Användningen av EURA 2014-systemets tjänster för sökande förändras vid årsskiftet 2019–2020

Katso-tjänsten upphör – ersätts av Suomi.fi-tjänsten

Ända från tjänsten början har sökande loggat in på EURA 2014 genom Befolkningsregistercentralens (VRK) Katso-identifieringstjänst. Den upphör dock stegvis 2019–2020. och ersätts av VRK:s (fr.o.m. 1.1.2020 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) Suomi.fi-identifiering och Suomi.fi-fullmakter.

Suomi.fi-identifiering

Användning av e-tjänsten EURA 2014 kräver stark autentisering. Från och med 2.1.2020 sker inloggning på EURA 2014 genom Suomi.fi-identifiering, som är en gemensam tjänst för identifiering i den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten används i statliga och kommunala e-tjänster där användaren måste identifieras på ett tillförlitligt sätt.

Suomi.fi-identifiering erbjuder följande metoder för stark autentisering, som krävs vid inloggning på EURA 2014 fr.o.m. 2.1.2020 (tjänsten kan inte längre användas med de gamla Katso-koderna 2020):

  • personliga bankkoder
  • mobilcertifikat
  • certifikatkort

Information om identifiering med bankkoder ges på bankernas webbplatser och i fråga om mobilcertifikat av teleoperatörerna samt på https://mobiilivarmenne.fi/.

Certifikatkortet kan vara ett identitetskort med medborgarcertifikat eller ett organisationskort med organisationscertifikat. Identitetskort utfärdas av polisen och organisationskort av Befolkningsregistercentralen. Information om organisationskortet finns på VRK:s webbplats: certifikat och kort för organisationer. Mer information om identitetskort med medborgarcertifikat finns på polisens webbplats https://www.poliisi.fi/identitetskort/anvand_om_identitetskort.

Suomi.fi-fullmakter

Användning av EURA 2014-tjänsten kräver också att en person med firmateckningsrätt för den projektsökande/-genomförande organisationen ger användaren fullmakt för användning av EURA 2014. Detta sker i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Fullmakterna tas i bruk stegvis i Suomi.fi beroende på om organisationen finns i handelsregistret eller inte eftersom firmateckningsrätten kontrolleras där.

Firmatecknare (t.ex. vd) för organisationer i handelsregistret (t.ex. företag) måste ge fullmakt för EURA 2014 under slutet av 2019 för att tjänsten ska kunna användas från och med början av 2020.

Organisationer som inte finns i handelsregistret (t.ex. offentliga) fortsätter tills vidare att ge användarbehörigheter (Katso-roller) i Katso-tjänsten på https://yritys.tunnistus.fi/. För dessa kommer VRK och Vero senare under 2020 (närmare tidpunkt okänd 11/2019) att implementera en tjänstemannabiträdd registrering för firmatecknare. Därefter ska även dessa organisationer aktivera fullmakterna i Suomi.fi-fullmakter.

Tjänsten Suomi.fi-fullmakter har tre typer av fullmakter som organisationens firmatecknare kan ge organisationens EURA 2014-användare:

Förberedning av strukturfondsprojektets handlingar: Fullmakten ger behörighet att fylla i alla formulär men de kan inte lämnas in för myndighetshandläggning. Motsvarar den tidigare Katso-användarrollen EURA 2014-ärendehantering/beredare.

Beredning av strukturfondsprojektets handlingar och inlämning för handläggning: Fullmakten ger behörighet att fylla i alla formulär och lämna in dem för myndighetshandläggning (motsvarar en signatur). Motsvarar den tidigare Katso-användarrollen EURA 2014-ärendehantering/firmatecknare.

Förbereda handlingar för strukturfondsprojektets, lämna in handlingar för handläggning och administrera uppgifter: Fullmakten ger behörighet att ange projektspecifika lösenordskrav i EURA 2014-systemet för den egna organisationens användare samt administrera dessa lösenord. Fullmakten behövs endast om organisationen har flera ansökningar/projekt och man vill begränsa insynen i dessa uppgifter inom organisationen.

En person med firmateckningsrätt (t.ex. vd) kan ge denna fullmakt till någon annan i organisationen, om firmatecknaren inte själv kan eller vill administrera lösenordsfunktionen i EURA 2014-systemet. I Katso-tjänsten kunde detta göras i administratörsrollen.

En person med firmateckningsrätt för en organisation som upptagits i handelsregistret kan fr.o.m. 27.11.2019 ge ovannämnda fullmakter till organisationens EURA 2014-användare via tjänsten Suomi.fi-fullmakter på https://www.suomi.fi/fullmakter/.

Användare som har fått fullmakt via Suomi.fi-tjänsten ska fr.o.m. 2.1.2020 identifiera sig i EURA 2014-systemet med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Förändringen av identifieringen och fullmaktsgivningen påverkar inte EURA 2014 utan systemet fungerar som tidigare.

Suomi.fi erbjuder följande identifieringsmetoder för inloggning på EURA 2014 fr.o.m. 2.1.2020:

Mer information om förändringen av identifieringen och fullmaktsgivningen för e-tjänsten EURA 2014 ges av den finansierande myndigheten och på suomi.fi:

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-identifikation

https://www.suomi.fi/fullmakter

Denna anvisning https://www.rakennerahastot.fi/ohje-eura-2014-jarjestelman-kayttajille  ger råd om hur man kontrollerar registreringen av organisationen i handelsregistret. Tidpunkten då en organisation ska ge nya behörigheter till anställda som använder EURA 2014-tjänsten varierar alltså beroende på om organisationen finns i handelsregistret eller inte.