Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on yksi keskeisistä rakenne­rahastotoimintaa ohjaavista periaatteista. Tavoitteena on varmistaa, että toiminta tukee yhteisön kestävän kehityksen sosiaalisten, ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja että kokonaisvaikutukset ympäristöön, ilmastoon ja ihmisten hyvinvointiin ovat myönteisiä. Periaate edellyttää ympäristönäkökulman sisällyttämistä ohjelmatyöhön sen eri vaiheissa.

Ekologista kestävyyttä edistetään EAKR-toimenpiteillä mm. parantamalla pk-yritysten ympäristöosaamista ja -vastuullisuutta sekä energiatehokkuutta, investoimalla materiaalitutkimukseen ja -tekniikkaan, tuotantoteknologiaan, toimivaan logis­tiikkaan sekä sivuvirtoja ja jätteiden energiasisältöjä hyödyntävään toimintaan. Taloudelliseen kestävyyteen  vaikutetaan mm. kehittämällä uusia vihreän talouden liiketoimintamahdollisuuksia, joita tarjoavat esim. cleantech ja biotalous, sekä edistämällä pidempiä työuria. Sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen vaikutetaan mm. lisäämällä osallisuutta ja edistämällä syrjäytymisvaarassa olevien työ- ja toimintakykyjä, edistämällä moninaisuuden johtamista suomalaisilla työpaikoilla sekä vahvistamalla kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä paikallistasolla.

Kestävä kasvu on ymmärretty resurssitehokkaamman, vihreämmän ja kilpailukykyisemmän talouden edistämiseksi. Priorisoituja asiakokonaisuuksia ovat EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttaminen sekä siirtyminen kohti resurssitehokkaampaa taloutta. Keskeisenä toimenpiteenä on edistää energia- ja materiaalitehokkuutta sekä lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Merkillepantavaa on myös EAKR-toimenpiteille asetettu kansallisesti korotettu tavoite, että 25 % rahoituksesta tulee kohdistua vähähiilisyyttä edistäviin toimiin.