Pohjois-Suomen hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

REACT-EU-rahoitusta haettavana Keski-Pohjanmaan liitosta (EAKR) (haku päättyy 7.5.2021)

Alkaa: 15.3.2021
Päättyy: 7.5.2021

Sisältö:

Keski-Pohjanmaalla on haettavana 1,493 miljoonan euron edestä Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) REACT-EU-rahoitusvälineen kautta. Kyseisellä rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa ja luodaan samalla pohjaa talouden elpymiselle. Hankkeiden rahoitus on osa Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn viimeistään 7.5.2021.

Avoinna olevat toimintalinjat:

 • Toimintalinja 8 – erityistavoite 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. Jaettavissa oleva valtuus on 1,493 miljoonaa euroa.

Hankkeelle myönnettävä tuki on korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointihankkeiden tuki on korkeintaan 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Kaikkien hankkeiden tulee olla Keski-Pohjanmaan alueellisessa koronaselviytymissuunnitelmassa määriteltyjen painopisteiden mukaisia.

REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy sitä koskevan ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

 

KESKI-POHJANMAAN LIITON EAKR-HAUSSA OVAT AUKI SEURAAVAT HAKUTEEMAT:

1. TOIMINTALINJA 8 - REACT-EU - TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN ERITYISESTI DIGITALISAATION EDISTÄMISEN JA YHTEISKUNNAN HIILINEUTRAALISUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMISEN NÄKÖKULMASTA

Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:

 • vauhditetaan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta (ml. saavutettavat ja helppokäyttöiset palvelut ja digitaaliset laitteet)
 • edistetään teollista digitalisaatiota
 • edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa
 • kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi kehittämisen työkaluna sekä uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamisessa
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa
 • tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä
 • tuetaan terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja validointia myös kansainvälistä yhteistyötä vahvistamalla

 

 

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sähköisesti EURA2014 -järjestelmän kautta.

Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset Suomi.fi -tunnukset. EURA 2014 -järjestelmän hakijan palveluita käyttävien organisaatioiden on myönnettävä valtuudet Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Lisätietoa suomi.fi-valtuuksista löytyy sivulta https://www.suomi.fi/valtuudet. Hakijoita suositellaan hankkimaan valtuudet hyvissä ajoin ennen haun päättymistä.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 7.5.2021. Hakemukset otetaan käsittelyyn Keski-Pohjanmaan liitossa hakuajan päättymisen jälkeen. Mikäli toimijat jättävät hakemuksia avoinna olevien hakuaikojen ulkopuolella, otetaan ne käsittelyyn vasta seuraavan avattavan haun yhteydessä. Mikäli valtuutta ei ole enää jaettavaksi, hakuaikojen ulkopuolella jätetyt hakemukset hylätään.

 

Haussa käytettävät valintakriteerit

Hakemusten tulee olla Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman ja sen REACT-EU:ta koskevan ohjelmanmuutoksen mukaisia. Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteita.

Hakemusten tulee olla Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman, hakuteemojen ja erityistavoitteiden mukaisia tullakseen rahoitetuiksi. Hankkeiden tulee olla Keski-Pohjanmaan alueellisessa koronaselviytymissuunnitelmassa määriteltyjen painopisteiden mukaisia.

Keski-Pohjanmaan liitto ei voi myöntää tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Kehittämishankkeiden tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä.

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden pohjalta. REACT-EU-rahoituksen erityistavoitekohtaiset valintaperusteet löytyvät tämän ilmoituksen lopusta. Kustakin erityistavoitteen mukaisesta kohdasta on mahdollista saada 1-5 pistettä (1= valintaperuste toteutuu heikosti tai ei lainkaan, 5= valintaperuste toteutuu erinomaisesti).

Hankkeiden on saatava vähintään 33 % hanketta koskevan erityistavoitteen enimmäispistemäärästä tullakseen hyväksytyksi. Kaikki haun erityiset valintaperusteet arvioidaan samalla painotuksella.

Hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Miten erityinen valintaperuste on huomioitu hankehakemuksella, eli onko valintaperusteen toteuttamiseksi/tukemiseksi maakunnassa suunniteltu konkreettisia toimenpiteitä ja asetettu valintaperustetta tukevia tavoitteita.
 • Syntyykö hankkeen toiminnan seurauksena erityistavoitteen mukaisia ja erityistä valintaperustetta tukevia tulos- ja tuotosindikaattoreita.
 • Millaisia valintaperustetta tukevia, maakuntaa kehittäviä vaikutuksia hankkeella arvioidaan olevan maakunnassa.

 

Mikäli hankkeet saavat arvioinnissa saman pistemäärän, hankkeet priorisoidaan ensisijaisesti sen mukaan, kuinka hyvin niiden arvioidaan tukevan koronaselviytymissuunnitelman painopisteitä ja toissijaisesti hankkeessa syntyvien tuotos- ja tulosindikaattorien mukaan.

Linkki: Yleiset ja erityiset valintaperusteet 

 

Käytettävät kustannusmallit

EAKR-hankkeissa käytetään pääasiassa flat rate 24 % -kustannusmallia. Muita kustannusmalleja (flat rate 15 %, Lump sum, tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset) käytetään vain perustellusta syystä.

 

Lisätietoa hausta antavat

kehittämispäällikkö Teemu Räihä, p. 040 138 9058
kehittämissuunnittelija Teija Tuunila, p. 040 861 0063
ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688

(etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi)

 

Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta on löydettävissä sekä Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta, että rakennerahastot.fi -sivustolta.

www.keski-pohjanmaa.fi
www.rakennerahastot.fi

 

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Yritystukien myöntäjänä Keski-Pohjanmaalla toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (Aluehallinnon asiointipalvelu > Palvelut > Yritysrahoitus >Yrityksen kehittämisavustus). Suora sähköinen linkki asiointipalveluun https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

 

 

REACT-EU-hankkeiden rahoituskelpoisuutta arvioidaan seuraavien kriteerien (erityistavoitteen 12.2 erityisvalintaperusteiden) kautta.

 • Hanke edistää digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta.
 • Hanke tukee elinkaariajatteluun, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa.
 • Hanke tukee yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä kumppanuudessa.
 • Hanke kehittää julkisten hankintojen hyödyntämistä kehittämisen työkaluna.
 • Hanke tukee kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä.
 • Hanke edistää terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja validointia ml. kansainvälinen yhteistyö.
 • Hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa.
 • Hanke edistää pk-yritysten yhteistyötä ja verkottumista.
 • Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita.
 • Hanke on do no significant harm –periaatteen mukainen ja tukee Suomen hiilineutraalius 2035-tavoitteen toteumista.
 • Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa.
 • Hanke tukee yhdenvertaisuutta.
 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.
 • Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa.

Valintakriteerit:
Hakemusten toimitustapa:
Toimitusosoite:
Lisätiedot:
Linkit: