LAITURI-hanke (S11354)

Laituri-hanke (1.5.2010-31.12.2014) tuki ELY -keskuksia alueellisten ELO-ryhmien (elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä) toiminnan käynnistämisessä ja alueellisten elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelmien laatimisessa. Tämän kaltaiselle tuelle on jatkossakin suuri tarve. Laituri toteutti tukeaan mm. koulutuksen, konsultaatioiden ja vertaisfoorumien avulla:

  1. ELY -alueille ohjauksen palveluiden sisällöllinen kehittäminen / tuki: kehittämisohjelman toimijoiden ja strategisen tason linjausten yhteensovittaminen
  2.  ELY -keskusten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämis- ja toteutustyö: parempi tietoisuus toimijoista, yhteisen ymmärryksen, kielen ja käsitteiden löytyminen, uudenlainen ajattelutapa ohjaukseen (prosessinäkökulma), päällekkäisten palvelujen karsiminen, palvelujen monikanavaisuus
  3. Hallinnonrajat ylittävä yhteistyö: lisää TE- sekä opetushallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyötä sekä alueilla ELY-keskusten, TE-toimistojen ja Opin ovi -projektien sisällöllistä yhteistyötä aluestrategioiden tekemiseen ja toteuttamiseen

Kehittämisohjelman hallintoa uusittiin vuonna 2011. Ohjelmalle asetettiin uusi ohjausryhmä, Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä ja työjaosto. Uudistuksen myötä lakkautettiin vuonna 2006 asetettu koordinaatio- ja seurantaryhmä ja sen tukena toiminut kehittämisohjelmatiimi. Hallinnon uudistaminen on selkeyttänyt kehittämisohjelman organisointia ja tehostanut tulosten levittämistä ja juurruttamista normaaliin toimintaan.

Haasteena on löytää hankkeen jälkeen rahoitus erityisesti kiinteille toimipisteille. Päättäjät tarvitsevat tietoa ohjauksen ja neuvonnan hyödyistä ja vaikutuksista, joita on lyhyellä aikavälillä vaikea osoittaa. Hankkeet saivat keväällä 2011 hakea lisärahoitusta voidakseen kerätä enemmän kokemuksia kehittämistään menetelmistä. Seitsemän hanketta sai lisärahoitusta. Lisäksi muutamalle hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa.

Verkostojen johtaminen, koossapitäminen ja toiminnan organisoiminen vaatii myös resursseja hankkeen jälkeen. Verkostot on koettu hyviksi sekä tiedon saannin että asiantuntijuuden jakamisen kannalta. Siksi hankkeissa on mietitty toimintamalleja, joiden mukaan verkostojen toimintaa jatketaan ja johdetaan hankkeiden päättymisen jälkeen.  Ohjausosaamisen kehittäminen tulee myös jatkossa olemaan merkittävä haaste.

Kehittämisohjelmalla on oma nettisivu: www.opinovi.fi, johon on koottu mm. ohjelman julkaisut ja muita tiedottamiseen liittyviä tuotteita; viikkotiedotteet, elinikäisen ohjauksen verkkolehti ja opin ovi -kanava.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.