Uppgifter som berör personer som deltar i ESF-projekt

Enligt EU-lagstiftningen bör man samla in personuppgifter över deltagare i ESF-projekt. Med deltagare avses sådana personer som direkt drar nytta av åtgärder som vidtas inom projektet, och för vilka särskilda anslag (projektfinansiering) har reserverats. Som deltagare räknas alla de som kan identifieras och av vilka man kan fråga efter deras egenskaper.

I praktiken har de flesta projekt alltid deltagare, även om det skulle vara frågan om en utveckling av en verksamhetsmodell utan en egentlig målgrupp. Också personer som deltar i utvecklingen av modellen men inte jobbar inom projektet räknas som deltagare. Endast undersökningar, utredningar, informationskampanjer eller dylika som genomförs som projekt kan vara projekt som saknar deltagare. En person är inte heller deltagare om hans eller hennes lön betalas med projektets pengar (personal och tjänsteleverantörer för projektet i fråga). Som deltagare räknas inte personer som deltar i t.ex. informationsträffar ordnade av projektet eller som tar del av allmänt tillgänglig service per telefon eller på internet.