Seudullisten yrityspalveluiden tuki (S10374)

Hankkeen (13.10.2008-31.12.2014) käynnistyessä vuonna 2008 haettiin ratkaisua yrityspalvelujen kansallisten toimintakonseptien ja seudullisen elinkeinotoiminnan kehittämistarpeiden yhteensovittamiseksi. Kansallisten yhteisten toimintakonseptien tavoitteena oli parantaa edellytyksiä tehdä palveluja tunnetuksi ja markkinoida niitä. Hankkeen toiminnan aikana oli seudullisten yrityspalvelujen, kuntien omistamien kehittämisyhtiöiden, Yritys-Suomi palvelujärjestelmän, ELY-keskusten ja TE-toimistojen roolien täsmennys.

Kohderyhmänä olivat seudullisten yrityspalvelujen piirissä toimivat yhteisöt ja niiden henkilöstö, seudulliset kehittämisyhteisöt, ELY-keskukset (ent. TE-keskukset), TE-toimistot (ent. työvoimatoimistot), Finnvera, Uusyrityskeskukset, ProAgria Keskukset, teknologiakeskukset, verotoimistot, yrityshautomot; sekä muut yrityspalveluorganisaatiot ja kehittämishankkeet

Hankkeessa on toteutettu Sekesin SeutuYp-tukihankkeena nettisivusto, jonne on koottu hankkeen aikana syntynyt keskeinen materiaali. Sivuilta löytyy myös kaikki hankkeen aikaiset uutiskirjeet. 

Hankkeen toiminta on ollut aktiivista ja tuloksellista. Hankkeen keskeinen tavoite oli uudistaa tai laatia uudet seudulliset yrityspalvelusopimukset maan kattavasti.  Hankkeen aikana solmittiin 69 seutusopimusta 15 ELY-keskuksen alueella (voimassa 68 seudulla 31.12.2014). Sopimuksellinen työ antaa seudulle myös mahdollisuuden käyttää Yritys-Suomi -brändiä sekä mahdollistaa myös seudullisten yrityspalvelujen näkyvyyden Yritys-Suomi -portaalissa.  Sopimuksien liitteeksi laaditiin toimintasuunnitelmamalli, jota hyödynnettiin roolien ja vastuiden selkeyttämiseksi seudulla. Toimintasuunnitelmamallia myös kehitettiin hankkeen aikana sekä seuduilla tapahtuvan kehittämistyön että konsulttityön seurauksena.

Hankkeessa toteutettiin myös konsultointityö, joka keskittyi yhteisen seurannan ja mittariston kehittämiseen. Työn tuloksena syntyi työkalu, joka hyödyntää verkoston toimijoilla jo käytössä olevia järjestelmiä. Laadittua mallia on sovellettavissa eri kehitysvaiheissa olevilla seuduilla. Työn lopputulos otettiin useilla seuduilla ja alueilla käyttöön heti työn valmistumisen jälkeen.

Hankkeen aikana saatiin kaikilla 15 ELY-keskusalueilla olevien seutujen toimijoiden kesken laadittua uudistetut tai uudet seudulliset yrityspalvelusopimukset, kaikkiaan 68 seudulla. Sopimuksissa myös määritettiin kullekin sopimukselle koordinaatiosta vastaava organisaatio ja yhteyshenkilö. Lisäksi kussakin ELY-keskuksessa on nimetty SeutuYp-yhdyshenkilö, joka seuraa ja vastaa oman alueensa seutujen asioiden seurannasta.

Konkreettiset tulokset ja vaikutukset:

  • 68 seudun solmitut seudulliset yrityspalvelusopimukset kaikilla ELY-keskusalueilla (tällä hetkellä 66 seutua).
  • Kaikilla sopimusseuduilla oikeus käyttää Yritys-Suomi -tunnusta toiminnassaan.
  • Yhteinen toimintapa, mutta seutujen erityispiirteitä kuunnellen.
  • Vahva intergoituminen Yritys-Suomi -palvelujärjestelmään.
  • SADe -rahoituksella tehty Yrityssuomi.fi -seudulliset sivustot, mutta projekti ollut vahvasti työtä ohjaamassa ja kehittämässä.

Yhteistyötä tehty myös Yritys-Suomi ESR-rahoituksella toteutetun yritysneuvojakoulutuksen osalta sekä Yritys-Suomi -viestinnän kehittämisen ja toteuttamisen osa-alueilla.

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.