ERKKERI (S10945)

ERKKERI är ett projekt för vägledningsutbildning som yrkeslärarhögskolan vid Jyväskylä yrkeshögskola (JAMK) genomförde 1.9.2008-28.2.2013 med Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias (f.d. Työvoimaopisto) TE-ERKKERI-projekt som samarbetspartner i planeringen och genomförandet av utbildningen.

ERKKERI och TE-ERKKERI utgjorde en helhet med delvis likadana utbildningar och konsultationer i vägledning. Kunskapen om arbets- och näringsförvaltningen fanns hos Salmia och den övriga kunskapen om utbildning i vuxenvägledning hos Jyväskylä och Tavastlands yrkeshögskolor och Jyväskylä universitet. Utbildningarna och konsultationerna genomfördes delvis i ett samarbete mellan ERKKERI och TE-ERKKERI.

Projektets målgrupp var personer som arbetar med vägledning och rådgivning för vuxna. Som målgrupp beaktades också de svenskspråkiga aktörerna inom vägledning för vuxna. Projektets mål var att i samarbete med TE-ERKKERI öka väglednings- och rådgivningspersonalens kompetens och sakkunskap i vägledning samt förutsättningar för multiprofessionellt nätverksarbete inom vägledning.

Under projektåren 2009–2012 anordnade ERKKERI och TE-ERKKERI totalt 45 olika ERKKERI-utbildningar, varav ERKKERI ordnade 29. Utbildningarna planerades tillsammans med projektparterna och som bakgrundsmaterial användes CEDEFOP:s kompetenskrav för vuxenhandledare. Dessutom ordnandes konsultationer på olika sätt och i olika sammansättningar. Konsultationerna inriktades enligt kundernas önskemål och behov. Under 2009–2012 deltog totalt 584 personer i ERKKERI-projektets utbildningar och nästan 100 personer i konsultationer som varade minst en dag. Totalt deltog över 1 000 personer i de båda ERKKERI-projektens åtgärder. Personantalet inkluderar deltagare både i utbildningar som ger studiepoäng och i korta konsultationer. Projektets kvantitativa mål överträffades.

Ökningen av deltagarnas kompetens och sakkunskap bedömdes genom regelbundna responsenkäter och betydelsen av den längre utbildningen på 30 poäng analyserades genom en effektivitetsenkät. Responsenkäternas resultat var positiva och effektivitetsenkätens kvalitativa resultat utmärkta. Under projektet genomfördes fem studiehandledarutbildningar (60 poäng) med totalt 71 deltagare. Utbildningar (30 och 5 poäng) och konsultationer i väglednings- och rådgivningsarbete med vuxna planerades. Dessutom genomfördes studiehandledarutbildningar (60 poäng).

Projektens goda praxis består av utbildningsorganisationernas tväradministrativa samarbete och multiprofessionella utbildningsgrupper. Projektet hade ett tätt samarbete med andra riksomfattande projekt i utvecklingsprogrammet och regionala Läroportprojekt samt producerade utvärderingsdata. Genomförandet av ERKKERI-utbildningar i samarbete med regionala Läroportprojekt bidrog till de lokala projektens framgång. Med hjälp av ERKKERI-utbildningarna kunde kompetensen hos medarbetarna i Läroportprojekten stärkas.