Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisohjelma (OKATNO)

Työllisyysasteen nostaminen, työurien pidentäminen ja tuottavuuden parantaminen olivat edellisen hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita, mutta niiden saavuttaminen aiempaa haastavampaa työvoiman ikärakenteen ja kohtaanto-ongelmien takia. Tarvittiin vahvaa panostusta koko työikäisen aikuisväestön osaamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen. Tässä onnistuminen edellytti toimivaa aikuiskoulutusjärjestelmää, jonka uudistamisessa kysyntä- ja asiakaslähtöisyys sekä vahvempi työelämäyhteistyö olivat avainasemassa.

Työikäisen väestön tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO-palvelut) kehittäminen tukee aikuisen edellytyksiä ylläpitää, kehittää ja uusintaa ammattitaitoa. Aikuiskoulutusta järjestävien oppilaitosten ja korkeakoulujen tarjontaa ja toimintatapoja tuli uudistaa niin, että koulutuksen järjestäjät sekä työhallinnon asiantuntijat pystyisivät nykyistä paremmin ennakoimaan työelämän osaamistarpeita ja tunnistamaan sekä yhteen sovittamaan työpaikkojen tulevaisuuden osaamistarpeita ja aikuisten osaamisen kehittämispalveluja. Urasuunnittelua sekä siihen liittyvää lisä- ja täydennyskoulutusta tai mittavampaa uudelleenkoulutusta tukevia neuvontapalveluita oli tarpeen kehittää monikanavaisesti verkkoneuvontana, puhelinneuvontana sekä ryhmä- ja henkilökohtaisena neuvontana ja ohjauksena.

Ohjelman (1.1.2008–31.12.2013) keskeisimpiä tuloksia ovat olleet alueelliset verkostot. Verkostoitumisen myötä TNO-palveluiden parissa työskentelevät ovat oppineet tuntemaan toisensa ja eri organisaatioiden tarjoamat palvelut ja sekä henkilö- että työyhteisöasiakkaille kyetään tarjoamaan sujuvammin heidän tarvitsemiaan ja heitä kiinnostavia palveluita. Palveluntuottajien näkökulmasta tämän arvioidaan säästävän pidemmällä aikajänteellä niin ajankäytöllisiä kuin taloudellisia resursseja.  TE-hallinnon psykologien henkilötyövuosien vähenemistä on voitu kompensoida verkostoyhteistyön avulla.

Keskeinen tulos on TNO-palveluiden parissa työskentelevien henkilöiden osaamisen kehittyminen. Kehittämisohjelmaan kuuluu sekä valtakunnallisia että alueellisia projekteja, jotka ovat tuottaneet useita koulutustilaisuuksia ja -kokonaisuuksia. Jo pelkästään valtakunnallisten koulutusprojektien järjestämiin koulutuksiin on osallistunut tähän mennessä yli 2 000 henkilöä eri aloilta. On oletettavaa, että osaamisen kehittyminen näkyy TNO-palveluiden parantuneena laatuna asiakkaiden suuntaan.

Kehittämisohjelmassa on panostettu voimakkaasti asiakkaille tarjottavien konkreettisten palveluiden kehittämiseen. Monessa projektissa on kehitetty tai ylläpidetty palvelupisteitä, jonne asiakas voi tulla joko ajanvarauksella tai ilman. Osassa palvelupisteitä tarjotaan myös puhelin- ja sähköpostineuvontaa. Kokemukset palvelupisteistä ovat rohkaisevia, ja ne ovat yksi keino kysyntälähtöisten TNO-palveluiden tuottamiseen. Osa näistä palvelupisteistä jatkaa toimintaansa myös projektien päättymisen jälkeen alueellisten toimijoiden tekemien kirjallisten sopimusten turvin.

Muutamissa kehittämisohjelmaan kuuluvissa projekteissa on tuotettu alueellisia TNO-palveluiden strategioita. Lisäksi muutamia strategioita on valmisteilla. Itse strategiatyö ja -prosessit ovat vahvistaneet eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tehneet tunnetuksi eri toimijoiden palveluita. Alueelliset strategiat tuovat selkeyttä ja yhdenmukaisuutta palveluiden kehittämiseen. Nyt kerätyn arviointiaineiston perusteella näyttää siltä, ettei Opin Ovi -hankkeiden toiminnassa ja tuloksissa ole suuria alueellisia eroja Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen välillä. Näiden alueiden sisältä löytyy paikallisia eroja hankkeiden ja TNO-toiminnan laajuudessa. Verkostoituminen ja verkostojen vahvistuminen nousee kaikilla alueilla keskeiseksi tulokseksi. Eniten ongelmia hankkeilla on ollut yritys- ja työelämäyhteistyön toteuttamisessa.

Aikuisohjauksen koordinaatio- ja LAITURI-hankkeiden tärkeimpiä tehtäviä on kehittämisohjelmassa syntyneiden tulosten ja hyvien käytäntöjen kerääminen, levittäminen, tiedottaminen sekä kokemusten vaihdon edistäminen.