Euroopan alueellinen yhteistyö EAY

Euroopan alueelliselle yhteistyölle on syyskuussa 2016 julkaistu oma osio rakennerahastot.fi-sivustolla. Löydät tietoa jatkossa täältä: http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/eay/etusivu

Strukturfondernas mål europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 2014–2020

Med ETS-initiativet stöds gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete vid EU:s inre gränser.  Initiativet är en fortsättning på det ETS-initiativ som genomfördes under perioden 2007–2013 och gemenskapsinitiativet INTERREG som genomfördes under föregående programperioder. Samarbetet vid de yttre gränserna kom att omfattas av finansieringsinstrumenten ENI/IPA under perioden 2007–2013.

Som bäst bereds ETS-program för perioden 2014−2020. Målet är att lämna programförslagen till kommissionen under våren 2014, så att kommissionen kan godkänna dem hösten 2014 och de första ansökningarna kan utlysas i slutet av året eller i början av 2015.

Finland deltar i beredningen och genomförandet av följande ETS-program:

Gränsöverskridande samarbete:

  • Nord
  • Botnia-Atlantica
  • Mellersta Östersjön (Central Baltic)

Transnationellt samarbete:

  • Östersjön (Baltic Sea Region)
  • Norra periferin och Arktis (Northern Periphery and Arctic)

Interregionalt samarbete som omfattar hela EU:

  • Interreg Europe ("Interreg C")
  • Interact
  • Urbact
  • Espon

Allmänt om ETS-målet och beredningen av ETS-programmen
Presentation av beredningen av ETS-programmen
ETS-förordningen

Nord 
Senast tillgängliga programutkast
Nord Regionnivåns förslag 271113

Botnia-Atlantica 
Senast tillgängliga programutkast
Botnia-Atlantica Regionnivåns förslag 251113

Mellersta Östersjön (Central Baltic)
Senast tillgängliga programutkast
Material från nationellt samråd 17.12.2013:
Central Baltic -programutkast 171213 och
Central Baltic miljöbedömning 171213

Östersjön (Baltic Sea Region)

Norra periferin och Arktis (Northern Periphery and Arctic)
Senast tillgängliga programutkast
Annex 1 - FINAL Draft OP v2 11th April
SEA-samråd 17.1 - 28.2.2014 

Interreg Europe (Interreg C)
Senast tillgångliga programutkast
INTERREG EUROPE - utkast 100114

Nationellt samråd 12.3.2014

Anmälan om offentligt samråd 10.1.-21.3.2014
Programmets miljökonsekvensbedömning
2014-01-10 INTERREG EUROPE Environmental Report