Utvärdering av strukturfondsprogrammet

En utvärdering av strukturfondsprogrammet "Hållbar tillväxt och jobb" pågår. Med hjälp av utvärderingen söker man bevis på effekterna av de projekt som fått stöd från EU. Objekt som ingår i utvärderingen är bl.a. EU-stödda projekt för främjande av små och medelstora företags tillväxt och internationalisering, utveckling av mångsidigare näringsstruktur inom affärsverksamhet samt främjande av sysselsättning. Strävan efter små koldioxidutsläpp är ett genomgripande tema i strukturfondsprogrammet och därför också i utvärderingen.

I fråga om humankapital är ett utvärderingsobjekt deltagande i utbildning och sysselsättning bland unga samt anställbarhet och förebyggande av marginalisering. I utvärderingen ingår också produktiviteten och arbetshälsan i små och medelstora företag samt utbildningens relevans inom tillväxt- och strukturomvandlingsbranscher. Dessutom utvärderas eventuella flaskhalsar inom förvaltningen, effektiviteten och kundperspektivet i genomförandet samt minskning av den administrativa bördan.

Utvärderingen utförs av MDI Public Oy och deras samarbetspartner. Resultatet av utvärderingen kommer att beskrivas i tre interimsrapporter och en slutrapport. Utvärderaren producerar en utvärdering av effektiviteten i genomförandet, en effektivitetsrevision på allmän nivå samt en egentlig konsekvens- och effektanalys, som är den viktigaste fasen i utvärderingen. Slutrapporten levereras av utvärderaren senast i juni 2019.