Millainen hanke voi saada rahoitusta?

Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitetta. Ohjelmassa kuvataan tavoitteita toimintalinjojen ja erityistavoitteiden avulla. Keskeisiä tavoitteita ovat innovoinnin ja uuden luomisen edistäminen, työpaikkojen ja yritysten kehittäminen sekä kasvun tukeminen, osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen sekä osallisuuden lisääntyminen.

Alueellisen hankkeen on lisäksi tuettava alueellisia painopisteitä. Valtakunnallisista ohjelmista rahoitettaville hankkeille on asetettu omat eri teemojen mukaiset tavoitteensa. ELY-keskukset myöntävät rakennerahastovaroista myös yritysten kehittämisavustuksia, joista löytyy lisätietoja  ELY-keskusten omilta verkkosivuilta. Myös Business Finland myöntää tukea rakennerahastovaroista. Business Finlandin rahoituksesta löytyy lisätietoja Business Finlandin verkkosivuilta.

Ennen hakemuksen laatimista on hyvä selvittää:

 • millaisia rajauksia hakuilmoituksessa asetetaan haettaville hankkeille
 • mitkä muut tahot osallistuvat hankkeen rahoittamiseen
 • mikä hakuilmoituksessa mainittu kustannusmalli soveltuu hankkeelle parhaiten
 • harjoittaako organisaatiosi hankkeessa sellaista taloudellista toimintaa, johon on sovellettava de minimis-sääntöä

Tutustu tarkoin ohjeita tuensaajille -kohtaan sekä EURA 2014-järjestelmän täyttöohjeisiin; niistä löydät tarkempaa tietoa edellä mainituista asioista.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Ohjelma-asiakirja määrittelee mahdolliset tuensaajat toimintalinjoittain. Rakennerahastotuen tarkoitus on hyödyttää mahdollisimman laajaa joukkoa. Hakijalla tulee olla hankkeen aiheeseen liittyvää osaamista sekä edellytyksiä toteuttaa hanketoimintaa ja jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Millainen on hyvä hanke?

Hyvä hanke tukee alueensa ja kohderyhmänsä hyvinvointia. Se voi tuottaa uusia innovaatioita, yrityksiä ja työpaikkoja. Se lisää osaamista ja työllistymisvalmiuksia. Hanke voi keskittyä syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työkyvyn parantamiseen. Hankkeessa pyritään löytämään uusia ratkaisuja ja toimintatapoja, kansainvälistymään sekä levittämään hyviä malleja. Hyvä hanke rakentuu yhteistyölle ja kumppanuudelle. Hankkeilta edellytetään tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, kestävän kehityksen tai vähähiilisyyden edistämistä.

Hyvällä hankehakemuksella on seuraavia ominaisuuksia:

 • Hankkeen tarpeelle on selkeät perustelut
 • Tavoite ja toimenpiteet ovat selkeät ja tarkasti määritellyt
 • Kohderyhmä on selkeästi määritelty ja rajattu
 • Hankkeen kannalta tarpeelliset kumppanit ovat sitoutuneet mukaan
 • Kustannusarvio suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on perusteltu ja kohtuullinen
 • Hankkeella on suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta sekä tulosten levittämisestä
 • Hankkeen toteuttaja on sopinut hankkeelle tulevasta muusta rahoituksesta ja sitoutunut omarahoitusosuuteensa
 • Hankkeelle on varattu riittävät ja osaavat henkilöstöresurssit