Beredningen av ENI CBC -programmen 2014–2020

Med ENI CBC-programmen stöds gränsöverskridande samarbete vid EU:s yttre gränser. ENI CBC-programmen är en fortsättning på ENPI CBC-programmen, som genomfördes under perioden 2007−2013.

Beredningen av ENI CBC-programmen pågår som bäst. Målet är att lämna programförslagen till kommissionen i början av hösten 2014, så att kommissionen kan godkänna dem före utgången av 2014. Avsikten är att programmen ska börja genomföras våren 2015.

Finland deltar i beredningen och genomförandet av tre ENI CBC-program:

• Kolarctic (Finland−Sverige−Norge−Ryssland)
• Karelia (Finland och Ryssland)
• Sydöstra Finland−Ryssland (Finland och Ryssland)