseen kohdentuvia ESR-hakemuksia seuraaville toimintalinjoille ja erityistavoitteille:

TOIMINTALINJA 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
Et 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Et 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Et 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Et 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Et 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

TOIMINTALINJA 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
Et 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lisäksi otetaan vastaan Lappiin kohdistuvia ESR-hakemuksia seuraaville toimintalinjoille ja erityistavoitteille:

TOIMINTALINJA 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
Et 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Et 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

TOIMINTALINJA 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
Et 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Et 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen  koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

TOIMINTALINJA 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
Et 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Lisäksi otetaan vastaan Pohjois-Pohjanmaalle kohdistuvia ESR-hakemuksia seuraaville toimintalinjoille ja erityistavoitteille:

TOIMINTALINJA 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
Et 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Et 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (korjattu 31.8.2021)
Et 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

TOIMINTALINJA 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
Et 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 


Valintakriteerit:

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden sekä REACT-EU -lisärahoituksen erityisten valintaperusteiden perusteella. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeiden on saatava vähintään puolet erityisten valintaperusteiden maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja REACT-EU -ohjelmamuutoksesta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan tavoitteita ja niiden tulee vastata maakuntakohtaisten selviytymissuunnitelmien teemoihin. Lisätietoa alueiden selviytymissuunnitelmista löytyy http://www.rakennerahastot.fi.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate- tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.

Hankkeiden tukiprosentit ja hakemusten käsittely

Kehittämishankkeiden tuki eli EAKR- tai ESR- ja valtio-osuus voi olla pääsääntöisesti max. 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Ympäristöpainotteisiin EAKR-kehittämishankkeisiin voi sisältyä investointiosio, jonka osuus voi olla korkeintaan puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiosion tuki on enintään 70 %.  

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

 


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. EURA 2014:n hakijan palveluihin kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistusta ja Suomi.fi-valtuuksia käyttäen.

EURA 2014 -järjestelmän käyttöohjeessa on ohje Suomi.fi-tunnistautuminen EURA 2014 -järjestelmässä. Lisätietoja Suomi.fi -valtuuksien käyttöön siirtymisestä on rakennerahastot-sivulla kohdassa Hakijalle.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.

 


Toimitusosoite:

Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle vaan hakemus jätetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.

Lisäohjeet: Hakuohje

 


Lisätiedot:

ESR, Pohjois-Pohjanmaa:
Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228
Päivi Jaakola, puh. 0295 038 225

ESR, Lappi:
Liisa Irri, puh. 0295 037 052
Marika Lindroth, puh. 0295 037 082
Tanja Raappana, puh. 0295 037 065
Paula Alho, puh. 0295 037 284

ESR, Kainuu:
Annukka Koskelo, puh.  0295 023 691

Kaikki alueet:
Rahoituspäällikkö Riitta Ilola, puh. 0295 038 224


EAKR, Kainuu ja Lappi:
Paula Alho, puh. 0295 037 284

EAKR, Pohjois-Pohjanmaa:
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228

 


Linkit: