Användning av systemet EURA 2014 med hjälp av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter

Katso-tjänsten upphör – ersätts av Suomi.fi-tjänsten

Tidigare har man kunnat logga in i tjänsterna för sökande i EURA 2014 via Befolkningsregistercentralens (BRC) Katso-identifieringstjänst. Katso-tjänsten läggs dock ned stegvis åren 2019–2021. Den har ersatts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter, som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare BRC). Båda dessa Suomi.fi-tjänster används nu när man loggar in i EURA 2014. Det är inte längre möjligt att använda EURA 2014 med hjälp av Katso-koder och Katso-roller.

Suomi.fi-identifikation

Användningen av e-tjänsten EURA 2014 förutsätter stark autentisering. Man loggar in i EURA 2014 med hjälp av Suomi.fi-identifikation. Det är en gemensam identifieringstjänst för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Tjänsten används i statens och kommunernas e-tjänster där användarna måste identifieras på ett tillförlitligt sätt.

Metoder för stark autentisering som Suomi.fi-identifikation erbjuder och som man kan logga in i tjänsten EURA 2014 med:

  • Personliga bankkoder
  • Mobilcertifikat
  • Certifikatkort.

Information om identifieringsmetoderna finns för nätbankskodernas del på bankernas webbplatser och för mobilcertifikatets del på telefonoperatörernas webbplatser samt på adressen https://mobiilivarmenne.fi/sve/.

Certifikatkortet kan vara ett identitetskort som innehåller ett medborgarcertifikat eller ett aktiv-/organisationskort som innehåller ett organisationscertifikat. Identitetskort utfärdas av polisen, aktiv-/organisationskort av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Information om aktiv-/organisationskortet finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats under rubriken "Certifikat och kort för organisationer". Mer information om identitetskort som innehåller medborgarcertifikat finns på polisens webbplats under "Ansök om identitetskort".

Suomi.fi-fullmakter

Användningen av e-tjänsten EURA 2014 förutsätter också att personer med firmateckningsrätt (eller den som fått fullmaktsrätt) i projektsökandens/-genomförarens organisation ger honom eller henne fullmakt i Suomi.fi-fullmakter att använda tjänsten EURA 2014.

Personer som har firmateckningsrätt i basregistren (bl.a. handelsregistret) kan i sin egen organisation på egen hand i tjänsten Suomi.fi-fullmakter bevilja de projektsökande/-genomförare som använder tjänsten de fullmakter som EURA 2014 förutsätter.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst Fullmakter: https://www.suomi.fi/fullmakter

Organisationer som inte har en någon person med firmateckningsrätt i basregistren (t.ex. offentliga organisationer, såsom kommuner och läroanstalter) behöver Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande, med vilken man först ansöker om rätt för en av organisationens anställda att bevilja de fullmakter som EURA 2014 förutsätter. Därefter kan en person som fått fullmaktsrätt bevilja de fullmakter som EURA 2014-användarna behöver.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande: https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan

Tjänsten Suomi.fi-fullmakter har tre fullmakter som den som har firmateckningsrätt i organisationen (eller den som fått fullmaktsrätt) kan bevilja sin organisations EURA 2014-användare:

Förberedning av strukturfondsprojektets handlingar

Med denna fullmakt kan man fylla i alla blanketter, men inte lämna dem till myndighetsbehandling. Motsvarar användarrollen EURA 2014-ärendehantering/beredare i Katso-tjänsten.

Beredning av strukturfondsprojektets handlingar och inlämning för handläggning

Med denna fullmakt kan du fylla i och lämna in alla blanketter för myndighetsbehandling (motsvarar underskrift). Motsvarar användarrollen EURA 2014-ärendehantering/firmatecknare i Katso-tjänsten.

Förbereda handlingar för strukturfondsprojekt, lämna in handlingar för handläggning och administrera uppgifter

Med denna fullmakt kan man i EURA 2014-systemet ställa krav på ansökningsspecifika lösenord för användarna i den egna organisationen samt uppdatera de ansökningsspecifika lösenorden. En fullmakt behövs endast om organisationen har flera ansökningar/projekt och man vill begränsa visningen av dessa uppgifter inom den egna organisationen.

En person med firmateckningsrätt (t.ex. verkställande direktören) kan ge fullmakten till en annan person i organisationen om hen inte själv kan eller vill administrera lösenordsfunktionerna i EURA 2014. I Katso-tjänsten kunde denna åtgärd utföras i administratörsrollen.

Organisationens firmatecknare (eller personer som fått fullmaktsrätt) kan alltså bevilja ovan nämnda fullmakter för anställda som använder systemet EURA 2014 i tjänsten Suomi.fi-fullmakter på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter/. En person med firmateckningsrätt behöver inte själv en separat fullmakt för att kunna hantera ärenden i EURA 2014. Däremot behöver en person som fått fullmaktsrätt via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande en fullmakt, dvs. personen måste också bevilja sig själv fullmakt om hen vill använda tjänsten EURA 2014.

När användaren har fått fullmakt i Suomi.fi-tjänsten sker identifieringen och inloggningen i systemet EURA antingen med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Identifieringsmetoder i Suomi.fi vid inloggning i EURA 2014:

Mer information om ändringar i identifieringen och befullmäktigandet för e-tjänsten EURA 2014 fås av den finansierande myndigheten, på webbplatsen Suomi.fi samt på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas egen webbplats:

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-identifikation

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter

https://dvv.fi/sv/fran-katso-till-suomi.fi-fullmakter

https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan

Här finns en anvisning för hur man kontrollerar om en organisation finns i handelsregistret: https://www.rakennerahastot.fi/sv/ohje-eura-2014-jarjestelman-kayttajille. Om organisationen inte finns i handelsregistret måste organisationen först via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande ansöka om fullmaktsrätt för en anställd. Den som har fått fullmaktsrätt kan därefter bevilja andra arbetstagare de fullmakter som EURA 2014 förutsätter.