Stödstruktur för initial vägledning till immigranter och kompetensutveckling / ALPO – Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehittäminen -tukirakenne (S10424)

Under strukturfondsperioden 2007–2013 fungerade ALPO (26.5.2008–31.12.2014) som en riksomfattande stödstruktur för utveckling av den initiala vägledningen och rådgivningen till immigranter. Projektåtgärderna fortsatte till slutet av 2014. Totalt understöddes cirka 40 lokala utvecklingsprojekt för initial information, vägledning och rådgivning till immigranter samt inledande kartläggning.

ALPO har på ett mycket viktigt sätt understött utvecklingen av integrationstjänsternas struktur.

När invandringen till Finland ökade och diversifierades på 2000-talet uppstod ett stort behov av att effektivisera framförallt de initiala integrationsåtgärderna. Med hjälp av ALPO skapades ett riksomfattande nätverk för lokala ESF-projekt som utförde initiala integrationstjänster. Projektens utvecklingsarbete understöddes med bl.a. utbildningar, utvärderingar och stöd för bl.a. produktifiering.

Stödstrukturen gav mycket värdefull information om utvecklingsbehoven inom integrationsprocessen inför beredningen av bl.a. integrationslagen (1386/2010), framförallt kap. 2, som beskriver serviceprocessen under integrationstiden.

Redan under strukturfondsperioden förmedlade ALPO-strukturen information om modeller som kan spridas riksomfattande (framförallt Koulutusportti, anmälningssystemet för integrationsutbildning som nu används på många TE-byråer) och skapade ett system för uppföljning av kundbesök på informations- och rådgivningsställen.

God praxis för verkställandet av integrationslagen utformades i stödstrukturens verkstäder och utbildningar, vilket kunde utnyttjas när kunskapscentret för integration startade 2014. ESF/ALPO-strukturen har överlag varit ett viktigt stöd för riksomfattande utveckling av integrationsåtgärderna samt modellering och harmonisering av tillvägagångssätten och därmed främjat lika möjligheter för invandrare att få kvalitativa och fungerande integrationstjänster i rätt tid. Ytterligare information om projektet ges i informationstjänsten för programperioden 2007–2013.