Lait ja asetukset

Rakennerahastotoimintaa säätelevät useat kansalliset sekä Euroopan Unionin lait ja asetukset. Tärkeimpiä hanketoimintaa ohjaavia säädöksiä ovat ns. rahoituslaki ja -asetus sekä tukikelpoisuusasetus.

Rahoittavan viranomaisen päätökset ja ohjeet perustuvat em. lakeihin ja asetuksiin. Lisäksi hallintoviranomaisena (HVO) toimiva työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) antaa ohjeita rahoittaville viranomaisille.

Kansallinen lainsäädäntö

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)

Ns. ALKE-lakia sovelletaan alueiden kehittämiseen sekä alueiden kehittämistä koskevien kansallisten ja Euroopan unionin rakennerahastoista rahoitettavien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun, hallinnointiin, arviointiin, seurantaan ja yhteensovittamiseen.

Lain nojalla on annettu myös valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014), jossa säädetään tarkemmin muun muassa rakennerahastohallintoon osallistuvien viranomaisten tehtävistä.

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)

Ns. rahoituslaissa säädetään muun muassa tuen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvät ehdot.

Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014). Asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä muun muassa rakennerahastotuen enimmäismääristä, hakemisesta, maksamisesta ja ehdoista.

  • Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014)

Lain nojalla on annettu myös valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014). Ns. tukikelpoisuusasetuksessa määritellään muun muassa hankkeissa käytettävät yksinkertaistetut kustannusmallit ja säädetään kustannusten tukikelpoisuudesta. Tukikelpoisuusasetus koskee kaikkia rakennerahastovaroilla rahoitettavia hankkeita.

  • Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014)

Keskeisimmät rakennerahastotoimintaa ohjaavat EU-säädökset

Kansallisen lainsäädännön lisäksi rakennerahastotoimintaa ohjaavat EU-säädökset. Näistä tärkeimmät ovat:

Yleisasetus (EU N:o 1303/2013) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:FI:PDF, joka sisältää rakennerahastoja koskevat yleiset säännökset. Muutokset on koottu viimeksi 15.11.2020 konsolidoituun versioon EUR-lex-tietokannassa. Kyseinen asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta (muutokset M1-M12, oikaisu C1 vasemmassa sarakkeessa ensimmäisellä sivulla).

Suomeksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1303-20201115&from=EN

Ruotsiksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1303-20201115&from=EN

EAKR-asetus (EU N:o 1301/2013), https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:FI:PDF joka sisältää Euroopan aluekehitysrahastoa koskevat erityissäännökset. Muutokset on koottu viimeksi 24.4.2020 konsolidoituun versioon EUR-lex-tietokannassa. Kyseinen asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta (muutokset M1-M3, oikaisu C1 vasemmassa sarakkeessa ensimmäisellä sivulla).

Suomeksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1301-20200424&from=EN

Ruotsiksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1301-20200424&from=EN

ESR-asetus (EU N:o 1304/2013) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:FI:PDF, joka sisältää Euroopan sosiaalirahastoa koskevat erityissäännökset. Muutokset on koottu viimeksi 2.8.2018 konsolidoituun versioon EUR-lex-tietokannassa. Kyseinen asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta (muutokset M1-M2, oikaisu C1 suomenkieliseen versioon vasemmassa sarakkeessa ensimmäisellä sivulla).

Suomeksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1304-20180802&from=EN

Ruotsiksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1304-20180802&from=EN