Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Projektansökan för ERUF-finansiering som förverkligar 6Aika – Hållbar stadsutveckling 1.12.2015–15.1.2016

Börjar: 1.12.2015
Ändarna: 15.1.2016

Innehåll:


Nylands förbund öppnar 1.12.2015 en ansökningsomgång för ERUF-finansiering som förverkligar strategin för hållbar stadsutveckling. Projektansökningar kan lämnas in via EURA 2014-systemet fram till 15.1.2016.

6Aika-strategin för hållbar stadsutveckling genomförs av Finlands sex största städer: Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo.

Finansiering beviljas ERUF-projekt som följer strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 samt förverkligar 6Aika-strategins prioriteringar. Projekten som finansieras ska följa både strukturfondsprogrammet och 6AIKA-strategin.

Ansökningsomgången omfattar 6Aika-strategins fokusområden Öppna data och gränssnitt, Öppna innovationsplattformar samt Öppen delaktighet och kundrelation.

Under den här ansökningsomgången finansieras projekt som främjar strukturfondsprogrammets verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap samt verksamhetslinjens särskilda mål:

 • 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor
 • 5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet

Det särskilda målet 4.1 hänför sig till 6Aika-strategins följande prioriteringar: Öppna innovationsplattformar samt Öppen delaktighet och kundrelation.

Det särskilda målet 5.1 hänför sig till 6Aika-strategins prioritering Öppna data och gränssnitt.
 

De sex medverkade städerna har definierat fyra, centrala strategiska teman. Syftet är att ­ pilotprojektens verksamhet i huvudsak ska rikta sig till något eller flera av dessa teman. Det är också möjligt att ge förslag på pilotprojekt som hänför sig till teman som inte har lyfts fram här. Temana är:

 • Välmående
 • Lärande
 • Trafik och rörlighet
 • Stadsdel som försöksmiljö
 • Något annat tema

Pilot- eller försöksprojektet som söker finansiering ska stöda prioriteringens spetsprojekt. Spetsprojekten pågår i tre år och är de medverkande städernas samprojekt som skapar grunden för strategins fokusområden.

Inom spetsprojektet som anknyter till Öppna data öppnar de sex städerna upp sina datalager genom att utveckla och följa gemensamma verksamhetsmodeller. Öppen information ger upphov till innovationer och affärsverksamhet eftersom företag och utvecklare kan använda informationen som en råvara för nya tjänster. Öppen data ger tillgång till offentlig information som det är allt enklare att utnyttja.

> Ytterligare information (på finska)

Inom spetsprojektet som anknyter till Öppna innovationsplattformar håller man på att utveckla flera olika plattformar som hänför sig till bland annat utvecklingen av stadsdelar, olika ­teknologibaserade innovationsplattformar, användargemenskaper samt öppnandet av serviceprocesser och datalager som bildar innovationsplattformar.  Inom spetsprojektet utvecklar städerna också olika plattformliknande ­ verksamhetsmodeller såsom en process som gör det möjligt att känna igen utvecklingsbehov och på basis av dem utveckla nya stadsinnovationer.­

> Ytterligare information (på finska)

Inom spetsprojektet som anknyter till Öppen delaktighet och kundrelation skapas ett nytt sätt att planera, förverkliga och utveckla kundtjänstarbetet och stadens service. Den nya servicemodellen gör det möjligt att producera nya, kundorienterade tjänster i samarbete med företag och forskningsinstitut.­

> Ytterligare information (på finska)

Projektfinansiering kan sökas av de sex städernas egna organisationer samt av intressenter som är verksamma inom de sex städernas områden och anges som eventuella stödmottagare i strukturfondsprogrammet. Landskapsförbundet kan inte bevilja bidrag för utvecklingen av ett enskilt företags affärsverksamhet. Projekt som kan få finansiering är samprojekt med minst två verkställande parter. Parterna ska komma från minst två av de sex städernas områden.

I programdokumentet fastställs målgrupperna för varje särskilt mål.

Till varje prioritering söks både stora och små projekt, som bedöms som egna helheter:

 • pilotprojekt som pågår i ungefär ett år och
 • pilotprojekt som pågår i ungefär två år.
   

Ansökningsomgångens prioriteringar

6Aika-strategins prioritering: Öppna data och gränssnitt

Pilotprojekten ska sträva efter att främja databaserad affärsverksamhet.

 • Inom prioriteringen förverkligas modeller, metoder och tjänster som ska leda till konkreta åtgärder för att sätta fart på den databaserade affärsverksamheten samt utveckla företagens verksamhetsmiljöer.­ ­Målet är att aktivera företag till att utveckla nya databaserade applikationer och tjänster.
 • Målet kan nås genom att man:
  • Öppnar upp data och gränssnitt. ­Man väljer noggrant vilka data och gränssnitt som ska öppnas upp så att de medför betydande möjligheter till affärsverksamhet.
  • Samlar in data. Man utnyttjar bland annat metoder för crowdsourcing, apparatur (givare, mobilapparater o.s.v.) och/eller sociala medier.
  • Utvecklar och utökar data. Man förbättrar ursprunglig data till exempel genom att komplettera den med användarnas data och sedan på nytt ­överföra den förbättrade datan till systemet.­ ­Man undersöker mekanismen, anvisningarna och villkoren som skulle möjliggöra den här sortens dubbelriktade gränssnitt. ­Man gör en pilotstudie med äkta gränssnitt utifrån den lösning som utvecklas.

Projekten som hänför sig till Öppna data och gränssnitt hör till strukturfondsprogrammets verksamhetslinje 2 och dess särskilda mål 5.1, "Stärka företagens innovationsverksamhet". Det innebär att projektansökan ska uppfylla kraven som det särskilda målet ställer. Projektens målgrupper är företag.

Av projektansökan ska framgå konkreta åtgärder som riktas till de företag som hör till målgruppen.
 

6Aika-strategins prioritering: Öppna innovationsplattformar

Syftet med pilotprojekten är att med hjälp av innovationsplattformar skapa ny kompetens, affärsverksamhet och sysselsättning.

 • Målet är att öka antalet företag och forsknings-, utvecklings och innovations- aktörer som använder plattformarna samt skapa företagsbaserade produkter och tjänster. Verksamheten ska hänföra sig till en utvald aktivitet eller ett utvalt kluster och företagsgränssnittet ska anges i projektansökan.­
 • Inom pilotprojektet utnyttjas och testas innovationsplattformar som håller på att utvecklas inom spetsprojektet ­ (läs mer om spetsprojektet Öppna innovationsplattformar på http://6aika.fi/avoimet-innovaatioalustat-karkihanke/) eller så utvecklas eller utförs pilotstudier på helt nya innovationsplattformar. Plattformarna kan vara antingen fysiska och/eller virtuella.­
 • ­På plattformarna som pilotprojekten fokuserar på förenas omfattande samarbete och skapandet av nya lösningar, tjänster eller produkter eller förbättrandet av dem som redan finns. ­Målet med pilotstudierna är bland annat att kommersialisera innovationer.
   

6Aika-strategins prioritering: Öppen delaktighet och kundrelation

Pilotprojekten syftar till att

 • skapa nytt innehålls- eller metodmässigt samarbete för att utveckla olika delar som ingår i modellerna för kundservice (såsom hantering av kundrelationer, flerkanalstjänster),
  eller
 • producera sådana lösningar åt valda kundsegment som ökar tjänsternas produktivitet, skapar ny företagsverksamhet och/eller minskar på efterfrågan på offentlig service.­­

Projektverksamheten inom prioriteringarna Öppna innovationsplattformar och Öppen delaktighet och kundrelation hänför sig till det särskilda målet 4.1, "Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor", inom strukturfondsprogrammets verksamhetslinje 2. Därmed ska projektansökningarna fylla de krav som det särskilda målet ställer. Projektens målgrupper är företag samt forsknings- och utbildningsorganisationer.

Av projektansökan ska framgå konkreta åtgärder som riktar sig till de företag och/eller forsknings- och utbildningsorganisationer som utgör målgruppen.


Urvalskriterier:


I utvärderingen av projekten tillämpas bedömningskriterier som godkänts av uppföljningskommittén.

> Projektens allmänna och särskilda urvalskriterier

 • Projektet möjliggör uppkomsten av nya marknadsstyrda lösningar och tjänster.
 • ­Projektet förverkligar städernas, företagens och forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörernas samarbete som fokuserar på produktutveckling, innovationer och kommersialisering.
 • ­Åtgärderna och finansieringsplanen som föreslagits samt projektkonsortiet som förverkligar projektet är ändamålsenliga.

I ansökningsguiden anges hur de särskilda urvalskriterierna samt urvalskriterierna som är specifika för 6Aika värderas.

> Ansökningsguiden


Inlämning av ansökningar:


Ansökan lämnas in elektroniskt via EURA 2014-systemet på adressen www.eura2014.fi. Inga pappersversioner tas emot. Då man ansöker om finansiering ska man använda skatteförvaltningens Katso-autentiseringstjänst. Mer information om Katso-autentisering finns på skatteförvaltningens webbplats.

Vid punkt 3 i ansökningsblanketten i EURA 2014 ska projektet namnges så att 6Aika anges före namnet, till exempel 6Aika: projektets arbetsnamn.


Leveransadress:


Elektroniskt via EURA 2014-systemet:

> www.eura2014.fi


Mer information:


Hanna Laaksonen, sakkunnig i strukturfondsärenden
+358 40 574 8930
hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Tiina Huotari, tf. programdirektör
+358 400 418 029
tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

> Kontaktuppgifter till strategibyrån för 6Aika (på finska)


Länkar:


> Strukturfondernas webbplats

> 6Aika på Nylands förbund webbplats

> Webbplats för 6Aika (på finska)

> EURA 2014-systemet