Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseksi ja levittämiseksi (S11089)

Kansainvälinen yhteistyö ja EU-jäsenvaltioiden rajat ylittävä tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen on ollut keskeistä niin ESR:n kuin Lissabonin strategioissa. Hanketta toteutettiin ajalla 16.1.2009–31.8.2015 ja sen tavoitteeksi asetettiin hyviä käytäntöjen vaihto jäsenmaiden välillä eurooppalaisen työllisyyspolitiikan ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Kv-projektin avulla haluttiin tukea etenkin valtakunnallisten kehittämisohjelmien osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön, ja sitä kautta tuoda tietoa uusista innovaatioista takaisin suomalaiseen työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan ja sitä kautta etsiä, levittää ja valtavirtaistaa hyviä käytäntöjä.

Tavoitteeksi asetettiin myös ESR:n hallinnointiin liittyvien käytänteiden parantaminen kun viranomaistasolla verkostoidutaan ja vaihdetaan tietoa ja kokemuksia. Kv-yhteistyössä hyvät käytännöt siirtyvät harvoin sellaisenaan vaan niistä on luotava suomalaiset sovellukset. Tavoitteena oli myös tukea toimintaa ja kehittää mekanismeja, joiden avulla osataan paremmin tunnistaa sekä vertikaalisia että horisontaalisia hyviä käytäntöjä.

Hankkeen tuloksena voidaan mainita mm. valtakunnallisten kehittämishankkeiden vierailut toisen jäsenmaan hanketoimintaan, ja vastuuorganisaation virkamiesten tai työntekijöiden osallistuminen matkaan toimintojen ja tiedon juurruttamisen näkökulmasta (nivelvaihe). Tällöin tehty työ ja osaaminen ei ole jäänyt vain hankkeen sisäiseksi ja hanketoimijoiden tiedon varaan, vaan kokemuksia on kyetty jalkauttamaan hankkeen vastuuorganisaatioon pysyvien ratkaisujen synnyttämiseksi (ja yhteistyöverkostojen avaamiseksi).

Toimintalinjassa 4 on järjestetty kaksi valtakunnallista kansainvälisen yhteistyön hyvien käytäntöjen etsimiseen ja levittämiseen tähtäävää hankehakukierrosta teemoina äkillinen rakennemuutos, demografiset muutokset ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Hakukierrosten perusteella valittujen hankkeiden perusteella tehdyn selvityksen mukaan kokonaisuutena hankkeet ovat kyenneet edistämään kansainvälistä yhteistoimintaa. Valtaosa hankkeista on levittänyt suomalaisia hyviä käytäntöjä muihin maihin. Noin puolet hankkeista on siirtänyt ulkomailta hyviä käytäntöjä Suomeen. Kaikki hankkeet ovat saaneet ulkomailta hyödyntämiskelpoista tietoa jatkokehittämiseen. Lähes kaikki hankkeet ovat levittäneet ulkomailla opittuja asioita Suomen sisällä. Noin 80 % hankkeista ilmoitti kehittäneensä uuden hyvän käytännön hankkeen aikana.

Tavoitteena oli myös ESR:n hallinnointiin liittyvien käytänteiden parantaminen, kun viranomaistasolla verkostoidutaan ja vaihdetaan tietoa ja kokemuksia. Kv-hankkeen/tukirakenteen tarjoamien resurssien ansiosta rakennerahastotehtävissä toimivat viranomaiset ovat harkinnan mukaan voineet osaltaan voineet vaihtaa kokemuksia eri käytänteistä verkostoissa. 

Hanke pääsi varsinaisesti käyntiin vasta vuoden 2009 aikana eli huomattavasti aiottua myöhemmin. Toiminta vilkastui pikkuhiljaa ja myös valtakunnallisten kehittämisohjelmien hankkeet alkoivat kiinnostua kansainvälisestä yhteistyöstä hiukan enemmän. Tätä olennaisemmaksi muodostui kuitenkin eri ESR-viranomaisten osallistuminen EU:n laajuisiin ESR-verkostoihin. Osa verkostoista toimi hyvinkin aktiivisesti ja sitä myötä substanssiviranomaiset saivat merkittävää kansainvälistä kokemusta ja tietoa, jota oli mahdollista hyödyntää kotimaassa. Suomalaiset ESR-toimijat osallistuivatkin lopulta vaihtelevalla aktiivisuudella EU-verkostojen toimintaan.  Oikeastaan olikin hyvin olennaista, että substanssiviranomaiset olivat lopulta se taho, joka aktivoitua toiminnassa, koska jatkossa kansainväliset yhteydet ja yhteistyö ovat pääosin heidän eikä hallintoviranomaisen harteilla. Hanke pääsikin lopulta varsin hyvin sisällöllisiin tavoitteisiin.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.