Till sökanden

Strukturfonderna, d.v.s. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden kan bevilja stöd för utvecklingsprojekt och investeringar som berör dessa projekt. Utvecklingsmålen fastställs i Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland. Utvecklingsverksamheten ska genomföras i projektform och den ska vara tydligt urskiljbar från organisationens normala verksamhet.  

Närmare bestämmelser om att ansöka om finansiering, genomföra projektet och stödmottagarens skyldigheter finns i nationell och EU-lagstiftning samt i villkoren för projektets finansieringsbeslut. På dessa sidor berättas det allmänt om hurdana saker det är bra att ta i beaktande i ansökningsskedet.

Redan i planeringsskedet lönar det sig att förutom anvisningarna för sökande även bekanta sig med anvisningarna för projektaktörer.  På detta sätt kan de sökande få en så omfattande bild som möjligt om vad de ska ta i beaktande då de skriver sin projektansökan samt senare då de genomför projekten.

Bekanta dig även noggrant med ansökningsannonsen där det berättas närmare om hurdana projekt som kommer att finansieras. Pågående nationella ansökningsperioder finns under rubriken Aktuellt. På Rakennerahastot.fi:s regionala sidor hittar du information om ditt eget områdes ansökningsperioder.