Miten hakemuksen käsittely etenee?

Hakuilmoitus ja hakeminen

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat hausta rakennerahastot.fi-sivustolla. Tämän lisäksi hakuilmoituksia voi olla lehdissä, muilla nettisivuilla, rahoittavan viranomaisen tiedotteissa yms. Hakuilmoituksessa määritellään avoinna olevan haun painopisteet sekä muut ehdot, jotka hakemuksen on täytettävä.

Hakijan on hyvä olla jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä rahoittavaan viranomaiseen laadukkaan ja ohjelma-asiakirjan mukaisen hakemuksen tekemiseksi. Hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi viranomaisen antama neuvonta on kuitenkin yleisluontoista.

Hakija jättää hakemuksen EURA 2014 -järjestelmässä hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä. Hakemus jätetään käsittelyyn Katso-tunnuksia käyttäen. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta. Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Allekirjoitettua hakemusta paperilla ei  toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.

Yritystukien ja Business Finlandin myöntämien tukien hakumenettelystä löydät tietoa ELY-keskusten ja Business Finlandin omilta verkkosivuilta.

Hakemuksen käsittely

Rahoittava viranomainen arvioi ja pisteyttää hakemuksen seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden sekä aluekohtaisten arviointiperusteiden ja hakukohtaisten painotusten perusteella. Hakemuksista voidaan pyytää tarkennuksia ja lisätietoja. Rahoittavan viranomaisen edustaja (valmistelija) neuvottelee hakijan kanssa tarkennuksista ja varmistaa, että hankesuunnitelma on sisällöltään soveltuva, horisontaaliset periaatteet huomioidaan toiminnassa asianmukaisesti, hankkeen kustannusarvio on kohtuullinen, muut rahoittajat ovat sitoutuneet omiin osuuksiinsa ja yhteistyösopimukset on laadittu. Hakemuksista voidaan pyytää lausuntoja muilta viranomaisilta ja/tai asiantuntijoilta.

ELY-keskukset, maakuntien liitot ja STM käsittelevät hakemukset omien käytäntöjensä mukaisesti. Valittavien hankkeiden määrä riippuu hakuun käytettävissä olevasta rahoituksesta ja haussa saapuneiden hakemusten laadusta. Alueiden kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelman toimeenpanon yhteensovittamista varten kussakin maakunnassa toimii maakunnan yhteistyöryhmä (MYR). Maakunnan yhteistyöryhmällä on sihteeristö (MYRS), jonka tehtävänä on hoitaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä. Sekä myönteiset että kielteiset alueelliset hanke-esitykset viedään sihteeristön käsittelyyn, joka antaa lausuntonsa niistä. Merkittävimmät hankkeet viedään lisäksi maakuntien yhteistyöryhmän käsittelyyn. 

Arviointiprosessissa ja aikatauluissa voi olla alueellisia eroja. Valtakunnallisista teemoista rahoitettavilla hankkeilla on omat käsittelyprosessinsa. Hakijan kannattaa tutustua oman alueensa rahoittavan viranomaisen antamiin tietoihin.

Hakemuksen hyväksyminen tai hylkääminen

Kun hakemus on käynyt läpi kaikki edellä kuvatut vaiheet, rahoittavan yksikön päällikkö hyväksyy rahoituspäätöksen valmistelijan esityksestä. Hankesuunnitelma on osa päätöstä, kuten päätöksen muutkin liitteet. Rahoittava viranomainen voi myös hylätä hankehakemuksen ja tehdä sille kielteisen päätöksen.

Hankkeen käynnistyttyä rahoittava viranomainen kutsuu tuensaajan aloituspalaveriin, jossa käydään läpi rahoituksen ehdot. Rahoittava viranomainen neuvoo ja ohjaa hankkeen toimenpanon käynnistymisessä ja toteuttamisessa koko hankkeen elinkaaren ajan. Jos hankkeen toteuttamisen aikana herää kysyttävää tai jokin asia on jäänyt epäselväksi, kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä rahoittavaan viranomaiseen.