Sukupuolten tasa-arvo

Rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja poistaa sukupuolesta johtuvaa syrjintää. Tasa-arvoa edistetään sekä valtavirtaistamistoimilla että kohdennetuilla erityistoimilla.

Valtavirtaistaminen tarkoittaa sukupuolinäkökulman huomioon ottamista rakennerahastotoiminnan kaikissa vaiheissa. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon sisällyttämällä se kehittämisteemojen ja toimenpiteiden valmisteluun, toteutukseen, seurantaan, raportointiin ja arviointiin. Sukupuolinäkökulma sisällytetään hankkeiden hakumenettelyyn ja valintaperusteisiin.

Tasa-arvoa edistetään myös kohdennetuilla erityistoimilla. Se tarkoittaa, että ohjelmasta rahoitetaan erityisiä tasa-arvohankkeita. Ohjelmaan sisältyy vain tasa-arvohankkeille tarkoitettu investointiprioriteetti, jonka tavoitteena on lieventää työ- ja koulutusurien sukupuolittuneisuutta. Erityistoimia voidaan myös rahoittaa muista investointiprioriteeteista, esim. naisten perustamien yritysten tukemiseksi, naisten innovaatiolähtöisten liike-ideoiden kehittelemiseksi, nuorten miesten koulutukseen osallistumisen lisäämiseksi ja syrjäytymiskehityksen katkaisemiseksi. Kaikkea ohjelmaan sisältyvää toimintaa voidaan lähteä kehittämään sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Jokaisessa rahoitettavassa hankkeessa on selvitettävä, onko sukupuolinäkökulmalla merkitystä kyseisessä hankkeessa. Toimintaympäristön ja ratkaistavan ongelman analysointi sukupuolinäkökulmasta on arvioinnin lähtökohta. Hankkeen lähtötilanteen arvioinnissa tulee hyödyntää laadullista, jo julkaistua tietoa sukupuolen merkityksestä hankkeen toiminnan kohteena olevassa asiassa. Hankkeen voi todeta sukupuolineutraaliksi vain, kun sukupuolinäkökulman merkitystä on tietoon pohjautuen arvioitu. ESR-rahoitteisissa hankkeissa sukupuolinäkökulmalla on enemmän esillä, koska ESR-toimenpiteet kohdistuvat pääsääntöisesti ihmisiin. Sukupuolinäkökulman tarkastelu myös parantaa hankkeen laatua ja vaikuttavuutta.