Maksatuksen hakeminen

Tuensaaja hakee rakennerahastotuen osuutta maksuun maksatushakemuksella, joka täytetään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä hankekohtaisia tunnuksia käyttäen. Hakemus ja kaikki liiteasiakirjat toimitetaan rahoittavalle viranomaiselle sähköisesti järjestelmän kautta. Maksatushakemuksen täyttäminen edellyttää KATSO-tunnistautumista.

Yritystukien ja Business Finlandin myöntämien tukien maksuun hakemisesta saat lisätietoa ELY-keskusten ja Business Finlandin omilta verkkosivuilta.

Maksatushakemus toimitetaan rahoittavalle viranomaiselle rahoituspäätöksessä tai aloituspalaverissa määritellyn aikataulun mukaisesti. Maksatushakemuksessa ilmoitetaan hankkeelle syntyneet kustannukset, tulot ja toteutuneet rahoitusosuudet. Maksatuskaudelta toimitetaan vastaavan kauden seurantaraportti.

Yhteishankkeen maksatushakemuksen laatii järjestelmään päätoteuttaja, jolle osatoteuttajat toimittavat tiedot kertyneistä kustannuksistaan ja rahoituksestaan sekä tarvittavat kirjanpitotiedot ja liitteet. Tuki maksetaan maksatushakemuksessa ilmoitetulle tilille.

EURA2014-järjestelmässä annetaan maksatushakemuksen tekemistä koskevia ohjeita, joihin tulee tutustua ennen hakemuksen täyttämistä. Ohjeista käy ilmi mm. se, mitä liitteitä maksatushakemuksessa tarvitaan.

Vinkki: Tutustu maksatusohjeisiin heti hankkeen käynnistyessä, jotta tiedät, mitä tietoja, asiakirjoja tai tositteita hankkeen aikana tulee kerätä ja liittää maksatushakemukseen.

Ennakko

Hankkeelle on mahdollista hakea myös ennakkoa, joka voi olla enintään 30 % hankkeelle rahoituspäätöksellä myönnettävästä tuesta. Ennakon hakemisesta on ilmoitettava jo hankehakemuksessa. Rahoittava viranomainen päättää, myönnetäänkö ennakko ja mikä on ennakon määrä. Jos rahoituspäätöksessä on myönnetty ennakko, sen maksamista on haettava erillisellä ennakkomaksatushakemuksella EURA 2014 -järjestelmässä.

Ennakkoa ei voida myöntää yritystukihankkeille, jotka rahoitetaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain nojalla (9/2014), eikä Tekesin rahoittamille hankkeille.